Mofonaina 05 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 06 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 04 Janoary 2021

Mofonaina 05 Janoary 2021

Apokalypsy 19. 1-4

IZAY MAHA-IZY AZY AN’ANDRIAMANITRA

Rehefa afaka izany, dia nahare hoatra ny feon’ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: Haleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an’Andriamanitsika; 2 Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony; fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe Izy – dia ilay nandoto ny tany tamin’ny fijangajangany – ary namaly azy noho ny ran’ny mpanompony izay nalatsaky ny tànany. 3 Dia niteny fanindroany ireo hoe: Haleloia! Ary ny setroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay. 4 Ary ny loholona efatra amby roa-polo sy ny zava-manan-aina efatra dia niankohoka nivavaka tamin’Andriamanitra, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, ka nanao hoe: Amena; Haleloia!

Ny bokin’ny Apokalypsy dia fitantarana ny maha-Izy azy an’i Jesoa. Jesoa Kristy be voninahitra, efa manjaka ao an-danitra no asehon’i Jaona amin’ny fitantarany. Tsy maintsy naseho an’i Jaona izany faha-izy-an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy izany mba ho fampaherezana azy sy ireo Kristianina izay niharan’ny fanenjehana sy ny zava-tsarotra tamin’ny fijoroany ho vavolombelona. Arak’izany Jesoa Kristy dia

1. Mitsara ny olona araka ny asany (and 2)

« Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony; fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe Izy – dia ilay nandoto ny tany tamin’ny fijangajangany – ary namaly azy noho ny ran’ny mpanompony izay nalatsaky ny tànany »
Ambara eto fa marina ny fitsaran’i Jesoa. Tsy mba mitovy amin’ny fitsarana mahazatra eto amin’izao tontolo izao. Fitsarana mitongilana, fitsarana tsy rariny, fitsarana mpanome rariny izay mahitahita sy ny manam-bola ary ny manan-katao. Nomen’Andriamanitra an’i Jesoa ny fahefana hitsara izao tontolo izao araka ny asany. Mifanaraka tsara tamin’izay nataon’ny olona eto amin’izao tontolo izao ny valin’izay hitsaran’i Jesoa azy.
Fampaherezana ho an’ny mino izany satria hahazo rariny izy rehefa tonga ny fitsaran’Andriamanitra marina. Teto amin’izao tontolo izao no natao tsinotsinona ny zony, fa rahatrizay kosa dia mahazo manantena valim-pitsarana marina sy manaja ny rariny sy hitsiny izy.

2. Mendrika omem-boninahitra (and 3,4)

« Ary ny loholona efatra amby roa-polo sy ny zava-manan-aina efatra dia niankohoka nivavaka tamin’Andriamanitra, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, ka nanao hoe: Amena; Haleloia! »
Ireo olona efa sambatra ao amin’ny Tompo, ireo mponin’ny lanitra dia ambaran’i Jaona fa miankohoka eo amin’Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana. Raha miankohoka eo izy ireo dia manome voninahitra an’Andriamanitra, midera an’Andriamanitra. Mendrika omem-boninahitra sy deraina tokoa mantsy Jesoa, izay napetrak’Andriamanitra eo amin’ny seza fiandrianany. Izao koa dia fanomanana antsika mbola ety an-tany fa antony hiakarana any an-danitra, antony hidirana amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny fiderana sy fanomezam-boninahitra an’i Jesoa.
Fitaomana sy fampianarana ny Kristianina koa izao, fa na dia terena hivavaka amin’ny sampy na amin’ireo mpitondra romanina aza izy ireo, Jesoa Kristy izay eo amin’ny seza fiandrianana ihany no hiankohofana sy omem-boninahitra. Izay no maha-Kristianina, izay no maha-mpino.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina