Mana voalahatra 20 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 21... Ny tao aoriana Mana voalahatra 19...

Mana voalahatra 20 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 27.1-26 

REHEFA TONGA AO AMIN’NY TANY KANANA

Ny amin’ ny hanaovana tsangam-bato hanoratana ny lalàna, sy ny hanaovana ny tso-drano sy ny fanozonana ao an-tendrombohitra Gerizinia sy Ebala

1 Ary Mosesy sy ny loholon’ ny Isiraely dia nandidy ny vahoaka ka nanao hoe: Tandremo ny lalàna rehetra izay andidiako anao anio.2 Ary amin’ ny andro izay hitànareo an’ i Jordana ho any amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao, dia manangàna vato lehibe ho anao, ka lalory sokay;3 dia soraty eo aminy ny teny rehetra amin’ ity lalàna ity, rehefa tafita hianao mba hiditra ao amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao, dia tany tondra-dronono sy tantely, araka izay nolazain’ i Jehovah, Andriamanitry ny razanao taminao.4 Ary rehefa tafita an’ i Jordana hianareo, dia atsangano ao an-tendrombohitra Ebala ireo vato ireo, izay nandidiako anareo andro any ka lalory sokay.5 Ary manorena alitara ao ho an’ i Jehovah Andriamanitrao; vato no hataonao alitara, nefa aza pehim-by izy.6 Vato tsy voapaika no hataonao alitaran’ i Jehovah Andriamanitrao; ka manatera fanatitra odorana eo amboniny ho an’ i Jehovah Andriamanitrao.7 Ary manatera koa fanati-pihavanana, ka mihinàna eo sy mifalia eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao.8 Ary soraty amin’ ireo vato ireo ny teny rehetra amin’ ity lalàna ity, ka ataovy velona tsara ny soratra. 9 Dia niteny tamin’ ny Isiraely rehetra Mosesy sy ireo Levita mpisorona ka nanao hoe: Mangìna, ka mihainoa, ry Isiraely ô: andro-any no efa tonga firenen’ i Jehovah Andriamanitrao hianao.10 Koa henoy ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao, ary araho ny didiny sy ny lalàny, izay andidiako anao anio. 11 Dia nandidy ny vahoaka tamin’ izany andro izany Mosesy ka nanao hoe:12 Ireto no hijanona eo an-tendrombohitra Gerizima hitso-drano ny vahoaka, rehefa tafita an’ i Jordana hianareo: dia ny Simeona sy ny Levy sy ny Joda sy ny Isakara sy ny Josefa ary ny Benjamina.13 Ary ireto kosa no hijanona eo an-tendrombohitra Ebala hanozona: dia ny Robena sy ny Gada sy ny Asera sy ny Zebolona sy ny Dana ary ny Naftaly.14 Dia hiteny ny Levita ka hanao amin’ ny Isiraely rehetra amin’ ny feo mahery hoe: 15 Hozonina ny olona izay manao sarin-javatra voasokitra na sarin-javatra an-idina, izay fahavetavetana eo imason’ i Jehovah, asan’ ny tanan’ ny mahay tao-zavatra, ka mametraka azy ao amin’ ny takona. Dia hamaly ny vahoaka rehetra ka hanao hoe: Amena.16 Hozonina izay manao tsinontsinona ny rainy na ny reniny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.17 Hozonina izay mamindra ny fari-tanin’ ny namany. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.18 Hozonina izay mampivily làlana ny jamba. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.19 Hozonina izay manao fitsarana miangatra amin’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.20 Hozonina izay mandry amin’ ny vadin-drainy, fa mandry amin’ izay nandrian-drainy izy. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.21 Hozonina izay mandry amin’ ny biby. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.22 Hozonina izay mandry amin’ ny anabaviny, dia ny zanakavavin-drainy, na ny zanakavavin-dreniny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.23 Hozonina izay mandry amin’ ny rafozani-vavy. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.24 Hozonina izay mamely ny namany ao amin’ ny takona. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.25 Hozonina izay mandray kolikoly hahafaty olo-marina. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.26 Hozonina izay tsy mankatò ny tenin’ ity lalàna ity. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.

Midika inona aminao ny « Tany Kanana » ?

Ny Tany Kanana tokoa no anisan’ny teny fampanantenana malaza fantatsika izay nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama. Ny Andriamanitsika tokoa dia ilay Andriamanitry ny teny fikasana, namehy izany ho Testamenta Taloha -Vaovao. Ka ny fahatongavana ao amin’ny Tany Kanana dia heverina ho fahatanterahan’ny Teny Fikasana. Samy manana ny Tany Kananany ny tsirairay ety an-tany, fa rehefa miala ety dia Tany Kanana vaovao no iarahantsika mamantana.
Rehefa miditra amin’izany Tany Kanana izany isika dia mila asongadina ny hametraka an’Andriamanitra ho lohany :

– Fanoratana amin’ny Vato ny lalàna sy fitsipikAndriamanitra : tsy mora fafana, mora tadidy, afaka lovain-jafy (2) ;
– Manorina Alitara ho an’i Jehovah (5), manatitra fanatitra (7).

Andriamanitra araka izany no ankasitrahana sy akantoavina rehefa tonga ao amin’ilay tany nampanantenaina ianao, Izy no nihaviany, Izy no antony, Izy no homem-boninahitra mandrakizay. Amena (Romana 11.36).

Didy tsy tanteraka mitondra ozona.

Marihana fa ity toko faha-27 ity dia tsy mitanisa afa-tsy ozona. Ireo dia vokatry ny tsy fankatoavana ireo « Didy folo » amin’ny ankapobeny. Tsara ny manamarika fa nampahatsiahy izany Paoly : « Fa izay rehetra amin’ny asan’ny lalàna dia eo ambanin’ny fanozonana » (Galatiana 3.10). Izany tokoa ny asan’ny lalàna, tsy natao afa-tsy hitondra ozona.
Soa ihany fa teo Jesosy Kristy, Izy irery ihany, no afaka manaisotra antsika eo ambanin’ireo fanozonana ireo.
Hafatra : Sitrak’Andriamanitra raha manomboka ao am-ponao ilay Tany nampanantenaina hanjakany, tondra-dronono sy tantely : “Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako Aminao” (Salamo 119.11).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *