Mana voalahatra 26 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 27 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 25 Janoary...

Mana voalahatra 26 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 20.1-20

FAHATOKIANA AN’ANDRIAMANITRA

Ny amin’ ny miaramila sy ny tafika

1 Raha mivoaka hanafika ny fahavalonao hianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho hianao, dia aza matahotra azy; fa Jehovah Andriamanitrao kosa, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin’ ny tany Egypta, no momba anao.2 Ary rehefa hanafika hianareo, dia hanatona ny mpisorona ka hiteny amin’ ny olona hoe:3 Mihainoa, ry Isiraely ô, fa efa hanafika ny fahavalonareo hianareo anio; koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra, na mikorapaka foana, na mangorohoro noho ny tahotra azy;4 fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin’ ny fahavalonareo mba hamonjy anareo.5 Dia hiteny amin’ ny olona ireo mpifehy azy ka hanao hoe: Iza no olona izay efa nanao trano vaovao, nefa tsy mbola nitokanany? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao maty any amin’ ny ady, ka olon-kafa no hitokana ny tranony.6 Ary iza no olona izay efa nanao tanimboaloboka, nefa tsy mbola nihinana ny vokatra? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao maty any amin’ ny ady, ka olon-kafa no hihinana ny vokatra.7 Ary iza no olona izay efa nifofo vady, nefa tsy mbola nampakatra azy? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao maty any amin’ ny ady, ka olon-kafa no hampakatra ny vadiny.8 Ary mbola hiteny amin’ ny olona ihany ny mpifehy azy ka hanao hoe: Iza no olona izay matahotra ka osa fo? Aoka handeha hiverina any an-tranony izy, fandrao ho ketraka tahaka ny fony koa ny fon’ ny rahalahiny.9 Ary rehefa vitan’ ny mpifehy vahoaka ny teny ataony amin’ ny olona, dia hasiany mpifehy ny miaramila hitarika azy.10 Raha mby akaikin’ izay tanàna hiadiana hianao, dia milazà fihavanana aminy.11 Ary raha fihavanana no avaliny anao, ka mampandroso anao izy, dia hampanaovinao fanompoana ny olona rehetra ao, ka hanompo anao izy.12 Fa raha tsy mety manao fihavanana aminao kosa izy, fa te-hiady aminao, dia ataovy fahirano izy.13 Ary rehefa atolotr’ i Jehovah Andriamanitrao eo an-tànanao izy, dia hovonoinao amin’ ny lelan-tsabatra ny lehilahy rehetra ao.14 Fa ny babo rehetra ao, dia ny zaza amim-behivavy sy ny biby fiompy ary izay rehetra ao an-tanàna, dia ho entinao ho anao; ary hohaninao ny babo azo tamin’ ny fahavalonao, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.15 Toy izany no hataonao amin’ ny tanàna rehetra izay lavitra anao indrindra ka tsy tanànan’ ireto firenena ireto.16 Fa ny tanànan’ ireto firenena ireto kosa, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho lovanao, dia aza asiana miangana izay olona rehetra ao.17 Fa aringano tokoa ireo, dia ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita, araka izay nandidian’ i Jehovah Andriamanitrao anao,18 -mba tsy hampianarany anareo hanao araka ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin’ ireo andriamaniny, ka tsy hanotanareo amin’ i Jehovah Andriamanitrareo.19 Raha hataonao fahirano ela ny tanàna izay tafihinao halaina, dia aza simbana kapaina amin’ ny famaky ny hazo eo; fa hisy hohaninao amin’ ireo, koa aza kapaina, fa olona va ny hazo any an-tsaha, no hataonao fahirano?20 Kanefa ny hazo izay fantatrao fa tsy fihinam-boa dia kapao ihany, ka ataovy mànda hamelezana ny tanàna izay miady aminao mandra-paharesiny.

Adin’i Jehovah (1-4)

Amin’Andriamanitra dia tsy ny hamaroan’ny fahavalo na ny herin’ny fahavalo no tokony hahaketraka. Ny fatokiana Azy ihany no ahazoana ny fandresena manoloana ireo fahavalo maro isan-karazany, manoloana ireo olana maro sedraina. Hitantsika izany tamin’ny nandresen’i Davida an’i Goliata (I Samoela 17)

Fifantohana (5-9)

Mba hampitombin-tsaina ireo miaramila mpanafika dia esorina daholo izay mety hanelingelina amin’ny fahatoniana eo anatrehan’ny ady. Izany no nahatonga ireo mpifehy tsy hampandeha an’ady ireo olona mety mbola hiroaroa saina ka tsy hifantoka amin’ny ady, ary mety hisy fiantraikany amin’ireo namana mpiantafika izany (8). Toa izany koa isika manoloana ny asan’Andriamanitra izay ataontsika. Mila esorina avokoa izay mety tebiteby hanakantsakana rehetra tsy hampandeha ny asa.

Vavolombelona (10-18)

Manahirana ny mieritreritra ny tantara tamin’ny fidirana ny tany Kanana satria dia nisy ny fandripahana izay nasain’Andriamanitra natao. Ny mahavalalanina aza eto dia misy ny firenena izay haripaka tanteraka ary misy kosa ny firenena sasany izay misy avela ihany ny zaza amim-behivavy (14, 16). Ny lesona azo tsoahina dia ny fahitana fa amin’ny toerana izay aleha hitoriana ny Filazantsara, dia misy ny fomba sy kolon-tsaina izay tsy manipaka ny sitrapon’Andriamanitra ka azo leferina. Fa misy kosa izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ka mila hariana tanteraka.

Zava-boahary (19-20)

Manome lanja ny zava-boahary nohariany Andriamanitra. Ny olona izay nomena saina malalaka no mety miova hanaraka ny ratsy. Fa ny zava-boahary hafa rehetra kosa dia mipetraka sy tsy miova amin’ny maha-izy azy tsirairay. Anjarantsika no manaja izany sy hahay mampiasa izany ho amin’ny tokony ho izy.

Fanontaniana: Hatraiza ny fahatokiako an’Andriamanitra ?

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

 

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *