Mana voalahatra 21 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 22 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 20 Janoary...

Mana voalahatra 21 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 15.1-23

FIAINANA MITSINJO NY HAFA

Ny amin’ ny taom-panafahana

1 Ary isam-pito taona dia manaova fanafahana hianao.2 Ary izao no ho fomban’ ny fanafahana: Ny tompon-trosa rehetra izay nampanàna vola tamin’ ny namany dia hamoy izany; tsy hanery ny namany izay rahalahiny handoa izy, satria efa voantso ny fanafahan’ i Jehovah.3 Ny olona hafa firenena ihany no azonao terena handoa; fa izay anao amin’ ny rahalahinao kosa dia hafoinao;4 kanefa tsy dia hisy olo-malahelo eo aminao, fa hitahy anao tokoa Jehovah eo amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho lovanao,5 raha mihaino tsara ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka izao lalàna rehetra izao, izay andidiako anao anio.6 Fa Jehovah Andriamanitrao hitahy anao araka izay nolazainy taminao; ary hampisambotra ny firenena maro hianao, fa hianao kosa tsy hisambotra; ary hanapaka firenena maro hianao, fa izy kosa tsy mba hanapaka anao.7 Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin’ ny taninao izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao, dia aza manamafy ny fonao, na manakombona ny tànanao, amin’ ny rahalahinao malahelo;8 fa sokafy tsara aminy ny tànanao, ka ampisambory izay ilainy, araka izay mahory azy.9 Mitandrema fandrao hisy hevi-dratsy ao am-ponao manao hoe: Antomotra ny taona fahafito, dia ny taom-panafahana; ary ho ratsy fijery ny rahalahinao malahelo hianao, ka tsy hanome azy akory hianao; ary hitaraina amin’ i Jehovah hiampanga anao izy, ka dia ho fahotanao izany.10 Omeo tokoa izy, ary aoka tsy halahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahian’ i Jehovah Andriamanitrao anao amin’ ny asanao rehetra sy amin’ izay rehetra ataon’ ny tànanao.11 Fa ny tany tsy ilaozan’ olo-malahelo, koa izany no andidiako anao hoe: Sokafy tsara amin’ ny rahalahinao ny tànanao, dia amin’ ny malahelo sy ny mahantra eo amin’ ny taninao. 12 Raha hamidy aminao ny namanao, na lehilahy Hebreo, na vehivavy Hebreo, ka efa nanompo anao enin-taona, dia hovotsoranao ho afaka izy amin’ ny taona fahafito.13 Ary raha hovotsoranao ho afaka izy, dia tsy havelanao handeha fotsiny;14 fa hisy hampitondrainao azy avy amin’ ny ondry aman’ osinao ary avy amin’ ny famoloanao sy ny famiazanao: araka izay efa nitahian’ i Jehovah Andriamanitrao anao no hanomezanao azy.15 Ary tsarovy fa andevo tany amin’ ny tany Egypta hianao, nefa Jehovah Andriamanitrao efa nanavotra anao, koa izany no andidiako anao izao zavatra izao anio.16 Kanefa raha hoy izy aminao: Tsy hiala aminao aho, satria tsy foiny hianao sy ny ankohonanao, ka finaritra aminao izy,17 dia halainao ny haolo ka hotevehinao amin’ ny varavarana ny sofiny, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Ary toy izany koa no hataonao amin’ ny ankizivavinao.18 Aza ataonao ho sarotra ny hamotsotra azy ho afaka, fa indroa toraka ny karaman’ ny mpikarama no azonao tamin’ ny nanompoany anao enin-taona; dia hitahy anao Jehovah Andriamanitrao amin’ izay rehetra ataonao.

Ny ho fanao amin’ ny voalohan-teraky ny biby fiompy

19 Ny lahy rehetra amin’ ny voalohan-teraky ny ombinao sy ny ondry aman’ osinao dia hohamasininao ho an’ i Jehovah Andriamanitrao; aza mampiasa ny voalohan-teraky ny ombinao, na manety ny voalohan-teraky ny ondry aman’ osinao.20 Eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao no hihinananao sy ny ankohonanao azy isan-taona isan-taona eo amin’ ny fitoerana izay hofidin’ i Jehovah.21 Fa raha misy kilemany izy: na mandringa, na jamba, na izay kilema ratsy hafa akory, dia aza vonoinao hatao fanatitra ho an’ i Jehovah Andriamanitrao ireny.22 Ao an-tanànanao ihany no hihinananao ireny; na ny olona maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy, tahaka ny ahazoany mihinana ny gazela sy ny diera.23 Kanefa ny ràny no aza hanina, fa aidino amin’ ny tany toy ny rano.

Hanome famotsorana trosa ianao (1-11)

Ny an’ny olon’Andriamanitra ny fampindramam-bola dia mifamatotra amin’ny fahatakarana fa isaky ny taona fahafito dia hofoanana ny trosa, ka tsy hisy trosa maharitra mihoatra ny enin-taona izany. Ity famotsorana trosa ity dia voalaza fa fanafahana an’ny Tompo. Rehefa mankato an’io baiko io ny Isiraely dia tsy hisy sarangan’olona mahantra maharitra akory eo aminy. Ny sasany mety mandalo fotoan-tsarotra nefa hanana fotoana hananganana ara-bola ny fiainany izy. Andriamanitra dia nanangana rafitra ara-toekarena izay tsy tokony hisian’ny hahantra maharitra. Raha mankato ny Tompo ny olona dia hitahy Izy, ary tsy hahantra izy ireo na dia mahafoy ny trosany aza (Ohabolana 11.24).

Hamela ny andevo ho afaka ianao (12-18).

Tahaka ny fanafoanana ny trosa isaka ny taona fahafito no hanafahana ny andevo. Ireo andevo eritreretina eto dia ireo izay tsy maintsy nivarotra ny tenany ho andevozina noho ny trosany ka manompo olona tsy misy karama mandritra ny enin-taona izy ireo. Manana safidy anefa izy ireo na hijanona na handeha fa Andriamanitra nandidy ny halala-tanana ho an’ilay mpanompo hafahana fa tsy avela handeha maina izy, ka nanome azy zavatra hanombohany ny fiainany vaovao.Tsarovy fa Andriamanitra tsy nanome toky hanome fanambinana ho an’ny olona rehetra; fa Izy kosa dia nanome antoka ny amin’ny fanambinana ho an’ny olona mpankato (10, 18b).

Ny voalohan-teraka dia hamasino ho an’i Jehovah Andriamanitrao (19-23)

Antony telo no nahatonga izany. Voalohany, satria lahimatoan’Andriamanitra ny Isiraely (Eksodosy 4.22), ary nanome voninahitra an’io ny zava-misy. Faharoa, satria ny lahimatoa dia noheverina ho tsara indrindra, ary ny tsara indrindra no tokony omena an’ Andriamanitra foana. Ary farany, izany dia ho fampahatsiahivana ny taranaka rehetra tamin’ny nanavotan’Andriamanitra ny Isiraely ny lahimatoany.

Antso ho antsika:

“Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana”. (Galatiana 6.10)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *