Mofonaina 06 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 07 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 05 Janoary 2021

Mofonaina 06 Janoary 2021

1 Timoty 1. 12-17

JESOA: ANDRIAMANITRY NY KRISTIANINA

Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny fanompoana, dia izaho, izay mpiteny ratsy* fahiny sady mpanenjika sy mpampahory; kanefa nahazo famindram-po aho, satria tamin’ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. [* Grika: mpanao blasfemia; izahao Matio 9:3] Fa be indrindra ny fahasoavan’ny Tompontsika tamin’ny finoana sy ny fitiavana, izay ao amin’i Kristy Jesoa. Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tety ambonin’ny tany Kristy Jesoa hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon’i Jesoa Kristy eo amiko, izay lohany, ny fahari-po rehetra ho fianarana ho an’izay hino Azy hahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an’ny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an’Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.

Jesoa dia asehon’ny mpanoratra ny Testamenta vaovao ho Andriamanitra feno. Izy rahateo no naneho teto Ilay Andriamanitra tsy hita maso. Ireto zavatra telo ireto no maneho ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa

1. Mpamindra fo Izy (and 13,16)

“izaho, izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory; kanefa nahazo famindram-po aho, satria tamin’ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana… Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia ny mba hasehon’i Jesoa Kristy eo amiko, izay lohany, ny fahari-po rehetra ho fianarana ho an’izay hino Azy hahazoana fiainana mandrakizay”
Fahafatesana hoy Paoly no tambin’ny ota. Izy Paoly no lohan’ny mpanota. Noho izany dia izy no voalohany tokony ho faty. Kanefa ambarany fa tian’i Jesoa izy ka namindrany fo. Izany hoe navelan’i Jesoa ny helony. Nodiovin’i Jesoa tamin’ny ràny izy. Lehibe tokoa ny Fitiavan’Andriamanitra ao amin’i Jesoa, izay mahavita mamela heloka sy mamindra fo ny mpanota. Ilay lohan’ny mpanota eto no misitraka ny famindrampon’Andriamanitra. Andriamanitra miavaka tokoa raha Jesoa. Noho ny Aminy dia tonga tsy manan-tsiny eo anatrehan’Andriamanitra ny Kristianina. Sambatra isika noho ny Aminy.

2. Mampahery Izy (and 12)

“Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho, Izay nampahery ahy”
Fomba fitenin’i Paoly ity misaotra an’Andriamanitra ity. Misaotra an’Andriamanitra izy fa amin’ny maha-olombelona azy dia malemy izy. Tsy mahefa na inona na inona. Tsapany anefa fa ampaherezin’Andriamanitra izy. Tsy avelan’Andriamanitra hitoetra ao amin’izay mampalemy azy. Nomen’Andriamanitra hery ho enti-miaina eto amin’izao tontolo izao. Ary noho io Herin’Andriamanitra io no nahavitan’i Paoly nijoro ho vavolombelon’i Kristy Jesoa tamin’ny zavatra rehetra sy ny fotoana rehetra. Sambatra isika Kristianina fa ampaherezin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa sy ny Fanahy Masina.

3. Mpanendry Izy (and 12)

“Misaotra an’i Kristy Jesoa Tompontsika aho… fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny fanompoana”
Eto amin’izao andininy izao vao mazava amintsika ny antony namindran’Andriamanitra fo sy nampaherezany an’i Paoly. Hay nanao izany Andriamanitra mba hahatonga an’i Paoly hanompo Azy. Tsy avy hatrany anefa Paoly dia nomena andraikitra, asa fanompoana, nisy zavatra nataon’Andriamanitra mialohan’izany: nataony mahatoky aloha. Izany hoe namboarin’Andriamanitra ho mendrika ilay asa fanompoana. Ary rehefa mendrika dia nomeny andraikitra. Misy fanomanana mandrakariva mialohan’ny fandraisana andraikitra arak’izany.
Sambatra isika kristianina fa homanin’Andriamanitra ho mendrika amin’ny asa fanompoana Azy, ka izay nisitraka ny famindrampon’Andriamanitra sy nampaherezina dia notendrena amin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina