Mofonaina 01 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 02 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 31 Janoary 2021

Mofonaina 01 Febroary 2021

Salamo 18. 28-36

NY ASAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA EO AMIN’NY MINO

Fa Hianao mampirehitra ny jiroko; Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako. 29 Fa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda. 30 Raha ny amin’Andriamanitra, dia marina ny lalany; ny tenin’i Jehovah dia voazaha toetra amin’ny memy; Jehovah no ampingan’izay rehetra mialoka aminy. 31 Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika? 32 Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. 33 Manao ny tongotro ho tahaka ny an’ny dieravavy Izy ka mampitoetra ahy eo amin’ny fitoerako avo. 34 Mampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko. 35 Omenao ahy ny ampingan’ny famonjenao; ny tananao ankavanana no manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. 36 Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hato-tongotro.
Miasa amin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra. Raha mandinika izay ambaran’i Davida isika dia ireto no asan’ny tenin’Andriamanitra amin’izay ampianariny antsika

1. Manazava ny tenin’Andriamanitra (and 28)

« Fa Hianao mampirehitra ny jiroko; Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako »
Amin’ny mpanao Salamo dia fanilon’ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin’Andriamanitra. Manampy ahafahana mandeha araka ny tokony ho izy eto amin’izao tontolo izao ny tenin’Andriamanitra. Eto amin’izao tontolo izao izay feno haizina ny mpanao Salamo ka ampian’Andriamanitra izy handresy izany haizina izany. Noho ny amin’ny tenin’Andriamanitra dia azon’ny mino atao tsara ny mandresy ny haizina. Ny haizina izay ho enti-manondro an’i satana sy ny asany. Noho ny amin’ny tenin’Andriamanitra, Jesoa ilay teny tonga nofo dia afaka mandresy azy tsara ny mino. Noho ny amin’ny tenin’Andriamanitra dia afaka manazava izao tontolo izao ny mino.

2. Azo itokiana ny tenin’Andriamanitra ho enti-manorina (and 30)

« Ny tenin’i Jehovah dia voazaha toetra amin’ny memy »
Azo itokiana ny tenin’Andriamanitra noho izy efa voazaha toetra. Mafy ny tenin’Andriamanitra ka azo anankinana ny fiainana. Vatolampy rahateo no iantsoana ny tenin’Andriamanitra. Tsy miova sy maharitra tsara no tian-kambara amin’izany. Azo ianteherana ka hanankinana ny fiainana ny tenin’Andriamanitra. Ary ho antsika Kristianina dia hanorenana ny zavatra rehetra mihitsy ny tenin’Andriamanitra. Na inona na inona haorintsika Kristianina dia haorintsika eo ambonin’ny tenin’Andriamanitra avokoa izany. Mafy orina mantsy izay rehetra miorina sy miankina eo ambonin’ny tenin’Andriamanitra. Fototra mafy tsara azo anorenana izao rehetra izao ny tenin’Andriamanitra.
Sambatra isika kristianina fa manana ny fototra mafy indrindra azo anorenana ny fiainana sy izao rehetra izao. Tsy inona izany fa Jesoa Kristy sy ny tenin’Andriamanitra izay nomeny antsika. Aoreno eo amin’ny tenin’Andriamanitra avokoa arak’izany ny fiainantsika, ny tokantrano, ny asa aman-draharaha, ny fianarana, sns…
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *