Mofon’aina 01 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 02 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 31 Aogositra 2021

Mofon’aina 01 Septambra 2021

Kolosiana 2. 6-15

NY MAHA-SAROBIDY NY BATISA KRISTIANINA

Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa ho Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, 7 ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto [mitombo amin’zany] amin’ny fisaorana. 8 Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin’ny filôzôfia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidim-pianaran’izao tontolo izao, fa tsy araka an’i Kristy. 9 Fa ao amin’ny tenany no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamantra rehetra; 10 ary hianareo dia tanteraka ao aminy, sady Izy no Lohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, 11 ary tao aminy koa no namorana anareo tamin’ny famorana tsy nataon-tànana tamin’ny fanesorana ny tenan’ny nofo, dia tamin’ny famoran’i Kristy; 12 fa niara-nilevina taminy hianareo tamin’ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan’Andriamanitra, izay nanangana Azy tamin’ny maty. 13 Ary hianareo, izay efa matin’ny fahadisoana sy ny tsi-fiforan’ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin’i Kristy, rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra; 14 ary novonoiny ny sora-tànan’ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ny hazo fijaliana, 15 ary nesoriny tsy ho eo amin’ny tenany [noreseny ka nobaboiny] ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaon’izay avy nandresy.
—————-
Ho antsika Protestanta dia roa ihany ny Sakramenta : Sakramentan’ny Batisa sy ny Fanasan’ny Tompo. Misy fepetra ny maha-Sakramenta ny Sakramenta. Iray sady voalohany amin’ireny ny hoe : « Baikon’i Jesoa Kristy ny Sakramenta ». Izay nibaikon’i Jesoa Kristy ihany no ekentsika ho Sakramenta. Nibaiko mantsy Jesoa ao amin’ny Mat 28. 18ss ny momba ny hanaovana mpianatra ny firenena rehetra ka hanaovana azy ireo Batisa amin’ny anaran’ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Noho izany baiko izany dia ekentsika fiangonana Protestanta ho Sakramenta ny Batisa. Eto amin’izao mofonaina izao Paoly dia mampianatra antsika ny maha-sarobidy ny Batisa. Zavatra roa ihany no horesahintsika androany. Izay rehetra atao Batisa dia

1. Miara-maty amin’i Jesoa Kristy (and 12a)

« Fa niara-nilevina taminy hianareo tamin’ny batisa »
Rehefa atao Batisa ny mino dia ambaran’i Paoly fa miara-maty amin’i Kristy izy. Ny hoe miara-maty amin’i Kristy dia midika ho famonoana ny herin’ny fahotana teo amin’i Hazo fijaliana tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Nandova fahotana avy amin’i Adama sy Eva tokoa mantsy ny mino. Tonga mpanota izy noho ny herin’ny fahotana miampita ao aminy. Soa fa noho ny amin’i Jesoa, noho ny amin’i Batisa izay atao amin’ny mino dia manana fahefana mamono ny herin’ny fahotana ny mino. Ny baikon’i Jesoa ny hanaovana ny firenena rehetra batisa arak’izany dia baiko ho enti-mamono ny herin’ny ota, herin’i satana, baiko ho enti-mamarana ny fanandevozan’ny ota eo amin’ny mino.
Raha te handresy ny herin’ny fahotana sy ny herin’i satana isika dia handeha hiazakazaka atao batisa. Ary ny tsara indrindra, dieny mbola kely, dieny mbola zaza dia handeha hatao Batisa mba ho amin’ny fiandoham-piainana dia efa manana hery handresena an’i satana sy ny ota rehetra.

2. Miara-belona amin’i Jesoa Kristy (and 12b)

« Fa niara-nilevina taminy hianareo tamin’ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan’Andriamanitra, izay nanangana Azy tamin’ny maty »
Rehefa maty teo amin’i hazo fijaliana Jesoa, izany hoe namono ny herin’ny fahotana teo amin’ny hazo fijaliana dia fantatsika tsara fa natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty Izy ny andro Paska. Ambaran’i Paoly fa ivon’ny finoana Kristianina ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty. Santatra rahateo no iantsoan’i Paoly an’i Jesoa. Noho ny amin’i Batisa koa arak’izany, izay rehetra niara-maty tamin’i Kristy dia miara-hatsangan’Andriamanitra amin’ny maty koa. Rehefa resy ny herin’ny fahotana izay mitondra ho any amin’ny fahaverezana dia velomin’Andriamanitra ny mino, noho ny finoana an’i Jesoa sy ny batisa natao taminy ka tonga mahazo fiainana mandrakizay. Maty kanefa tokoa velona indray.
Antoka hahazoana fiainana mandrakizay arak’izany ny fahavitana Batisa, antoka satria izay niara-maty no hiara-belona amin’i Jesoa ka handova ilay fiainana mandrakizay. Fanolorana fiainana mandrakizay arak’izany no mampiazakazaka sy mampikely aina ny fiangonana manao Batisa. Tsy haingitraingitra na fitadiavana taratasy hahafahana miditra amin’ny sekoly heverina fa tsara ny Batisa, tena antoka hahazoana fiainana mandrakizay. Ilay fiainana mandrakizay no handeha hanentana antsika rehetra hanao Batisa, ny ankoatra an’izay dia zava-poana ihany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *