Mana voalahatra 18 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 19 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 16 Janoary...

Mana voalahatra 18 Janoary 2021

DEOTERONOMIA 13.1-18

HEVERO ILAY DIDY VOALOHANY

1 Izay rehetra andidiako anareo dia tandremo mba harahina; aza ampianao izany, ary aza anesoranao. 2 Raha tahìny misy mpaminany na mpanonofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao3 sady manao hoe: Andeha isika hanaraka andriamani-kafa (izay tsy fantatrao), ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao,4 dia aza mihaino ny tenin’ izany mpaminany na mpanonofy izany; fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo, hahalalany na miorina amin’ ny fitiavana an’ i Jehovah Andriamanitrareo amin’ ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra hianareo.5 Manaraha an’ i Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka Izy no hatahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hohenoinareo, ary aoka Izy no hotompoinareo sy hifikiranareo.6 Fa izany mpaminany na mpanonofy izany dia hatao maty, satria efa nanao teny fampiodinana amin’ i Jehovah Andriamanitrareo (Izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta ka nanavotra anao tamin’ ny trano nahandevozana), mba hitaona anao hiala amin’ ny làlana izay nasain’ i Jehovah Andriamanitrao halehanao. Ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy.7 Raha mitaona anao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakaolahy, na ny zanakao-vavy, na ny vady andefimandrinao na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe: Andeha isika hanompo andriamani-kafa (izay tsy fantatrao, na ny razanao),8 dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitra anao, hatramin’ ny faran’ ny tany rehetra),9 dia aza manaiky azy na mihaino azy hianao; ary aza mba iantran’ ny masonao izy, na amindranao fo, na afeninao;10 fa vonoy ho faty izy; ny tànanao no ho voalohany hamono azy, dia vao ny tànan’ ny vahoaka rehetra.11 Ary torahy vato ho faty izy, satria izy efa nitady hitaona anao hiala amin’ i Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta, tamin’ ny trano nahandevozana.12 Ary ny Isiraely rehetra handre izany, dia hatahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao.13 Raha mandre teny hianao ny amin’ ny tanànanao anankiray izay nomen’ i Jehovah Andriamanitrao anao honenana, manao hoe:14 Nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao ka nitaona ny mponina ao an-tanànany nanao hoe: Andeha isika hanompo andriamani-kafa (izay tsy fantatrareo).15 dia diniho sy fotory ary adino tsara, ka raha, indro fa nisy marina tokoa izany zavatra izany, ka natao teo aminao izany fahavetavetana izany,16 dia asio ny lelan-tsabatra mihitsy ny mponina amin’ izany tanàna izany, ka levòny ny tanàna sy izay rehetra eo aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin’ ny lelan-tsabatra.17 Ary ny entana nobaboina rehetra eo dia angòny eo afovoan’ ny kianja, ka doroy amin’ ny afo avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an’ i Jehovah Andriamanitrao, ary aoka ho tanàna haolo mandrakizay izany tanàna izany ka tsy haorina intsony.18 Ary aoka tsy hisy hiraikitra amin’ ny tànanao akory ny zavatra efa natolotra holevonina, mba hitsaharan’ i Jehovah amin’ ny fahatezerany mirehitra hamindrany fo aminao sy hiantrany anao, ary hahamaroany anao araka izay nianianany tamin’ ny razanao,

Miantso antsika indray ity andalan-tSoratra Masina ity mba ho mpankato ny Teny.

Mizaha toetra ny Tompo (1-5)

Nampitandrina i Mosesy ny amin’ny fiainana hatrehana miaraka amin’ireo Kananita. Eto izy dia milaza ny amin’ny mety ho firongatry ny mpaminany sy mpanao fahagagana sandoka eo amin’izy ireo. Ilaina ny fahafantarantsika tsara ireo fahamarinana sy fitsipika ao amin’ny Baiboly hahaizana manavaka tsara; satria mety sedrain’Andriamanitra tokoa isika manoloana ny zava-dratsy kanefa ny fijery azy toa tsara, misy zavatra mamitaka kanefa toa ohatrin’ny marina ny fahitana azy ivelany. Avelan’ny Tompo hiseho ireny mba hahitany raha tena manaraka sy manaja Azy, manompo sy mifikitra Aminy tokoa isika. Tandremo fa betsaka ny mety hisarika antsika hiala amin’ny tena fitiavana an’Andriamanitra manoloana ny zava-misy iainana.

Miantso antsika ny Tompo hanohitra ny fitaoman-dratsy (6-18)

Ny paik’ady fanaon’i Satana koa dia ny misarika sy mitarika antsika amin’ny ratsy amin’ny alalan’ireo olona akaiky antsika izay tsy dia heverintsika loatra hoe misy maha-ratsy ao ambadik’ ilay fiarahana, fa tiantsika ilay miaraka eo dia manjary manao ny fanaony koa aza isika. Ny fitaomana eto dia mety olona akaiky, toy ny fianakaviana, na olona akaikin’ny fo, toy ny vady sy ny namana, saingy adidintsika ny misafidy an’Andriamanitra alohan’ izay olona heverintsika fa akaiky indrindra antsika (Matio 10.37). Tsy tokony handika ny lalàn’Andriamanitra isika na dia te hifanosina amin’izy ireny aza. Mila sahy mamongotra ny ratsy manodidina antsika isika mba ho fianarana ho an’ ny hafa (12, 16)

Fitsipika ankapobeny:

“Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, Aza manaiky”. (Ohabolana 1.10).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *