Mofonaina 02 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 03 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 01 Febroary 2021

Mofonaina 02 Febroary 2021

Hebreo 4. 1-13

VELONA SY MAHERY NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin’ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra, fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. 2. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany; kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy, satria tsy niharo finoana tao amin’izay nandre*. [* Na: satria tsy nampiraisin’ny finoana tamin’izay nandre izy] 3. Fa isika izay nino no miditra amin’izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe: “Toy ny nianiako tamin’ny fahatezerako hoe: Tsy hiditra amin’ny fitsaharako mihitsy izy” (Salamo 95:11), na dia vita hatramin’ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. 4. Fa nilaza ny andro fahafito Izy eo amin’ny teny anankiray araka izao: “Ary Andriamanitra nitsahatra tamin’ny asany rehetra tamin’ny andro fahafito” (Genesisy 2:3). 5. Ary amin’izao koa: “Tsy hiditra amin’ny fitsaharako mihitsy izy” (Salamo 95:11]. 6. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana filazantsara tamin’ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana, 7. dia mametra andro anankiray indray Izy, na dia efa ela toy izany aza, milaza ao amin’i Davida hoe: “Anio”, araka ny voalaza teo hoe: “Anio, raha hihaino ny feony ianareo Aza manamafy ny fonareo” (Salamo 95:7-8) 8. Fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa Izy tao aorian’izany. 9. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an’ny olon’Andriamanitra. 10. Fa izay niditra tao amin’ny fitsaharany, dia Izy* koa no nitsahatra tamin’ny asany, tahaka an’Andriamanitra tamin’ny Azy. [* Na: izy] 11. Koa aoka isika hazoto hiditra amin’izany fitsaharana izany, fandrao hisy olona latsaka amin’ny tsy finoana tahaka izany koa. 12. Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo. 13. Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany; fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imason’izay iafaran’ny ataontsika.
Eo amin’ny and 12 dia ambaran’ny mpanoratra ny boky ho an’ny Hebreo fa velona sy mahery ny Tenin’Andriamanitra. Ireto no hevitr’izany

1. Mamelona ny Tenin’Andriamanitra

Ny hoe velona dia manana heviny roa
a- mamelona ny Tenin’Andriamanitra
Manome fiainana sy fahavelomana amin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra. Isika kristianina rehefa mamaky ny bokin’ny Genesisy dia samy mahalala fa afaka nahary izao rehetra izao tamin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra. Ary na dia isika olombelona aza dia tonga nisy noho ny hery sy fahefan’ny Tenin’Andriamanitra. Jesoa dia nahary zava-baovao tamin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra izay notoriany sy nampianariny.
Mbola azo itokiana izany Tenin’Andriamanitra izany mandraka androany. Tena mbola manome fiainana sy fahavelomana ho antsika.
b- manome finoana
Ny hoe velona koa dia ho enti-milaza fanomezana finoana. Sady manome finoana ny Tenin’Andriamanitra no mitahiry ho amin’ny finoana. Hoy Paoly:”ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny tenin’i Kristy” Rom 10. 17. Avy amin’ny Tenin’Andriamanitra hazavaina amin’ny toriteny ny finoana marina. Manome finoana sy mamelona ny finoana ny Tenin’Andriamanitra. Poak’aty ny finoana tsy avy amin’ny Tenin’Andriamanitra. Raha te hanam-pinoana matanjaka ny kristianina dia ilainy ny manana fifandraisana velona amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny.

2. Mahery ny Tenin’Andriamanitra

Manana heviny roa koa ny hoe mahery. Oharin’ny mpanoratra amin’ny sabatra manana lelany maranitra roa mantsy ny Tenin’Andriamanitra. Samy mandidy avokoa no hevitr’izany.
a- mampahery ny Tenin’Andriamanitra
Amin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra dia afaka mampahery ny kristianina. Isika kristianina dia mahalala tsara fa rehefa mandre Tenin’Andriamanitra dia tena mahery, indrindra raha sendra mandalo vanim-potoana sarotra sy manahirana. Iray amin’izay hanatonan’ny olona fiangonana rahateo ny handray fampaherezana avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny.
b- mandringana koa Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny
Ny lafiny iray amin’ilay sabatra dia tena manasoa noho izy mampahery. Ny ilany koqa dia manahirana satria mahery tokoa ny Tenin’Andriamanitra ka mety mandringana, indrindra ny fahavalon’Andriamanitra. Nahita sy nahatsapa ny vokatr’izany Farao fahizay. Be dia be ireo fahavalon’ny Vahoakan’Andriamanitra no nitondra faisana tamin’izany. Ary taty amin’ny tontolon’ny Testamenta vaovao dia nahita isika fa nataon’i Jesoa nahalala Azy sy ny herin’ny teniny ny demonia sy ny forongony, ny aretina sy ny olana samihafa.
Mahafaly ny mahalala ny herin’ny Tenin’Andriamanitra toa izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *