Mana voalahatra 20 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 21 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 19 Janoary...

Mana voalahatra 20 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 14.22-29

FANKATOAVANA NO TAKIANA MANOLOANA NY FAHAFOLON-KARENA

Ny amin’ ny fandoavana ny fahafolon-karena

22 Aloavy tsara ny ampahafolon’ ny vokatra rehetra avy amin’ ny voa nafafinao, dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona;23 dia aoka ho eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao eo amin’ ny tany izany hofidiny hampitoerany ny anarany no hihinananao ny ampahafolon’ ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilonao ary ny voalohan-teraky ny ombinao sy ny ondry aman-osinao, mba hianaranao hatahotra an’ i Jehovah Andriamanitrao mandrakariva.24 Fa raha lavitra loatra ny làlana halehanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany hianao, satria lavitra anao loatra ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany, raha notahin’ i Jehovah Andriamanitrao hianao,25 dia hamidinao vola izany, ary hofonosinao ny vola ka ho entinao eo an-tànanao hankany amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao;26 ary ny vola dia amidio izay rehetra tian’ ny fanahinao, na omby, na ondry, na osy, na divay, na toaka, na izay zavatra hafa tian’ ny fanahinao; ary aoka ho eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao no hihinananao izany sy hifalianao mbamin’ ny ankohonanao;27 ary ny Levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao; fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy.28 Ary isan-telo taona dia alao ny ampahafolon’ ny vokatrao rehetra amin’ izany taona izany, ka ataovy ao an-tanànanao;29 ary dia aoka ho avy ny Levita (satria tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy) sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izay ao an-tanànanao, dia hihinana izy ka ho voky, mba hotahin’ i Jehovah Andriamanitrao hianao amin’ ny asan-tànanao rehetra izay ataonao.

Ny fahafolon-karena

Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ireo ampahafolon-karena roa samihafa ka ny iray natao aterina isan-taona (1) tao amin’ny toerana izay voatendrin’Andriamanitra ho fianarana, mba hatahorana ny Tompo (23), ny faharoa kosa dia isaka ny telo taona ka natao hangonina ao aminao ihany ho fianarana mba hitsinjovana ny hafa dia ny mpanompon’Andriamanitra sy ny vahiny ary ny kamboty sy ny mpitondrantena tao an-tanana (29). Ny antony nanomezana izao torolàlana momba ny fahafolon-karena eto izao dia misy toe-tsaina tian’Andriamanitra volena ao anatintsika izay tena mifanohitra amin’ny fitiavam-bola, ny tsy fahatokisana an’Andriamanitra ary ny fitiavan-tena ao am-pontsika olombelona. Raha manompo ny Tompo amin’ny toe-tsaina toy izany isika ka mampihatra tsara izany dia mampanantena antsika Izy fa hotahiny ny fivelomantsika rehetra eto an-tany. Hiaina ny fitahian’Andriamanitra sy ho loharanom-pitahiana ho an’ny hafa isika.

Ny asa

Izay miasa tsara anefa no antsoina hifaly sy hihinana amin’ireo fitahian’Andriamanitra nomeny azy (26). Aza manantena an’Andriamanitra hanampy sy hampifaly antsika raha miaina ao anaty hakamoana isika (2 Tesalonisiana 3.10-12). Andao koa isika hazoto amin’ny fampiharana ny toe-panahy araka an’Andriamanitra sy ny asa tsara, amin’izay ho fantatsika ny lalana mankany amin’ny tena fiainana sy ny fitahiana (Deoteronomia 28.1-6)

Antso ho antsika :

“Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin’ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin’izany Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, raha tsy hovohako ny varavaran’ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana amby ampy ho anareo”. (Malakia 3.10)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *