Mana voalahatra 19 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 20 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 18 Janoary...

Mana voalahatra 19 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 14.1-21

TOMBONTSOA TELO MAMPIAVAKA NY ISRAELY

Ny amin’ ny hifadiana izay fanao vetaveta, na izay zavatra tsy fihinana

1 Zanak’ i Jehovah Andriamanitrareo hianareo, koa aza mitetika ny tenanareo, na manaratra ny eo ambonin’ ny handrinareo noho ny amin’ ny maty.2 Fa firenena masina ho an’ i Jehovah Andriamanitrao hianao ka voafidiny ho rakitra soa ho Azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin’ ny tany. 3 Aza mihinana izay fahavetavetana.4 Izao no biby izay ho fihinanareo: Ny omby sy ny ondry sy ny osy5 sy ny diera, ny gazela, ny kapreola, ny osi-dia, ny pygarga, ny antilopa ary ny ropikapra:6 izay biby rehetra mivaky kitro, ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika, no ho fihinanareo.7 Nefa amin’ izay mandinika na mivaky kitro dia izao ihany kosa no tsy ho fihinanareo: Ny rameva sy ny rà bitro ary ny hyraka, satria mandinika ihany izy, fa tsy mivaky kitro; maloto aminareo izy;8 ary ny kisoa koa, satria mivaky kitro izy, fa tsy mandinika, maloto aminareo izy; ny henan’ ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy hokasihinareo.9 Ary amin’ izay rehetra ao anatin’ ny rano dia izao no ho fihinanareo: izay rehetra misy vombony sy kirany no ho fihinanareo;10 fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa dia tsy ho fihinanareo; maloto aminareo izy.11 Ny vorona madio rehetra no ho fihinanareo.12 Nefa izao kosa no tsy ho fihinanareo: ny voltora sy ny gypa sy ny ankoay13 ary ny papango sy ny voromahery sy ny papango mainty, samy araka ny karazany, avy14 ary ny goaika rehetra, samy araka ny karazany avy,15 ary ny ostritsa sy ny tararaka sy ny vorondriaka ary ny hitsikitsika, samy araka ny karazany avy,16 ary ny vorondolo sy ny vorondolo lehibe sy ny ibisa17 ary ny sama sy ny voltora madinika sy ny manarana18 ary ny vano sy ny vanobe, samy araka ny karazany avy, ary ny takidara sy ny manavy.19 Ary ny zava-mandady rehetra izay manana elatra dia haloto aminareo ka tsy ho fihinanareo.20 Ny zava-manana elatra izay madio no ho fihinanareo.21 Aza homana izay maty ho azy, fa omeo ho an’ ny vahiny izay ao an-tanànanao izany mba hohaniny, na amidio amin’ ny olona hafa firenena; fa firenena masina ho an’ i Jehovah Andriamanitrao hianao. Aza mahandro zanak’ osy amin’ ny rononon-dreniny.

Zanak’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo (1)

Tsy hoe mahatsiaro irery ka mila zanaka akory Andriamanitra, fa tsapany ho toy ny kamboty tsy misy mpiahy ny zanak’Israely ka tena mila ray hiahy sy hikarakara ary hitaiza azy ireo. Ny Isiraelita ara-panahy rehetra koa dia tena zanak’Andriamanitra (Jaona 1.12), mpandray anjara amin’ny fikasany sy ny toetrany ka karakarainy sy tezainy, anisan’ izany ny fampianarana azy ireo hisakafo ara-pahasalamana ka nahatonga fandrarana tsy hihinana ireo biby natao hoe maloto satria mety hiteraka aretina ny fihinana azy ireny. Anisany tafiditra ao anatin’ny iray amin’ireo ny biby mpiremby maloto satria samy mihinana ny nofo sy ny ran’ny biby, ny biby mpitsikilo maloto satria mpitondra aretina fa mifandray amin’ny faty matetika, na biby mety misy poizina ka lasa sakafo mampidi-doza, toy ny hazandrano sy akorandriaka sy ny sisa. Ny fanafoanana ireo tamin’ny sakafon’ny Israely dia tsy isalasalana fa resaka fahasalamana, satria iray amin’ireo antony nahatonga ny lalànan’ny fihinanana teo amin’ny zanak’Israely dia ny fitazonana azy ireo ho salama!

Firenena masina ho an’i Jehovah Andriamanitrao ianao (2a)

Ny dikan’ny teny hoe “masina” dia voatokana, ka izany no mahatonga ny zanak’Israely nantsoina mba hanana fomba fiaina sy fanao miavaka tsy haka tahaka an’ireo firenena jentilisa izay mitetika ny tenany na manaratra ny andriny rehefa misy maty (1, 3, 4). Izany koa no nahatonga ny Apostoly Paoly nananatra ny Kristianina tsy hanaraka ny fomba amam-panaon’izao tontolo izao (Romana 12.2).

Voafidy ho rakitra soa ho an’Andriamanitra (2b)

Tian’Andriamanitra ho rakitra soa ho Azy ny zanak’Israely dia arovany tsy ho simba fa mahasarotiny azy. Satria malala eo imasony koa isika dia saro-piaro amintsika ny Tompo ka manome ireny didy sy fitsipika samihafa ireny mba hahatonga antsika tsy hanan-tsiny manoloana izao fiainana izao.Tsarovy :

“Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy,  fanjaka-mpisorona, firenena masina » (Eks. 19.6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga”; (1 Petera 2.9)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *