Mofon’aina 05 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 06 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 04 Novambra 2021

Mofon’aina 05 Novambra 2021

Salamo 27. 1-14

AFA-TAHOTRA NY MINO

Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako? 2 Raha manatona ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafintohina ka lavo. 3 Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. 4 Zavatra iray loha no nangatahiko tamin’i Jehovah, izany no hotadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon’i Jehovah amin’ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan’i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. 5 Fa hanafina ahy ao an-trano fialofany amin’ny andro fahoriana Izy; hampiery ahy amin’ny fierena ao an-dainy Izy; hanandratra ahy ho eny ambony vatolampy Izy. 6 Koa dia hisandratra ambonin’ny fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hihobiana ao an-dainy aho; hihira sy hankalaza an’i Jehovah aho. 7 Mihainoa, Jehovah ô, fa mitaraina mafy aho; ary mamindrà fo amiko, ka valio aho. 8 Raha hoy Hianao: tadiavonareo ny tavako, dia hoy ny navalin’ny foko: Eny, ny tavanao no tadiaviko, Jehovah ô; 9 Aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao an-katezerana; efa famonjena ahy Hianao; aza manary na mahafoy ahy, ry Andriamanitry ny famonjena ahy. 10 Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy; fa Jehovah kosa no mandray ahy. 11 Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ary tariho amin’ny lalana marina aho noho ny fahavaloko. 12 Aza manolotra ahy ho amin’ny sitrapon’ny mpampahory ahy; fa vavolombelona mandainga sy izay mifofofofo loza no mitsangana hiampanga ahy. 13 Raha izay re aho no tsy nanantena hahita ny fahasoavan’i Jehovah amin’ny tanin’ny velona. 14 Miandrasa an’i Jehovah ianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an’i Jehovah
——————
Salamo mitantara ny fatokian’i Davida an’Andriamanitra ity salamo ity. Fatokiana tsy tonga tonga ho azy anefa izany fa tena vokatry ny asan’Andriamanitra tsapany sy niainany. Asan’Andriamanitra izay nanaisotra ny tahotra tao amin’i Davida na dia maro aza ny fahavalony. Afa-tahotra Davida
1. Noho ny fahafantarany fa Mpamonjy Andriamanitra (and 1a)
« Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? »
Davida dia mpanjaka be fahavalo indrindra tamin’ny fotoana nitondrany fanjakana. Nanam-pahavalo tao anatin’ny fanjakany izy, fa nanam-pahavalo koa tany ivelany. Araka izay efa nampianarina antsika dia nijoro ho fahavalon’i Davida aza ny zanany naterany. Tsy mba natahotra ny fahavalony anefa Davida noho ny fahafantarany tsara an’Andriamanitra izay notompoiny. Araka izay ambarany eto dia
– Fahazavana Andriamanitra : ny mazava dia ho enti-milaza hery mandresy ny haizina mandrakariva. Toy ny haizina ny fahavalon’i Davida, koa rehefa mifanena amin’Andriamanitra izay fahazavana dia resiny mandrakariva.
– Famonjena Andriamanitra : manana hery sy fahefana afaka mamonjy azy amin’ny fahavalony. Ary nanana traikefa maro tamin’izany asam-pamonjen’Andriamanitra izany Davida. Tsaroana eto ohatra ny namonjen’Andriamanitra azy tamin’ny biby dia fony izy niandry ondry, tsaroana eto koa ny namonjen’Andriamanitra azy tamin’ny tànan’i Goliata, sns…
Izay mahatsapa ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainany no tsy mba matahotra na dia maro sy matanjaka aza ny fahavalony.
2. Noho ny fahafantarany fa Mpiaro Andriamanitra (and 1b)
« Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako? »
Tsy hoe mamonjy fotsiny Andriamanitra sy mandresy ny fahavalo fa tena miaro ny mpanompony tsy hataon’ny fahavalony na inona na inona. Tsy hisy tokoa fahavalo hakasika antsika mpanompon’Andriamanitra rehefa Andriamanitra no miaro antsika. Mihoatra lavitra noho ny fiarovan’ny reny akoho ny zanany no hiarovan’Andriamanitra antsika. Tsapan’i Davida izany fiarovan’Andriamanitra azy izany ka afa-tahotra izy. Tsarovy fa iray amin’izay azo andikana ny teny hoe MOMBA ny fiarovana tanteraka antsika. Koa raha niteny Jesoa fa homba mandrakariva, tsy misy na iza na iza afaka haninona antsika. Koa aoka tsy ho hira fotsiny ny hoe : « Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ! Izay lazain’ny Tomponao, tsy hisy tsy ho to » FFPM 460. 1, aoka tena ho fiainana izany eo am-piandrasana ny Tompo Jesoa.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *