Mofon’aina 03 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Oktobra 2021

Mofon’aina 03 Oktobra 2021

Eksodosy 12. 21-29

NY PASKA TANY EGYPTA : FAMONJENA NY ZANAK’ISIRAELY

Dia nampanalain’i Mosesy ny loholon’ny Isiraely rehetra, ka hoy izy taminy: Mandehana hianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska. 22 Dia makà hysopa iray fihina, ka atsobohy amin’ny ra izay ao anatin’ny bakoly ary ny ra izay ao anatin’ny bakoly dia anenteno amin’ny tataom-baravarana sy ny tolana roa; ary aza misy mivoaka eo am-baravaran’ny tranonareo avy hianareo ambara-pahamarain’ny andro. 23 Fa Jehovah handeha hamely ny Egyptiana; ary raha mahita ny ra eo amin’ny tataom-baravarana sy ny tolana roa Jehovah, dia handalo ny varavarana, ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. 24 Ary hitandrina izany zavatra izany, hianareo ho lalàna ho anareo sy ho an’ny taranakareo mandrakizay. 25 Ary rehefa tonga any amin’ny tany izay homen’i Jehovah anareo araka izay nolazainy hianareo, dia tandremo izany fanompoana izany. 26 Ary raha hanontany anareo ny zanakareo hoe: Inona no anton’izao fanompoana ataonareo izao? 27 dia holazainareo hoe: Izao dia famonoana ny Paskan’i Jehovah, Izay nandalo ny tranon’ny Zanak’Isiraely tany Egypta, raha namely ny Egyptiana Izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka. 28 Ary dia nandeha ny Zanak’Isiraely ka nanao izany; araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy sy Arona no nataony. 29 Ary nony namatonalina Jehovah namono ny lahimatoa rehetra tany amin’ny tany Egypta, hatramin’ny lahimatoan’i Farao izay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianany ka hatramin’ny lahimatoan’ny babo izay tao amin’ny trano-maizina, mbamin’izay voalohan-teraky ny biby fiompy rehetra.
—————-
Niditra tamin’ny fanatanterahana ny loza faha-folo Andriamanitra eto amin’izao mofonaina izao. Rehefa mafy fo tsy nety nihaino an’i Mosesy Farao dia naringan’Andriamanitra amin’izay ny zanaka lahimatoa rehetra tany Egypta. Mba tsy hahatonga ny loza teo amin’ny zanak’Isiraely anefa dia nasaina namono ny Paska izy ireo ka ny ràn’ny zanak’ondry teo amin’ny tataom-baravarana sy ny tolana roa no niaro azy ireo. Voavonjy tamin’ny fandringanana ny zanak’Isiraely noho izy ireo
1. Nakanto ny tenin’i Mosesy sy Arona (and 28)
« Ary dia nandeha ny Zanak’Isiraely ka nanao izany; araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy sy Arona no nataony »
Narahin’ny Zanak’Isiraely an-tsakany sy an-davany ny toromarika avy amin’i Mosesy sy Arona raha namono ny Paska izy ireo. Ny ràn’ny zanak’ondry natao teo amin’ny tataom-baravarana hitan’ny mpandringana ka nahatonga azy tsy niditra tao amin’ny tokantrano Hebreo no niaro tokoa. Raha nisy arak’izany, Zanak’Isiraely tsy nahitana io rà io dia ringana niaraka tamin’ny Egyptianina, ary raha nisy Egyptianina tafiditra tao amin’ny tokantrano nisy izany dia voaaro koa. Ràn’ny zanak’ondry no niaro tamin’izany, fankatoavana ny tenin’i Mosesy sy Arona no niaro tamin’izany. Ankehitriny kosa dia ny ràn’i Kristy no tena fisotro hoy Paoly, ary izay misotro izany no voavela heloka sy mandova ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny ny fanarahana ny tenin’i Jesoa, izay mpanalalana amin’Andriamanitra no tena mahavonjy.
2. Nivavaka (and 27)
« Izao dia famonoana ny Paskan’i Jehovah, Izay nandalo ny tranon’ny Zanak’Isiraely tany Egypta, raha namely ny Egyptiana Izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka »
Ambara eto amin’izao mofonaina izao fa tamin’iny alina nandalovan’ny mpandringana tao Egypta iny dia nivavaka ny tokantrano Hebreo. Izany hoe nifandray tamin’Andriamanitra. Tsy tapaka fifandraisana tamin’Andriamanitra. Izay tsara fifandraisana amin’Andriamanitra arak’izany dia tsy ho ringana velively. Ny Raim-pianakaviana tamin’izany no nitaraka ny fifandraisana tamin’Andriamanitra. Fivavahana isan-tokantrano no hita tamin’izany. Tena zava-dehibe araka izany ny vavaka isan-tokantrano, miaro amin’ny fandringanana ho avy tokoa izany.
Zavatra tsara iverenan’ny fiangonana izany fifandraisana amin’Andriamanitra ao an-tokantrano izany. Manana adidy hitarika izany ny raim-pianakaviana rehetra. Mila manazatra ny ankohonana hifandray amin’Andriamanitra ny raim-pianakaviana rehetra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *