Mana voalahatra 17 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 18... Ny tao aoriana Mana voalahatra 16...

Mana voalahatra 17 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 24. 10-25.4

NOTAHIANA MBA HO FITAHIANA HO AN’NY HAFA

10 Raha mampisambo-javatra ny namanao hianao, dia aza miditra ao an-tranony handray ny antoka aminy.11 Mijanòna eo ala-trano, ary ny lehilahy izay nampisamborinao no hamoaka ny antoka ho aminao eo ala-trano.12 Ary raha malahelo ralehilahy, dia aza tananao miloaka alina ny antoka,13 fa tsy maintsy haverinao aminy mihitsy, rehefa tokony ho maty masoandro, mba hirakofany ny lambany, ka hisaorany anao; dia ho fahamarinana ho anao eo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitrao izany. 14 Aza manao fitondrana sarotra amin’ ny mpikarama izay mahantra sy malahelo, na rahalahinao, na vahiny ao amin’ ny taninao sy ao an-tanànanao.15 Fa andro anaovany ihany no hanomezanao azy ny karamany, raha mbola tsy milentika ny masoandro, fa malahelo izy, ka izany no irin’ ny fony; fandrao hitaraina amin’ i Jehovah noho ny nataonao izy, dia ho fahotana aminao izany. 16 Ny ray tsy hatao maty amin’ ny ataon’ ny zanany, ary ny zanaka tsy hatao maty amin’ ny ataon’ ny rainy; fa samy hatao maty amin’ ny fahotany avy ihany ny olona. 17 Aza manao fitsarana miangatra amin’ ny vahiny sy ny kamboty; ary aza maka ny fitafian’ ny mpitondratena ho tsatòka.18 Fa tsarovy fa andevo tany Egypta hianao, ary Jehovah Andriamanitrao efa nanavotra anao ho afaka tany; koa izany no andidiako anao hanao izany zavatra izany. 19 Raha mijinja ny varinao any an-tsaha hianao, ka misy amboara hadinonao any, dia aza miverina haka azy; fa aoka ho an’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izany; mba hotahin’ i Jehovah Andriamanitrao hianao amin’ ny asa rehetra ataon’ ny tananao.20 Raha manintsana ny hazo olivanao hianao, dia aza miverina hitsimpona izay sisa; fa aoka ho an’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izany.21 Raha mioty ny voalobokao hianao, dia aza miverina hitsimpona izay sisa; fa aoka ho an’ ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izany.22 Ary tsarovy fa andevo tany amin’ ny tany Egypta hianao; koa izany no andidiako anao hanao izany zavatra izany.

Ny amin’ ny kapoka hatao amin’ izay meloka, sy ny fitondran-doloha ny vadin-drahalahy, ary ny tsy hanaovana varo-dratsy

1 Raha misy olona manana ady ka mankeo amin’ ny fitsarana ary tsarain’ ny mpitsara, dia aoka hohamarininy izay marina ary hohelohiny kosa izay meloka.2 Ary raha tokony hokapohina ny meloka, dia aoka hampandrin’ ny mpitsara izy ka hokapohina eo anatrehany, ary hatao araka ny helony no isan’ ny kapoka hatao aminy.3 Hatramin’ ny efa-polo no kapoka azo hatao aminy, fa tsy hatao mihoatra; fandrao raha mihoatra noho izany, dia ho toy ny tsinontsinona eo imasonao ny rahalahinao. 4 Aza manakombona ny vavan’ ny omby mively vary.

Notahiana … Avy taiza ianao, ary avy aiza ny fitahiana anao ?

Samy manana ny tantarany isika tsirairay avy, fa ny azo antoka dia samy mpanota ary tsy misy manana ny marina. Raha ny Zanak’Isiraely eto dia andevo tany Egypta teo aloha (18). Nefa noho ny famindrampon’Andriamanitra dia nanaiky nanavotra azy ireo tamin’ny fomba mahagaga ny Tompo. Torak’izany koa isika izay nisitraka fotsiny ny famonjena avy amin’i Jesoa Kristy, nomeny antsika izany na tsy mendrika aza isika. Aoka heverina hatrany ny nataon’Andriamanitra tamin’ny fiainantsika :

“Tsarovy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo” (Isaia 51.1b).

Raha tsapanao izany dia mamolavola fomba fijery, toe-po, toe-tsaina vaovao, ary hafa no hitantananao ny fiainanao rehefa fantatrao hoe iza moa ianao teo aloha.
Mba ho fitahiana ho an’ny hafa. Manana iraka mazava isika tsirairay izay navotan’Andriamanitra, tsy nataony hipetrapetra-potsiny. Tian’Andriamanitra koa isika mba ho fantsom-pitahiana ho an’ny hafa ka amin’ny alalantsika no hahitan’izy ireo ny hatsaran’Ilay nanavotra antsika:

– Raha mampisambotra : dia mitsinjo izay hahatafarina azy
– Raha mampiasa na mitsara : dia mihevitra izay hahasoa ny olona ampiasaina
– Raha mioty vokatra : dia mahay mizara amin’ireo izay ao anatin’ny filàna

Natao hitsinjo ny hafa isika indrindra fa ireo madinika izay napetraky ny Tompo manodidina antsika.
Saino : Raha isika Kristiana Malagasy no hahatakatra izany teny fahamarinana izany, fa nomena ianao dia mba natao hanome ny hafa ihany koa. Azo antoka fa hisy ny fiovana : Sarobidy aminao ny hitsinjo ny mpiray tanindrazana aminao.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *