Mana voalahatra 21 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 22... Ny tao aoriana Mana voalahatra 20...

Mana voalahatra 21 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 28.1–14

FANKATOAVANA

Ny soa izay ho valin’ ny fanarahana an’ i Jehovah, ary ny loza izay hanjo ny miala aminy kosa

1 Raha mihaino tsara ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr’ i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ ny firenena rehetra amin’ ny tany hianao;2 ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao hianao3 Hotahina hianao ao an-tanàna, ary hotahina hianao any an-tsaha.4 Hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry aman’ osinao.5 Hotahina ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao.6 Hotahina hianao, raha miditra; ary hotahina hianao, raha mivoaka.7 Hatolotr’ i Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka làlana iray no hivoahany hanatona anao, fa làlana fito kosa no handosirany hiala eo anoloanao.8 Handidy ny fitahiany ho aminao Jehovah amin’ ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon’ ny tànanao, ka hitahy anao Izy any amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.9 Hanandratra anao ho firenena masina ho Azy Jehovah, araka izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin’ i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mandeha amin’ ny làlany.10 Dia ho hitan’ ny firenena rehetra ambonin’ ny tany fa ny anaran’ i Jehovah no antsoina aminao, dia hatahotra anao izy.11 Ary hataon’ i Jehovah manana amby ampy izay hahasoa anao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao, any amin’ ny tany izay nianianan’ i Jehovah tamin’ ny razanao homena anao.12 Hovohan’ i Jehovah ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, handatsahany ranonorana amin’ ny taninao amin’ ny fotoany sy hitahiany ny asan’ ny tànanao rehetra. Ary hampisambotra ny firenena maro hianao, fa hianao kosa tsy hisambotra.13 Dia hataon’ i Jehovah ho lohany hianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa hianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin’ i Jehovah Andriamanitrao, izay andidiako anao anio, ka mitandrina sy manaraka azy.14 Ary aza miala amin’ ny teny rehetra izay andidiako anao anio, na ho amin’ ny ankavanana, na ho amin’ ny ankavia, hanaraka andriamani-kafa ka hanompo azy.

Loharanom-pitahiana

Voatanisa amin’ny antsipiriany eto ireo fitahiana ho azon’ny olona raha mihaino tsara ny feon’Andriamanitra izy ka mitandrina hanaraka ny didin’Andriamanitra rehetra, izany hoe raha lazaina amin’ny teny
tsotra: Mankatoa an’Andriamanitra. Io fankatoavana an’Andriamanitra io no loharanom-pitahiana: ao an-trano, any am-piasana, amin’ny asa atao rehetra, eny, amin’ny fiainana manontolo mihitsy. Tsy izany ve no tadiavin’ny olona rehetra sy iriny eo amin’ny fiainany ?

Fototry ny fahotana

Tsy azo hadinoina koa anefa fa vokatry ny tsy fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra no nidiran’ny fahotana teo amin’ny fiainan’ny olombelona rehetra. Nanomboka tamin’izy mivady nohariana voalohany indrindra ary mitohy amin’ny olombelona mandraka ankehitriny. Ny fanarenana izany no ezaka mitohy tsy mitsahatra ilaina raha tiana ny hiaina miadana miaraka amin’Andriamanitra.

Fanirian’Andriamanitra

Ny hananan’ny olona fiadanana tanteraka no fanirian’Andriamanitra hatramin’ny nahariana izao tontolo izao. Maniry Izy ny hiverenan’ny olombelona rehetra amin’ny fankatoavana Azy indray ankehitriny ary ao amin’i Jesoa Kristy Zanany no ahafahantsika manao izany. Tsy mahay manao na inona na inona isika raha misaraka amin’i Jesoa (Jaona 15.5). Mianara mankatoa amin’ny lafin-javatra madinika indrindra eo amin’ny fiainanao; ohatra: ny Tenin’Andriamanitra, ny fananaran’ny ray aman-dreny ao an-trano, ny fandaminan’ny mpitondra fanjakana, ny fampianaran’ny ray aman-dreny am-panahy… Izany no ankasitrahan’Andriamanitra sy ahazoana fitahiana avy Aminy.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *