Mofon’aina 06 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Oktobra 2021

Mofon’aina 06 Oktobra 2021

Lioka 22. 7-20

SAROBIDY NY FANKATOAVANA NY TENIN’I JESOA

Ary tonga ny andro, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. 8 Ary Jesosy naniraka an’i Petera sy Jaona ka nanao hoe: Mandehana, ka amboary ny Paska hohanintsika. 9 Ary hoy ireo taminy: Aiza no tianao hanamboaranay azy? 10 Dia hoy Izy taminy: Indro, raha miditra ao an-tanàna hianareo, dia hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo; manaraha azy ao amin’ny trano izay hidirany. 11 Dia lazao amin’ny tompon-trano hoe: Izao no lazain’ny Mpampianatra aminao: Aiza no efi-trano hiarahako mihinana ny Paska amin’ny mpianatro? 12 Ary izy hanoro anareo efi-trano malalaka ambony rihana; izay efa nasiana fipetrahana; any no amboary. 13 Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazainy taminy; dia namboatra ny Paska izy. 14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly. 15 Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho. 16 Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony Aho ambara-pahatanterak’izany ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. 17 Ary nandray kapoaka Izy, dia nisaotra ka nanao hoe: Raiso ity, ka zarao aminareo; 18 fa lazaiko aminareo fa hatramin’izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony Aho mandra-pahatongan’ny fanjakan’Andriamanitra. 19 Ary nandray mofo Izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: Ity no tenako izay omena ho anareo; izao no ataovinareo ho fahatsiarovana Ahy. 20 Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo, dia hoy Izy: Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay aidina ho anareo.
—————-
Raha tonga teto amin’izao tontolo izao Jesoa dia nampianatra ny mpiarabelona Taminy hanao zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra. mitera-boka-tsoa mantsy ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra eo amin’izay mankato azy. Ireto no fahamarinana tsara tadidiana raha mamaky izao mofonaina izao
1. Rehefa ankatoavina Jesoa dia hita fa marina ny teniny (and 13)
« Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nolazainy taminy »
Rehefa nirahin’i Jesoa hanamboatra ny Paska Petera sy Jaona dia nomeny toromarika ny amin’ny toerana hanamboarana izany. Ambara eto amin’izao andininy izao fa rehefa nandeha Petera sy Jaona dia nahita ny fahamarinan’ny tenin’i Jesoa. Teny am-pandehanana, teny am-pankatoavana ny tenin’i Jesoa, ny baikon’i Jesoa no nahita izy roa lahy fa marina izay nambaran’i Jesoa. Mampianatra antsika Lioka fa Andriamanitra Jesoa, koa izay mandeha mankato ny teniny dia mahita ny fahamarinan’izany teniny izany. Tsy ho hitan’izay tsy mandeha mankato na oviana na oviana ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra arak’izany.
Raha haka ohatra maro momba izany fahitana ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra izany rehefa nankato ny Apostoly sy ireo olona niara-belona tamin’i Jesoa dia maro no azo lazaina. Ohatra amin’ireny ny voatantara ao amin’ny Jaona 9. 7 izay mitantara ny fankatoavan’ilay jamba ny baikon’i Jesoa ka nampahiratra azy indray : « Ary hoy Izy taminy: Andeha, sasao ny masonao any amin’ny farihy Siloama (izay atao hoe, raha adika, Nirahina). Dia lasa izy ka nanasa, dia niverina nahiratra ». Ianao koa raha te hahita ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra dia mazoto mandeha mankato izany !
2. Rehefa ankatoavina Jesoa dia afaka misitraka ny fahasoavany (and 14)
« Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly »
Rehefa nandeha Petera sy Jaona dia afaka nikarakara ny Paska. Ary satria afaka nikarakara ny Paska izy ireo dia afaka miray latabatra tamin’i Jesoa izy ireo. Tamin’io firaisana latabatra tamin’i Jesoa io mantsy no nizaran’i Jesoa fahasoavana tamin’izy ireo (Mofo sy Kapoka). Mitera-boka-tsoa mandrakariva ho an’ny Apostoly arak’izany ny fahaizany nankato an’i Jesoa. Raha miresaka fankatoavana isika dia Jesoa no faka tahaka indrindra tamin’izany. Izy no nankato tanteraka an’Andriamanitra ka nahavita nanolotra ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana ho fahasoavan-dehibe ho an’izao tontolo izao.
Isika koa dia taomina ho amin’izany fankatoavana tanteraka an’Andriamanitra sy ny teniny izany. Hisy fahasoavana sy fitahiana ho antsika rehetra avy amin’izany tokoa. Rehefa mahatsiaro an’i Jesoa isika, araka ny 1 Kor 11. 23ss ka miray latabatra mandray ny Fanasan’ny Tompo dia mandray fahasoavana tokoa. Mandray feno an’i Kristy amin’ny alalan’ny Sakramenta masina.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *