Mofon’aina 05 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 06 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 04 Septambra 2021

Mofon’aina 05 Septambra 2021

Genesisy 17. 9-14

NY ZAVA-DEHIBE AMIN’NY BATISA KRISTIANINA

Dia hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko hianao, dia hianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. 10 Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay hotandremanareo: hoforana ny lehilahy rehetra eo aminareo. 11 Dia hoforana hianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. 12 Ny zaza­lahy teraka havaloana eo aminareo no hoforana, dia ny lehilahy rehetra amin’ny taranakareo hatramin’ny fara mandimby: na ny ompikely. Na izay novidim-bola tamin’ny hafa firenena ka tsy avy amin’ny taranakao. 13 Tsy maintsy hoforana ny ompikelinao sy izay novidinao vola; ary ny fanekeko dia ho ao amin’ny nofonareo ho fanekena mandrakizay. 14 Ary ny lehilahy tsy voafora, izay tsy mbola noforana, dia hofongorana tsy ho amin’ny fireneny; efa nivadika ny fanekeko izy.
——————
Ny famorana teo amin’ny Testamenta Taloha no tandindon’ny Batisa. Raha miresaka famorana isika dia tsy tokony hanadino ireto zavatra manaraka ireto. Ny famorana dia

1. Fankatoavana ny tenin’Andriamanitra (and 10,11)

« Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay hotandremanareo: hoforana ny lehilahy rehetra eo aminareo. 11 Dia hoforana hianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany »
Nobaikoin’Andriamanitra Abrahama mba hamora ny zazalahy feno valo andro. Ny fanatanterahana ny famorana arak’izany dia fankatoavana ny tenin’Andriamanitra, fankatoavana ny baikon’Andriamanitra. Amin’ny maha-sakramenta ny Batisa dia baikon’i Jesoa Kristy izy. Noho izany ny fanatanterahana ny Batisa dia tena fankatoavana ny baikon’i Jesoa. Zava-dehibe arak’izany raha miresaka Batisa isika ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra. Matoa manao Batisa ny fiangonana Kristianina dia ho fanehoana ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra izany.

2. Fidirana amin’ny faneken’Andriamanitra (and 11)

« Dia hoforana hianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany »
Miditra ao amin’ny faneken’Andriamanitra izay rehetra nanaiky noforana tamin’ny andron’i Abrahama. Andriamanitry ny fanekena rahateo no ahafantarana an’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha. Mifamato-piainana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanekena izay rehetra noforana taloha. Mifamato-piainana amin’i Jesoa Kristy kosa izay manaiky hatao batisa ankehitriny. Tonga tafiditra ao anatin’ny faneken’Andriamanitra. Izany faneken’Andriamanitra izany dia fantatsika tsara fa fanekem-pitahiana mandrakariva.

3. Fialàna amin’ny faharatsiana (and 11)

« Dia hoforana hianareo; ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany »
Tena zava-dehibe amin’ny fahasalamana ho an’ny lehilahy ny famorana. Araka ny fandinihana dia fanesorana izay mitahiry loto eo aminy ny famorana azy. Miantoka ny fahasalamana arak’izany ny famorana sy ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra amin’ny famorana. Ny loto dia ho enti-milaza ny faharatsiana. Manaisotra izay rehetra mampaloto, mahameloka eo anatrehan’Andriamanitra arak’izany ny batisa, indrindra mampiasa rano, marika hita maso rehefa manatanteraka azy. Zava-dehibe amin’ny batisa Kristianina arak’izany ny mahatsiaro fa izay rehetra efa natao Batisa dia efa nodiovin’Andriamanitra ho afaka amin’ny karazam-paharatsiana rehetra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *