Mana voalahatra 25 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 26 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 23 Janoary...

Mana voalahatra 25 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 19.1-21

FAHATSIAROVAN-TENAN’NY KRISTIANINA

Ny amin’ ny tanàna handosiran’ izay mahafaty olona tsy nahy

1 Rehefa aringan’ i Jehovah Andriamanitrao ny firenen-tsamy hafa, izay tompon’ ny tany omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao, ary mandresy azy hianao ka monina ao an-tanànany sy ao an-tranony,2 dia manokàna tanàna telo ho anao eo afovoan’ ny taninao, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao holovana.3 Amboary ny làlana, ka zarao ho telo toko ny taninao, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao holovanao, mba handosiran’ ny mahafaty olona rehetra ao.4 Ary ny mahafaty olona izay hovelomina, raha mandositra ao, dia ny mahafaty ny namany tsy nahy ka tsy nankahala azy teo aloha5 toy ny olona izay miaraka amin’ ny namany ho any an’ ala hikapa hazo, koa manainga ny famaky hikapa ny hazo ny tànany, dia mitsoaka amin’ ny zarany ny lela-famaky, ary mahavoa ny namany ka mahafaty azy, dia aoka handositra ao amin’ ny anankiray amin’ ireo tanàna ireo izy ka hovelomina;6 fandrao hanenjika ny nahafaty olona ny mpamaly rà, raha mbola mirehitra ny fony, ka hahatratra azy, noho ny halavitry ny alehany, dia hahafaty azy izy; nefa tsy tokony ho faty izy, satria tsy nankahala ny namany teo aloha.7 Koa izany no andidiako anao hoe: Manokàna tanàna telo ho anao.8 Ary raha hitarin’ i Jehovah Andriamanitrao ny fari-taninao, araka izay nianianany tamin’ ny razanao, ka homeny anao ny tany rehetra izay nolazainy homena ny razanao9 (raha hitandrina hianao ka hanaraka izao lalàna rehetra izao, izay andidiako anao anio, ka ho tia an’ i Jehovah Andriamanitrao, ary handeha mandrakariva amin’ ny làlany), dia hampianao tanàna telo koa ireny telo ireny;10 mba tsy hisy rà marina alatsaka eo amin’ ny taninao, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao ho lovanao, ka tsy ho meloka amin’ ny rà hianao.11 Fa raha misy olona mankahala ny namany ka manotrika azy, ary mitsangana ka mamely mahafaty azy, ary mandositra ho ao amin’ ny anankiray amin’ ireo tanàna ireo,12 ny loholona amin’ ny tanànany dia haniraka haka azy ao, dia hanolotra azy eo an-tànan’ ny mpamaly rà, mba hovonoiny ho faty izy.13 Tsy hiantra azy ny masonao; fa hesorinao tsy ho eo amin’ ny Isiraely ny heloka ny amin’ ny rà marina, mba hahita soa hianao.

Ny amin’ ny tsi-famindrana fari-tany, sy ny amin’ ny vavolombelona

14 Aza mamindra ny fari-tanin’ ny namanao, izay efa vitan’ ny razana teo amin’ ny zara-taninao, izay azonao eo amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao holovanao. 15 Raha vavolombelona iray monja, dia aoka tsy hitsangana hiampanga olona ny amin’ izay heloka na ota nataony na inona na inona; fa amin’ ny tenin’ ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny.16 Raha misy vavolombelona mampidi-doza mitsangana hiampanga olona ho nanao ratsy,17 dia hitsangana eo anatrehan’ i Jehovah izy roa lahy izay miady, dia eo anatrehan’ ny mpisorona sy ny mpitsara amin’ izany andro izany;18 ary raha hadinin’ ny mpitsara mafy izy ka hitany fa vavolombelona mandainga, fa miampanga lainga ny namany,19 dia araka izay nokasainy hatao amin’ ny namany no hataonareo aminy; ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy.20 Ary ny olona sisa dia handre izany ka hatahotra ary tsy hanao araka izany ratsy izany eo aminao intsony.21 Dia tsy hiantra azy ny masonao; fa aina no hataonao solon’ ny aina, maso solon’ ny maso, nify solon’ ny nify, tànana solon’ ny tànana, tongotra solon’ ny tongotra.

Mpisolo vaika (1-13)

Ny lalàna dia arofanina napetrak’Andriamanitra hampirindra ny fiaraha-monina. Ny fampiharana be fahatany izany anefa dia vao mainka hampikorontana indray. Voalazan’ny lalàna nasain’Andriamanitra hotandreman’ny Zanak’Isiraely fa “izay mamely olona ka mahafaty azy dia hatao maty tokoa” (Eksodosy 21.12). Andriamanitra anefa dia Marina ary mahatsapa fa tranga mety hiseho ny vono olona tsy nahy ka nahatonga Azy hampametraka tanàna handosiran’izy ireny (3, 7, 9). Voalaza ihany koa fa izay “diso amin’ny lalàna iray loha dia diso amin’izy rehetra” (Jakoba 2.10). Koa satria isika tsy mahatandrina ny lalàna rehetra, dia nanome vahaolana Andriamanitra nanolotra ny Zanany Lahy Tokana hisolo ny helotsika. Izany anefa tsy hanararaotana hanotana fa ny Fanahin’Andriamanitra azon’ireo izay nandray an’i Jesoa ho Mpamonjy no hiasa ao anatiny handresena ny fanao ratsy rehetra.

Fahaiza-mijoro (14)

Andriamanitra dia saropiaro amin’ny fanomezana izay atolony ny olona. Mikasika ny zara-tany eto no lazain’ny Baiboly. Ankehitriny koa anefa dia anisan’ny tranga betsaka indrindra eny amin’ny fitsarana eto Madagasikara ny ady tany izay hisian’ny fanambakana sy fibodoana ary fangalarana antsokosoko tanin’olona. Ny teny voalahatra dia mampahatsiaro tena antsika Kristianina mba tsy ho voatarika hanao izany fomba ratsy izany.

Vavolombelona (15-21)

Tsy sitrak’Andriamanitra ny fanaovana vavolombelona tsy marina ka hahavoasazy olo-marina. Manana andraikitra lehibe ny mpitsara eo anatrehan’izany mba hahafantatra ny tena marina. Ny zava-misy anefa dia eny anivon’ny fitsarana no tena hanjakan’ny kolikoly maro isan-karazany. Eto indrindra no hisarihina antsika Kristianina mba handray andraikitra ka ho sahy hiditra amin’ireny sehatra ireny. Mila trotrointsika am-bavaka ireny Kristianina mpitsara ireny mba hahay hijoro amin’ny fahamarinana ho vavolombelon’i Kristy.

Fandinihan-tena: Mila mahatsiaro tena ny Kristianina hanao ny sitrak’Andriamanitra hatrany.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

 

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *