Mana voalahatra 18 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 19... Ny tao aoriana Mana voalahatra 17...

Mana voalahatra 18 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 25. 5-19

KRISTIANA MANANA SOATOAVINAY

5 Raha misy mpirahalahy miara-monina, ary maty momba ny anankiray, dia aoka tsy hanambady vahiny any ivelany ny vadin’ ny maty; fa ny rahalahin’ ny vadiny ihany no aoka hanambady azy ka hitondra loloha azy.6 Ary ny lahimatoa izay haterany dia hitondra ny anaran’ ilay rahalahy izay efa maty, mba tsy ho faty maso eo amin’ ny Isiraely izy.7 Ary raha tsy sitra-dralehilahy ny hitondra loloha ny vadin-drahalahiny, dia aoka hankeo amin’ ny vavahady ho eo amin’ ny loholona ravehivavy ka hanao hoe: Ny rahalahin’ ny vadiko tsy mety mamelo-maso ny rahalahiny, fa tsy mety mitondra loloha ahy.8 Dia hantsoin’ ny loholona amin’ ny tanàna ralehilahy ka hadininy; ary raha mikiry izy ka manao hoe: Tsy sitrako ny hanambady azy,9 dia hanatona azy eo anatrehan’ ny loholona ny vadin-drahalahiny ka hanala ny kapa amin’ ny tongo-dralehilahy, dia handrora amin’ ny tavany ka hiteny hoe: Toy izany no hatao amin’ izay olona tsy mety mamelo-maso ny rahalahiny.10 Ary ny anaran-dralehilahy dia hatao eo amin’ ny Isiraely hoe: Fianakavian’ ilay nalan-kapa.11 Raha misy olona miady, ary ny vadin’ ny anankiray manatona hamonjy ny vadiny amin’ ny tànan’ izay mamely azy, ary maninjitra ny tànany ka mandray azy an-kasarotana,12 dia hotapahinao ny tànany; tsy hiantra azy ny masonao. 13 Aoka tsy hisy vato mahery sy reraka ao an-kitaponao.14 Aoka tsy hisy famarana mihoatra sy latsaka ao an-tranonao.15 Vato feno lanja sady marina ary famarana tonga ohatra sady marina no aoka hotananao, mba ho maro andro hianao any amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.16 Fa fahavetavetana eo imason’ i Jehovah Andriamanitrao izay rehetra manao izany zavatra izany, dia izay rehetra manao ny tsy marina.

Ny amin’ ny handringanana ny Amalekita

17 Tsarovy izay nataon’ ny Amalekita taminao teny an-dàlana tamin’ ny nandehananareo avy tany Egypta,18 dia ny nitsenany anao teny an-dàlana sy ny namelezany ny vodi-làlanao, dia izay rehetra tsy afaka teo aorianao, raha reraka sy sasatra hianao; fa tsy natahotra an’ Andriamanitra izy.19 Ary rehefa omen’ i Jehovah Andriamanitrao fitsaharana amin’ ny fahavalonao rehetra manodidina hianao any amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao ho lovanao, dia hovonoinao ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho eo ambanin’ ny lanitra intsony: aza hadinoinao izany.

Fianakaviana :

Mamelona taranaka

Tompon’anaran-dray ny lehilahy eo anivon’ny tokantranony na ny fianakaviany, ary natao hamelona izany izy. Baikon’Andriamanitra hatrany am-piandohana ny famenoana ny tany, ary adidy manandrify antsika izany na mandraka ankehitriny aza. Eo anatrehan’izany indrindra no hanamelohan’ny Tenin’Andriamanitra ny fanimbana, fanakanana ny tsy hitomboan’ny taranaka. Tsarovy fa tsy miova ny baiko na eo aza ny fahasahiranana maro, Mamenoa ny tany. “Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino” (Marka 9.23).

Fiarahamonina :

Mihary ao anaty fahamarinana

Kristiana miaina sy mampanjaka fahamarinana, izany no baiko azo tsoahina eto. Fanamby iray goavana eto amintsika izany, satria eo anatrehan’ny fahantrana samihafa dia lasa tanjona ny hahazo vola betsaka, haingana… eny fa na dia mandika lalàna aza. Io indrindra ilay ampitandreman’ny tenin’Andriamanitra eto : vato mizana reraka, famarana tsy marina, … (13-15), fomba fanaon’ny hafa izany fa ny Kristiana kosa aoka hampanjaka ny fahamarinana, izay ilay soatoavintsika.

Firenena :

Manana fahavalo iombonana

Miverina hatrany ny fampahatsiahivan’ny tenin’Andriamanitra ny tantaran’ny Zanak’Isiraely tany aloha. Tena marina fa ny tantara tsy fanadino. Eto dia asongadina manokana fa tsy tokony hohadinoina fa manana fahavalo izy ireo dia ny Amalekita, izay nampijaly azy ireo fahiny (17).
Ny Kristiana ankehitriny koa dia manana fahavalo, tsy olona, tsy fivavahana fa fanahy ratsy dia ny “Devoly” izany, izay mila iadiana isan’andro. Ilaina noho izany ny manafatrafatra ny taranaka mba hanohy hatrany izany ady izany.

Fanentanana : Tena mila Kristiana miaina sy mampita izany « Soatoavina » izany ny vaninandro misy ankehitriny. Izany no ahafahantsika miatrika ireo adidy sy fanamby manoloana antsika.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *