Mofonaina 08 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 11 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 07 Janoary 2021

Mofonaina 08 Janoary 2021

Isaia 45. 1-8

JEHOVAH ANDRIAMANITRA

1 Izao no lazain’i Jehovah amin’ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin’ny tànany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehin-kibon’ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany, ka tsy hirindrina intsony ny vavahady: 2 Handroso eo alohanao Aho ary handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy; 3 Dia homeko anao ny rakitra ao amin’ny maizina sy ny harena nafenina ao amin’ny mangingina, mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao, dia Andriamanitry ny Isiraely. 4 Noho ny amin’i Jakoba mpanompoko sy Isiraely voafidiko no niantsoako anao tamin’ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra Ahy aza ianao. 5 Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa: Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho; Izaho efa nampisikina anao, kanefa tsy nahafantatra Ahy ianao, 6 Mba hahafantarana hatrany amin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatrany amin’ny filentehany fa tsy misy afa-tsy Izaho: Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa, 7 Dia Izaho Izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza; Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. 8 Manateteva avy any ambony, ry lanitra, ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana; Aoka ny tany hisosatra, Ary aoka ho vokatra avy amin’ireo ny famonjena; Ary aoka hitsimoka miaraka amin’izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany.
Ity mofonaina androany ity dia tena fanehoana fa Jehovah Andriamanitra dia tsy Andrimanitry ny Zanak’Isiraely ihany. Tena Andriamanitry ny olona rehetra tokoa Izy. Manana fahefana amin’ny olona rehetra Izy. Mitantara ny fifandraisan’Andriamanitra sy Kyrosy Mpanjaka Persianina ny mofonaina. Avy amin’izao Tenin’Andriamanitra no hahafantarantsika fa Jehovah dia Andriamanitra

1. Mitantana (and 1)

« Izao no lazain’i Jehovah amin’ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin’ny tànany ankavanana »
Mpanjaka Jentilisa Kyrosy kanefa ambara eto fa notantanan’Andriamanitra tamin’ny tànany ankavanana. Ambara ihany koa fa tsy mba nahalala an’Andriamanitra akory ity mpanjaka ity kanefa notantanany tamin’ny tànany ankavanana. Ny hoe notantanan’ny Tompo dia ho enti-milaza fa ny Tompo no niasa sy nitantana azy ka nametraka azy teo amin’ny toerana maha-mpanjaka Persianina azy. Ny Tompo no niasa ka nampahery azy handresy ny ampira iray lehibe dia ny ampira Babylonianina izany. Hay tsy Andriamanitry ny Isiraely ihany Jehovah, afaka miasa Izy na dia amin’ny firenena Jentilisa sy ny olona Jentilisa. Hay Izy Andriamanitra no mametraka amin’ny toerany ny olona rehetra.

2. Mialoha lalana (and 2)

« Handroso eo alohanao Aho ary handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy »
Ny hoe mandroso eo anoloana dia mandray roa raha ny marina
– Mialoha lalana ka manaisotra izay rehetra mety ho tahotra sy tebiteby. Efa ao aloha ny Tompo manamboatra izay tokony hamboarina rehetra, manao izay hampandeha araka ny tokony ho izy ny dia. Toky ho an’izay rehetra manana an’Andriamanitra mandroso eo alohany izany.
– Mialoha lalana ka izay halehan’ny eo aloha no alehan’ny ao aoriana ihany koa. Tsy mahazo mandeha amin’ny lalana hafa arak’izany Kyrosy fa amin’izay asain’Andriamanitra handehanany ihany. Nataony tonga mpanjakan’ny tany Kyrosy mba hanafaka sy hamonjy ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny fahababoana Babylonianina.
Tombontsoa lehibe ho an’ny olona ny manana an’Andriamanitra mandroso eo anoloana. Isika Kristianina dia tena sambatra, efa manana an’i Jesoa izay eo anoloantsika mandrakariva. Mitarika antsika ho any amin’ny fiainana mandrakizay.

3. Tokana (and 3-5)

« Fa Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao, dia Andriamanitry ny Isiraely… Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa: Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho; Izaho efa nampisikina anao, kanefa tsy nahafantatra Ahy ianao »
Ny antony niantsoan’Andriamanitra an’i Kyrosy dia mazava tsara hanehoana amin’i Kyrosy aloha fa Izy Andriamanitra irery no Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra ankoatra Azy, Andriamanitra tokana Izy. Tena ho fampahafantarana amin’i Kyrosy ny Tenany, ny maha-Andriamanitra tokana Azy no nifidianany sy niantsoany an’i Kyrosy. Ny tena Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra mampahafantatra ny tenany tokoa. Tsy Andriamanitra miafina fa tena miezaka miseho sy maneho ny tenany amin’izao tontolo izao. Efa naneho ny tenany feno tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy Izy, ary Jesoa no naneho teto amin’izao tontolo izao ny faha-izy-an’Andriamanitra feno.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *