Mofon’aina 04 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 05 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 03 Oktobra 2021

Mofon’aina 04 Oktobra 2021

Salamo 116. 12-19

AHOANA NO HAMALIANA FITIA AN’ANDRIAMANITRA ?

Inona no havaliko an’i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? 13 Handray ny kapoaky ny famonjena aho Ka hiantso ny anaran’i Jehovah. 14 Hanefa ny voadiko amin’i Jehovah aho. Eny, eo anatrehan’ny olony rehetra. 15 Zava-dehibe eo imason’i Jehovah ny fahafatesan’ny olony masina. 16 Indrisy! Jehovah ô, mpanomponao tokoa aho, Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao; Namaha ny fatorako Hianao. 17 Hianao no hanaterako fanati-pisaorana, Ary ny anaran’i Jehovah no hantsoiko. 18 Hanefa ny voadiko amin’i Jehovah aho, Eny, eo anatrehan’ny olony rehetra, 19 Dia eo an-kianjan’ny tranon’i Jehovah, eo afovoanao, ry Jerosalema ô. Haleloia.
—————-
Nahatsiaro nahazo soa tamin’Andriamanitra ny mpanao Salamo ka te hamaly fitia Azy. Mametra-panontaniana izy hoe ahoana no fomba ho enti-mamaly fitia an’Andriamanitra no ireo soa azo avy Aminy. Mety fanontaniana apetratsika koa izany ary mety mitovy amin’ny mpanao salamo isika. Izao fanontanian’ny mpanao Salamo izao dia maneho fa
1. Tsy ampy izay mety avy amintsika ho enti-mamaly fitia an’Andriamanitra
« Inona no havaliko an’i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? »
Ity fanontaniana ity dia mampiseho tokoa fa tsy manan-kavaly fitia an’Andriamanitra isika, tsy ampy avokoa ny zavatra rehetra avy amintsika ho enti-mamaly fitia an’Andriamanitra. Tsy mifanaraka ny soa noraisintsika avy amin’Andriamanitra sy ny valim-pitia avy amintsika. Tsy toy ny ahoana akory ny valim-pitia avy amintsika raha mitaha amin’ny soa noraisintsika avy tamin’Andriamanitra. Tsy misy afaka milaza fa afaka hanome fahafaham-po an’Andriamanitra ho famaliana fitia Azy. Tsy misy afaka milaza fa hanana zavatra mifanandrify amin’ny asam-pamonjena notanterahin’i Jesoa ho antsika ho famaliana fitia an’i Jesoa.
2. Ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra no valim-pitia lehibe indrindra
« Inona no havaliko an’i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? »
Raha te hamaly fitia an’Andriamanitra isika dia ny fanolorantsika ny fotsika sy ny tenantsika no tena takian’Andriamanitra amintsika. Hoy mantsy ny Soratra Masina :
a- « Anaka, atolory Ahy ny fonao » Oha 23. 26 : Andriamanitra mangataka amin’ny zanany ny fony. Ny fo no azo lazaina fa fitoeran’ny fitiavana. Koa ny fanolorana ny fo ho an’Andriamanitra dia tena fanekena hitia an’Andriamanitra. Jesoa dia nampianatra antsika hitia an’Andriamanitra amin’ny FOTSIKA REHETRA. rehefa an’Andriamanitra mantsy ny fotsika dia an’Andriamanitra koa ny fitiavantsika. Ary rehefa mameno ny fotsika ny fitiavana an’Andriamanitra dia izany no valim-pitia lehibe indrindra azontsika omen’Andriamanitra, ary azo antenaina fa ankahisitrahan’Andriamanitra izany.
b- « Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany » Rom 12. 1 : ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra, hanompo an’Andriamanitra, hanitatra ny fanjakan’Andriamanitra dia zavatra asain’i Paoly ataon’ny Kristianina. Na iza na iza manatanteraka izany dia hahazo sitraka amin’Andriamanitra ary mahazo manantena fa hahay hamaly fitia an’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *