Mofon’aina 04 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 05 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 03 Septambra 2021

Mofon’aina 04 Septambra 2021

Lioka 3. 15-18

BATISAN’I JAONA SY NY BATISAN’I JESOA

Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisaina an’i Jaona tam-pony, na izy no Kristy, na tsia, 16 dia namaly Jaona ka nanao tamin’izy rehetra hoe: Izaho manao batisa anareo amin’ny rano, fa avy Izay mahery noho izaho, ka tsy miendrika hamaha ny fehin-kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo; 17 eny an-tànany ny fikororohany hanadiovany tsara ny ao am-pamoloany ka hanangonany ny vary ho any amin’ny sompiny; fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin’ny afo tsy azo vonoina. 18 Ary fananarana maro hafa koa no notoriny tamin’ny olona.
——————
Raha nametra-panontaniana ny olona nahita an’i Jaona mpanao Batisa na izy no Mesia na tsia, dia namaly Jaona ka nilaza fa Jesoa no Mesia. Ary ambony lavitra noho izy Jesoa. Ambony lavitra noho izany koa ny batisan’i Jesoa raha mitaha amin’ny any Jaona.

1. Ny batisan’i Jaona : batisa amin’ny rano (and 16)

« Izaho manao batisa anareo amin’ny rano »
Batisan’ny fibebahana no iantsoan’ny mpandinika ny batisan’i Jaona. Batisa fanadiovana amin’ny faharatsiana ihany. Batisa fanomanana ny amin’ny handraisana an’i Jesoa raha teo amin’ny Vahoaka Isiraely. Batisa tanterahina amin’ny zavatry ny tany ihany (rano). Batisa manadio sy mamono ny herin’ny fahotana noho ny asan’ny rano.
Ny filazan’i Jaona ny momba azy sy ny batisany dia tena filazana ny maha-izy azy mitaha amin’i Jesoa. Tena fantatr’i Jaona tsara ny toerany eo anatrehan’i Jesoa, zanak’Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao.

2. Ny batisan’i Jesoa : batisa amin’ny Fanahy Masina sy afo (and 16)

« Fa avy Izay mahery noho izaho… Izy no hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo »
Mahery lavitra noho Jaona Jesoa, izany no tian’i Jaona aseho eto aloha. Mahery lavitra satria Jesoa no afaka manome ny Fanahy Masina sy mitsara rahatrizay.
a- Batisa amin’ny Fanahy Masina : tsy hoe manadio ivelany fotsiny, toy ny asan’ny rano fa tena mitoetra ao anatin’ny olona mihitsy ka manova mihitsy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Fiovana avy any anaty no ateraky ny asan’ny Fanahy Masina.
b- Batisa amin’ny afo : ho enti-milaza fitsarana rahatrizay. Jesoa no manana hery sy fahefana hitsara ny velona sy ny maty rahatrizay. Ny afo dia ho enti-milaza fitsarana amin’ny fiafaran’izao tontolo izao. Koa ny valim-pitsarana dia manavaka ny vary amin’ny akofa sy ny mololo.
Jesoa no Mesia, Izy no manana hery sy fahefana manome ny Fanahy Masina ary hitsara ny velona sy ny maty rahatrizay. Efa nomen’Andriamanitra Azy izany fahefana izany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *