Mofon’aina 03 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Septambra 2021

Mofon’aina 03 Septambra 2021

Deoteronomia 30. 1-6

BATISA KRISTIANINA : NY DIKAN’NY FAMORANA

Ary rehefa tonga aminao izany zavatra rehetra izany, dia ny fitahiana sy ny fanozonana izay nataoko teo anoloanao, ary mahatsiaro izany ao am-ponao any amin’ny firenena rehetra izay androahan’i Jehovah Andriamanitrao anao hianao, 2 ka miverina amin’i Jehovah Andriamanitrao sy mihaino ny feony amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, araka izay rehetra andidiako anao sy ny zanakao anio, 3 dia hampodin’i Jehovah Andriamanitrao avy amin’ny fahababoanao hianao, ary hamindra fo aminao Izy ka hanangona anao indray avy any amin’ny firenena rehetra izay nampielezan’i Jehovah Andriamanitrao anao. 4 Raha misy aminao voaroaka any amin’ny fara-vodilanitra, dia avy any no hanangonan’i Jehovah Andriamanitrao anao, ary avy any indray no hanalany anao. 5 Dia hampidirin’i Jehovah Andriamanitrao ao amin’ny tany izay nolovan’ny razanao hianao, ka holovanao izany; ary hanisy soa anao Izy sy hahamaro anao mihoatra noho ny razanao. 6 Dia hoforan’i Jehovah Andriamanitrao ny fonao sy ny fon’ny taranakao hitiavanao an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, mba ho velona hianao.
—————-
Tsy zava-baovao taty amin’ny tontolon’ny Testamenta Vaovao akory ny Batisa. Efa nisy izany tany amin’ny Testamenta Taloha. Rehefa nanao fanekena tamin’i Abrahama Andriamanitra dia nasainy noforana avokoa ny zaza valo andro rehetra. Ary io famorana ny zaza teraka valo andro io no Batisa tao amin’ny Testamenta Taloha. Fa inona tokoa moa no hevitry ny famorana raha miresaka Batisa isika ? Raha miresaka famorana isika dia tsy tokony hohadinoina fa ny famorana dia

1. Asa fanesorana izay mihazona loto (and 6)

« Dia hoforan’i Jehovah Andriamanitrao ny fonao sy ny fon’ny taranakao »
Asa atao amin’ny lehilahy ny famorana, fanesorana ilay nofo eo amin’ny filahiany mba tsy hihazonan’izany loto ka mety hamparary azy. Tena fitandroana ny fahasalamana arak’izany ny famorana. Noho izany ny famorana, raha ampifandraisina amin’ny Batisa dia asa atao amin’ny olona iray mba hanesorana eo aminy izay rehetra mety mampaloto na mahatonga azy hihazona loto ka hanimba azy. Ny loto dia ho enti-milaza ny fahotana, izay rehetra mahatonga ny olona hanota, hanohitra an’Andriamanitra arak’izany dia esorina eo aminy avokoa. Izany no mahatonga ny Fiangonana rehefa manao Batisa mampiasa marika hita maso dia ny rano. Ny rano no fanasana ny loton’ny fahotana, ny rano no ho enti-mamono ny herin’ny fahotana izay mahatonga fahafatesana eo amin’ny olona. Ny batisa, izay famorana teo amin’ny tontolon’ny Testamenta Taloha dia tena fanesorana sy famonoana izay mitondra sy mitarika ny olona ho amin’ny fahotana.
Eto amin’izao and 6 izao dia ny taranak’isiraely rehetra mihitsy no tian’Andriamanitra hoforana, noho izy vahoakany, ka tsy tiany holotoin’ny fahotana sy ny heriny.

2. Asan’Andriamanitra amin’ny vahoakany (and 6)

« Dia hoforan’i Jehovah Andriamanitrao ny fonao sy ny fon’ny taranakao »
Jehovah Andriamanitra eto no ambaran’ny mpanoratra fa manatanteraka ny asa famorana. Raha ny marina tsy misy na iza na iza mamora-tena izany. Ny famorana dia asa ataon’ny mpamora amin’izay forana. Iharan’ny asa arak’izany izay forana. Tsy misy mihitsy zaza ka mamora tena. Asan’Andriamanitra madiodio arak’izany ny famorana. Tsy misy mahay mamora tena raha ny marina. Tsy misy na iza na iza afaka manafaka azy amin’ny hery sy fahefan’ny ota, asan’Andriamanitra no manafaka amin’izany. Toy ny zaza isika, ka iharan’ny asa famorana ihany. Andriamanitra mihitsy no mpamora antsika. Ary izay ilay ambaran’i Paoly hoe : « ary tao aminy koa no namorana anareo tamin’ny famorana tsy nataon-tànana tamin’ny fanesorana ny tenan’ny nofo, dia tamin’ny famoran’i Kristy » Kol 2. 11. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy no hamonoan’Andriamanitra ny herin’ny ota rehetra, amin’i alalan’i Jesoa Kristy no hamoran’Andriamanitra antsika mpino Kristianina.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *