Mofonaina 31 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 01 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 30 Janoary 2021

Mofonaina 31 Janoary 2021

2 Mpanjaka 5. 15-27

ANDRIAMANITRA MANASITRANA NY TOMPO

Ary niverina nankao amin’ny lehilahin’Andriamanitra izy mbamin’izay rehetra nanaraka azy, dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe : Indro, fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin’ny tany rehetra, afa-tsy ato amin’ny Isiraely ihany; koa masìna hianao, raiso ny saotra aterin’ny mpanomponao. 16 Fa hoy izy : Raha velona koa Jehovah, Izay itsanganako eo anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy handray izy; fa tsy nety Elisa. 17 Ary hoy Namàna : Masìna hianao, moa tsy homena tany zakan’ny ampondra roa va izaho mpanomponao ? Fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an’ny andriamani-kafa, fa ho an’i Jehovah ihany. 18 Nefa ny amin’izao zavatra izao dia aoka havelan’i Jehovah ny heloky ny mpanomponao : raha ny tompoko miditra ao an-tranon-dRimona hiankohoka ao ary mitehina amin’ny tànako, ka mba miankohoka ao an-tranon-dRimona aho, — raha miankohoka ao aho, Jehovah anie hamela ny heloky ny mpanomponao amin’izany zavatra izany. 19 Ary hoy izy taminy : Mandehana soa aman-tsara. Ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra. [Heb. kibra iray, anaram-pandrefesana tokony ho maily iray.] 20 Fa hoy Gehazy, zatovon’i Elisa, lehilahin’Andriamanitra : Indro, ny tompoko namela fotsiny ity Namàna Syriana[Heb. Aramiana.] Ity ka tsy nandray tamin’ny tànany izay zavatra nentiny; fa raha velona koa Jehovah, dia hihazakazaka hanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. 21 Ka dia lasa Gehazy nanaraka an’i Namàna. Ary nony tazan’i Namàna avy mihazakazaka manaraka azy izy, dia niala faingana tamin’ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe : Tsara ihany va ? 22 Ary hoy izy : Tsara ihany; kanefa ny tompoko naniraka ahy hilaza hoe : Indro ankehitriny misy zatovo roa lahy amin’ny zanaky ny mpaminany tonga aty amiko avy any amin’ny tany havoan’i Efraima; koa masìna hianao, omeo talenta volafotsy sy fitafiana indroa miova izy. 23 Ary hoy Namana : Aoka handray talenta roa hianao. Ary nanery azy izy sady namehy talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mbamin’ny fitafiana indroa miova, ka nampitondrainy ny zatovony roa lahy izany; ary nitondra izany teo alohany ireo. 24 Fa nony tonga tao amin’ny havoana izy, dia nalainy teny an-tànany izany ka napetrany tao an-trano; dia nampandehaniny ireo, ka dia lasa izy. 25 Fa Gehazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan’ny tompony. Ary hoy Elisa taminy : Avy taiza hianao, ry Gehazy ? Dia hoy izy : Tsy avy taiza tsy avy taiza ny mpanomponao. 26 Fa hoy kosa Elisa taminy : Tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin’ilay nihodina niala tamin’ny kalesy hitsena anao ralehilahy ? Moa andro fandraisam-bola, na fandraisana fitafiana, na taninoliva, na tanimboaloboka, na ondry aman-osy, na omby, na ankizilahy, na ankizivavy va izao ? 27 Koa ny habokan’i Namàna dia hiraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka, indro, boka fotsy toy ny orampanala.
Iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra ny fahaizany manasitrana. Namàna dia lehilahy jentilisa nanana ny maha-izy azy teo amin’ny fanjakana Syrianina. Boka izy ka na dia nanam-bola sy fahefana aza dia tsy mba nahita fomba hahasitrana ny tenany. Ny fanatonany an’i Elisa mpanompon’Andriamanitra ihany no nahasitrana azy. Avy amin’izao tantara izao no ahafantarantsika fa Andriamanitra manasitrana ny Tompo

1. Amin’ny alalan’ny tenin’ny mpanompony (and 10)

« Ary Elisa naniraka olona tany aminy hilaza hoe : Mandehana, mandroa impito ao Jordana, dia hody aminao indray ny nofonao, ka hadio hianao »
Rehefa niteny Elisa ka nankatoavin’i Namàna izany teniny izany vao sitrana izy. Midika izany fa ny fanarahana ny tenin’ny mpaminany, ny fankatoavana ny tenin’ny lehilahin’Andriamanitra no mitondra ho amin’ny fahasitranana. Na ny jentilisa aza, rehefa manaraka ny tenin’Andriamanitra, rehefa mankato an’Andriamanitra sy ny teniny dia mahita tombontsoa avy amin’izany. Araho avokoa ny tenin’Andriamanitra, ny toromariky ny mpanompon’Andriamanitra fa mitondra fahasoavana ho anao izany.

2. Maimaim-poana izany (and 15,16)

« Ary niverina nankao amin’ny lehilahin’Andriamanitra izy mbamin’izay rehetra nanaraka azy, dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe : Indro, fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin’ny tany rehetra, afa-tsy ato amin’ny Isiraely ihany; koa masìna hianao, raiso ny saotra aterin’ny mpanomponao. 16 Fa hoy izy : Raha velona koa Jehovah, Izay itsanganako eo anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy handray izy; fa tsy nety Elisa »
Eo amin’ny and 5 amin’izao tenin’Andriamanitra izao dia efa nihomana tamin’ny vola ho amin’ny fitsaboana azy Namàna. Rehefa sitrana izy dia nanolotra izany vola nihomanany izany tamin’i Elisa. Fomba fanao tokoa mantsy ny manome vola ho saran’ny fitsaboana amin’izay nanasitrana. Tsy nety nandray ny vola anefa Elisa, tiany ho fantatr’i Namàna fa maimaim-poana ny fanasitranana ataon’i Jehovah. Tsy sandaina vola ny famonjen’Andriamanitra. Tiany ho fantatr’i Namàna fa tsy miankina amin’ny olona, tsy miankina amin’izay hananany ny famonjen’Andriamanitra azy.
Izany famonjena maimaim-poana izany dia nasehon’i Jesoa, raha tonga teto amin’izao tontolo izao Izy. Izay rehetra nanatona Azy, toa ilay boka ao amin’ny Filazantsara nosoratan’i Marka dia nositraniny maimaim-poana. Manatona an’i Jesoa mitady fanasitranana sy famonjena fa maimaim-poana izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *