Mana voalahatra 22 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 23 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 21 Janoary...

Mana voalahatra 22 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 16.1-22

NY FAHATSIAROVANA TSARA NO ANKALAZAINA

Ny amin’ ny andro firavoravoana telo, dia ny Paska sy ny Pentekosta ary ny Tabernakely

1 Tandremo ny volana Abiba, ka ataovy ny Paskan’ i Jehovah Andriamanitrao fa tamin’ ny volana Abiba no nitondran’ i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany Egypta tamin’ ny alina.2 Ary vonoy ny Paskan’ i Jehovah Andriamanitrao, dia ondry aman’ osy sy omby, eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah hampitoerany ny anarany.3 Aza ny mofo misy masirasira no haninao aminy; hafitoana no hihinananao mofo tsy misy masirasira, dia mofom-pahoriana, fa tampoka no nivoahanao avy tany amin’ ny tany Egypta, mba hotsarovanao amin’ ny andro rehetra hiainanao ny andro izay nivoahanao avy tany amin’ ny tany Egypta.4 Ary aoka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin’ ny fari-taninao rehetra hafitoana; ary aoka tsy hisy hitoetra miloaka alina ny henan’ ny fanatitra izay novonoinao tamin’ ny harivan’ ny andro voalohany.5 Tsy hisy azonao hamonoana ny Paska ny tanànanao rehetra izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao;6 fa eo amin’ ny fitoerana izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany no hamonoanao azy rehefa hariva tokony ho maty masoandro, dia tahaka izay nivoahanao avy tany Egypta.7 Ary atsatsiho amin’ ny afo izy, ka hano eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao; ary miverena nony maraina, ka modia any amin’ ny lainao.8 Henemana no hihinananao mofo tsy misy masirasira; fa ny andro fahafito dia fara-fivoriana ho an’ i Jehovah Andriamanitrao, ka tsy hanao raharaha hianao amin’ izany. 9 Herinandro fito no hisainao ho anao: hatramin’ ny andro iandohan’ ny fijinjam-bary no hanisanao azy.10 Ary mitandrema andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho an’ i Jehovah Andriamanitrao, ka manatera fanati-tsitrapo, izay homenao araka izay itahian’ i Jehovah Andriamanitrao anao;11 ary mifalia eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao hianao sy ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy ary ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny Levita izay ao an-tanànanao mbamin’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izay eo aminao, dia eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany.12 Ary tsarovy fa andevo tany Egypta hianao; koa tandremo sy araho ireo didy ireo.13 Tandremo hafitoana ny andro firavoravoana fitoerana amin’ ny trano rantsan-kazo, rehefa nangoninao ny avy amin’ ny famoloanao sy ny famiazanao.14 Ary mifalia amin’ ny andro firavoravoanao hianao sy ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny Levita mbamin’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izay ao an-tanànanao.15 Hafitoana no hitandremanao andro firavoravoana ho an’ i Jehovah Andriamanitrao eo amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah, satria hitahy anao Jehovah Andriamanitrao amin’ ny vokatrao rehetra sy ny asan-tànanao rehetra, ka dia hifaly tokoa hianao.16 Intelo isan-kerintaona ny lehilahy rehetra aminao no hiseho eo anatrehan’ i Jehovah, Andriamanitrao, eo amin’ ny tany izay hofidiny, dia amin’ ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin’ ny trano rantsan-kazo. Ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan’ i Jehovah;17 fa aoka samy hanatitra izay zakany avy, araka ny fitahian’ i Jehovah Andriamanitrao, izay omeny anao.

Ny amin’ ny fitsarana sy ny fifidianana mpanjaka

18 Mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao, araka ny firenenao; dia hitsara ny olona amin’ ny fitsarana marina ireo.19 Aza manao fitsarana miangatra, aza mizaha tavan’ olona, ary aza mandray kolikoly; fa ny kolikoly mahajamba ny mason’ ny hendry ary mamadika ny tenin’ ny marina.20 Ny marina dia marina no harahinao, mba ho velona hianao ka handova ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.21 Aza manangana hazo ho Aseraha ho anao eo anilan’ ny alitaran’ i Jehovah Andriamanitrao, izay ataonao ho anao.22 Ary aza manao tsangam-baton-tsampy ho anao; fa halan’ i Jehovah Andriamanitrao izany.

Famintinana ny amin’ ireo fety lehibe telo teo amin’ny Jiosy (1-17). Izay nahatonga ny Israely hanao fivahinianana masina tany Jerosalema taty aoriana. Fotoana lehibe roa hafa amin’ny taona ny Fetin’ny Trompetra sy ny Andro Fanavotana fa tsy voalaza eto satria tsy voatery hanatrika izany fotoana izany ny zanak’Israely rehetra.
– Ny Paska dia hahatsiarovana ny fivoahana avy tany Egypta izay endrika iray fanafahana ny Kristianina tamin’ny ota tamin’ny alalan’ny ràn’ny Jesoa Kristy ilay Paska ho antsika (1 Korintiana 5.7).
– Ny Pentekosta indray dia fanamarihana ny nanomezana ny lalàn’i Mosesy. Fa mifanohitra tamin’ny Pentekosta Kristianina ny zava-nisy tamin’izany satria tamin’ny Pentekosta taloha dia fanahy telo arivo no nanota ary novonoina ho faty (Eksodosy 32.27-28). Rehefa tonga ny Pentekosta vaovao dia notoriana ny filazantsara ary « fanahy telo arivo no faly nandre ny tenin ‘Andriamanitra, nino, nibebaka ary natao batisa tao amin’i Kristy » (Asan’ny Apostoly 2.41).
– Ny Fetin’ny Tabernakely dia fampahatsiarovana ilay fiainan’ny zanak’Isiraely tany an’efitra raha nipetraka tao anaty trano rantsan-kazo, fa mbola ho avy koa ny fotoana handaozantsika ity tany ity ka dia horaisina ao an-tranon’ny fanahy isika araka ny nampanantenan’ny Tompo fa handeha Izy dia hamboatra fitoerana ho antsika. Ny fiainana Kristianina.dia ahitana fitahiana mandrakariva ao ambadiky ny fizahan-toetra.
Manendre mpitsara sy mpifehy eo amin’ny vavahadinao rehetra (18-20). Andriamanitra dia mahalala ny maha-zava-dehibe ny mpitsara marina sy ny tompon’andraikitra amin’ny firenena. Ary noho izany dia nandidy Andriamanitra mba tsy hamily ny fahamarinana, na hanavakavaka, na handray kolikoly fa hatao amin’ny rariny sy hitsiny avokoa izay rehetra atao. Andraikitry ny mpitsara ny mampanjaka ny fahamarinana.
Manohitra ny fanompoan-tsampy (21-22). Iray amin’ireo andraikitra lehibe indrindra atrehin’ny mpitsara ny resaka fanompoan-tsampy, satria dia endrika fanoherana an’Andriamanitra ilay fahefana faratampony eo amin’ny Zanak’Israely izany.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *