Mana voalahatra 19 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 20... Ny tao aoriana Mana voalahatra 18...

Mana voalahatra 19 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 26.1-19 

IREO TOE-PIAINAN’NY OLONA NOVONJEN’ANDRIAMANITRA

Ny fisaorana ho fanao raha manatitra ny fahafolon-karena, ary izay tokony hatao aminy

1 Ary rehefa tonga ao amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho lovanao hianao ka mandova azy ary monina ao,2 dia analao ny voaloham-bokatra rehetra amin’ ny tany, izay alainao avy amin’ ny taninao, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao, ka ataovy an-karona; ary mankanesa ho any amin’ ny tany izay hofidin’ i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany;3 dia mankanesa amin’ ny mpisorona amin’ izany andro izany, ka lazao aminy hoe: Manambara amin’ i Jehovah Andriamanitrao aho anio fa tonga eto amin’ ny tany izay nianianan’ i Jehovah tamin’ ny razantsika homeny antsika.4 Dia horaisin’ ny mpisorona eny an-tànanao ny harona ka hapetrany eo anoloan’ ny alitaran’ i Jehovah Andriamanitrao.5 Dia hiteny eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao hianao ka hanao hoe: Syriana mpanjenjena no raiko, ka nidina tany Egypta izy, dia nivahiny tany mbamin’ ny olom-bitsy; ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa.6 Ary nanao ratsy tamintsika ny Egyptiana ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy.7 Dia nitaraina tamin’ i Jehovah, Andriamanitry ny razantsika, isika, ka nihaino ny feontsika Izy ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoriantsika;8 ary tànana mahery sy sandry nahinjitra sy fampahatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no nitondran’ i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta,9 dia nitondra antsika niditra teto amin’ ity tany ity Izy ka nanome antsika ity tany ity, dia tany tondra-dronono sy tantely.10 Ary ankehitriny, Jehovah ô, indro, efa nentiko ny voaloham-bokatra amin’ ny tany izay nomenao ahy. Dia avelao eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao ny zavatra, ary mivavaha eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao.11 Ary mifalia amin’ ny soa rehetra izay nomen’ i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao hianao sy ny Levita mbamin’ ny vahiny eo aminao.12 Rehefa voangonao ny fahafolon-karena rehetra avy amin’ ny vokatrao amin’ ny taona fahatelo, izay taona fanangonana ny fahafolon-karena, dia omeo ny Levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izany, mba hohaniny ao an-tanànanao, ka ho voky izy,13 ary dia lazao eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao hoe: Efa navoakako avokoa ny zava-masina tao an-tranoko ka nomeko ny Levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena, araka ny lalànao rehetra izay nandidianao ahy; tsy nandika ny didinao aho na nanadino azy.14 Tsy nisy nohaniko teo amin’ ny fisaonako, na nentiko nivoaka teo amin’ ny fahalotoako, na nataoko fahan-kanina noho ny maty; fa efa nihaino ny feon’ i Jehovah Andriamanitro aho ka nanao araka izay rehetra nandidianao ahy.15 Tsinjovy ao amin’ ny fonenanao masina any an-danitra, ka tahio ny Isiraely olonao sy ny tany izay nomenao anay araka izay nianiananao tamin’ ny razanay, dia tany tondra-dronono sy tantely.

Teny farany hampahazoto ny Isiraely hatoky ny fahasoavan’ i Jehovah sy mpanaraka Azy

16 Anio no andidian’ i Jehovah Andriamanitrao anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo; koa tandremo sy araho amin’ ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo.17 Efa nampiteny an’ i Jehovah hianao andro-any fa ho Andriamanitrao Izy, ka handeha amin’ ny làlany sy hitandrina ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny hianao ary hihaino ny feony.18 Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao andro-any fa firenena rakitra soa ho Azy hianao, araka izay nolazainy taminao, mba hitandremanao ny didiny rehetra,19 sy hanandratany anao ho ambonin’ ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra ary mba ho firenena masina ho an’ i Jehovah Andriamanitrao hianao, araka izay nolazainy.

Navotana isika mba hahay hankasitraka an’Andriamanitra.

Hatrany am-boalohany dia tanjon’Andriamanitra tamin’ny namoronany ny olombelona ny hananantsika fifandraisana manokana sy hiderantsika Azy. Ka na nania aza isika dia tery tamin’ny fanavotana antsika Izy.
Tsindrin’ny Soratra Masina eto ny tokony hananantsika toe-panahy mankalaza an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vokatry ny tany izay nomeny honenantsika (2-10-12-13): voaloham-bokatra, fahafolon-karena, zava-masina. Antony lehibe ao anatin’izany ny hametrahantsika an’Andriamanitra ho lohalaharana eo amin’ny lafim-piainantsika : Asa fivelomana, vavaka, fiahiana ny hafa, …

Ndao hatao teny filamatra hoentintsika miaina : Mba ho voninahitr’Andriamanitra ny antom-pisiako.

Ny lasa tsy fanadino fa fakana lesona.

Tsiahivina eto ny tantara niainan’ny Zanak’Isiraely, ilay Firenena nofidin’Andriamanitra : ny tantaran’i Abrahama ; avy eo ny fotoana nanandevozana an’i Isiraely tany Egypta, sy fitarainana voarain’Andriamanitra sy ny nanavotana azy ireo (5-9).
Fomba tsara tena tokony hatao, manao tamberina ny làlana efa nitantanan’Andriamanitra antsika, ireo dingana nanamarika anao, ny ratsy ahitsy, ny tsara ifikirana. Raha ny mety aza dia mila soratana mihitsy izany sady ho anao, no ho an’ny manodidina anao koa.
Manana sata manokana eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy vitan’ny hoe navotan’ Andriamanitra sy nisasarany isika fa mbola hanambarany fanehoam-pitiavana lalina : « fa ho Andriamanitrao Jehovah» (17) ; « fa firenena rakitra soa ho Azy ianao » (18), … Afaka matoky izaho sy ianao fa tena sarobidy loatra eo anatrehany isika. Raha tsapantsika izany dia mora amintsika ny hanoa ny didy sy fitsipika omeny.
Hafatra : Raha mihaino, sy mitandrina ny didy sy fitsipika nomen’Andriamanitra isika dia hasandrany ambonin’ny firenena rehetra (19), hataony ho fiderana sy ho firenena masina.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *