Mofon’aina 02 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 03 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 01 Septambra 2021

Mofon’aina 02 Septambra 2021

Marka 1. 1-8

NY TENA BATISA KRISTIANINA

Ny niandohan’ny filazantsaran’i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra. 2 Araka izay voasoratra ao amin’Isaia mpaminany hoe: “Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny làlanao” (Mal 3.1); 3 “Injany! Misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany” (Isa 40.3), 4 dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka. 5 Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin’ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany. 6 Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva, ary fehin-kibo hoditra no tamin’ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. 7 Ary nitory izy ka nanao hoe: Avy ao aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika hamaha ny fehin-kapany aza aho. 8 Izaho efa nanao batisa anareo tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina.
—————-
Fitantarana ny fampianaran’i Jaona Mpanao Batisa ny amin’ny Batisa Kristianina izao mofonaina izao. Tsy zavatra mandeha ho azy akory ny Batisa Kristianina. Misy ireo dingana samihafa tsara arahina mba hahatonga izany ho tena fahasoavana avy amin’Andriamanitra tokoa. Ny tena Batisa Kristianina dia

1. Ialohavan’ny fibebahana (and 4,5)

« Dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ny fibebahana… Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin’ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany »
Mitaky fibebahana, fialàna amin’ny ratsy ny fandraisana fahasoavana amin’ny fotoan’ny Batisa Kristianina. Sary mihetsika fotsiny, sinema ny Batisa notanterahina raha tsy nialohavan’ny fibebahana izany. Ny hoe mibebaka araka izay ambaran’i Marka eto dia fiaikena heloka, fahavononana hiala amin’izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy mahazo fahasoavana na oviana na oviana izay natao Batisa kanefa tsy nibebaka sy niala tamin’ny ratsy akory, izany hoe izay mifikitra amin’ny fahotana. Fanontaniana fametraky ny olona ny hoe : « ahoana izany ireny zaza tsy mbola mahay mibebaka ireny ? ». Ny fibebahan’ny Ray aman-dreniny ho azy ireny no mahatonga ny zaza hahazo fahasoavana rehefa natao Batisa izy. Dingana tsy azo ialàna ny fibebahana rehefa atao batisa ny olona. Ny tena fahasoavana raisina avy amin’Andriamanitra tokoa anie dia aorian’ny fialàna amin’ny fahotana tokoa e !

2. Hahazoana famelan-keloka (and 4,5)

« Dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka… nataony batisa tao amin’ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany »
Izay niaiky ny fahotany ka nibebaka ihany arak’ireo andininy ireo no nataon’i Jaona Batisa tamin’izay rehetra nanatona azy. Fantatsika tsara fa izay rehetra mibebaka marina tokoa dia mandray famelan-keloka. Ary satria nahazo famelan-keloka dia lojika raha natao Batisa, nandray fahasoavana. Iray amin’izay hahazoana antoka ny famonjena ny fandraisana famelan-keloka. Ary rehefa azo antoka ny famonjena ny tena dia zava-dehibe ny mandray fahasoavana amin’ny alalan’ny Sakramenta masina. Ny zavatra tokony hanentana ny mino hatao batisa arak’izany dia ny hahazo famelan-keloka izay antoky ny famonjena. Mibebaha tsara, mialà marina amin’ny ratsy, raiso ny famelan-keloka, manolora-tena hatao Batisa.

3. Handraisana ny Fanahy Masina (and 8 )

« Izaho efa nanao batisa anareo tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina »
Asehon’i Jaona eto aloha ny fahambonian’i Jesoa. Jaona manao batisa amin’ny zavatry ny tany (rano) ; olombelona rahateo izy, Jesoa manao Batisa amin’ny Fanahy Masina (lanitra). Manasa ihany no vitan’ny rano, manasa sy mamono ny herin’ny fahotana, fa Jesoa kosa no manome sy mampitoetra an’Andriamanitra ao amin’ny olona amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Rehefa ao amin’ny olona mantsy ny Fanahy Masina, dia manana ny hery sy ny fahefan’Andriamanitra izy, tsy hadio fotsiny ihany fa tena handresy tanteraka an’i satana mihitsy.
Fahasoavan-dehibe azon’ny olona amin’ny fanaovana Batisa azy ny fandraisana ny Fanahy Masina, ary raha ny fampianaram-pinoana Protestanta momba ny Fanahy Masina dia amin’ny fotoan’ny Batisa no fotoana voalohany handraisan’ny mino ny Fanahy Masina.
Arak’izany, mibebaha marina, raiso ny famelan-keloka, meteza hitoeran’ny Fanahy Masina rehefa vita Batisa isika !

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *