Mofon’aina 03 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 04 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Novambra 2021

Mofon’aina 03 Novambra 2021

Matio 6. 19-24

KRISTIANINA MIANDRY NY TOMPO

Aza mihary harena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. 20 Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. 21 Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao. 22 Ny maso no jiron’ny tena; koa amin’izany, raha tsara ny masonao; dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. 23 Fa raha ratsy ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra; koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben’izany fahamaizinana izany! 24 Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna hianareo.
——————
Isika Kristianina dia miandry ny fiavin’i Jesoa Kristy. Efa tonga ary mbola ho avy tokoa Jesoa Kristy. Efa tonga teto amin’izao tontolo izao Izy, ary efa tanterany ny famonjena fa mbola miandry Azy isika haka antsika ho any Aminy. Isika izay efa novonjeny no miandry Azy haka antsika handova ny fiainana mandrakizay. Ny Kristianina miandry ny Tompo arak’izany dia
1. Manomana tsara ny ho avy (and 19-21)
« Fa miharia harena ho anareo any an-danitra … fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao »
Misy harena roa resahin’i Jesoa eto. Ny iray harena eto an-tany izay tsy azo antoka ny fiarovana azy, fa raha tsy hohanin’ny kalalao dia mety hangalarin’ny olona. Tsy afaka miaro izany harena eto an-tany izany ny mino. Ny harena iray dia harena any an-danitra. Ny tombony amin’ity harena any an-danitra ity dia izy azo antoka tsara, tsy hatahorana hisy hangalatra noho izy tsara toerana. Mihary harena ny olombelona, koa raha hihary ihany dia aleo mihary harena tsy ho lasan’ny sasany na ho potika. Aleo mihary harena any an-danitra. Ny harena any an-danitra rahateo dia izay hahafahana manasoa ny hafa. Harena ho enti-mampandroso ny hafa. Eo am-piandrasana ny Tompo, aoka hazoto amin’ny fanatevenana izay harena any an-danitra ny mino, aoka hazoto hanasoa ny hafa.
2. Tsara maso (and 22,23)
« Ny maso no jiron’ny tena; koa amin’izany, raha tsara ny masonao; dia hazava avokoa ny tenanao rehetra »
Ny maso dia ho enti-milaza ny fomba fijery zavatra iray. Ny fomba fijery zavatra iray izay mitarika ho amin’ny faharesen-dahatra sy ny fomba fihetsika aterak’izany faharesen-dahatra izany. Raha tsara ny fomba fijery ny harena dia ho tsara koa ny faharesen-dahatra, ary ho tsara arak’izany ny fomba ho enti-mahazo harena sy ny fomba ho enti-mampiasa ny harena. Tsara ny mason’ny tena rehefa voataratry ny tenin’Andriamanitra izany. Rehefa tarafin’ny tenin’Andriamanitra dia tonga tsara ny fijery, tonga tsara arak’izany koa ny faharesen-dahatra, tsara hatramin’ny fihetsika aterak’izany. Eo am-piandrasana ny Tompo, aoka hatanjaka be eo amin’ny Kristianina ny tenin’Andriamanitra hanampy azy hanana fijery tsara amin’ny zavatra rehetra.
3. Misafidy hanompo an’Andriamanitra (and 24,25)
« Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna hianareo »
Noharian’Andriamanitra hanompo Azy isika Kristianina. Tsy manana fahafaha-manao hanompo tompo hafa ny Kristianina. Koa satria misy andriamanitra maro eto amin’izao tontolo izao, izay tsy Andriamanitra akory. Asain’i Jesoa misafidy hanompo Tompo iray ihany isika. Ary raha hanompo ihany, aleo manompo an’Andriamanitra. Ny fanompoana ireo andriamani-tsy izy eto amin’izao tontolo izao dia manandevo sy mamatotra fa ny fanompoana an’Andriamanitra ihany no manafaka. Eo am-piandrasana ny Tompo, Andriamanitra ihany no Tompontsika sy Andriamanitsika, Izy irery no hotompointsika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *