Mana voalahatra 16 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 17... Ny tao aoriana Mana voalahatra 15...

Mana voalahatra 16 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 24. 1-9

DIDY SAMIHAFA SY NY FIAINAM-PIANAKAVIANA

Didy samy hafa ny amin’ ny fisaoram-bady sy ny tsi-fanaovana izay hampahory ny sasany

1 Raha misy lehilahy maka vady ka mampakatra azy, ary tsy tiany intsony ravehivavy noho ny ahitany fahalotoana eo aminy, dia aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho an-dravehivavy Izy ary hanolotra izany eo an-tànany ka hampiala azy ao an-tranony.2 Ary rehefa miala ao an-tranony ravehivavy, dia mahazo mandeha ka manambady olon-kafa.3 Ary raha tsy tia an-dravehivavy ilay vao manambady azy ka manoratra taratasy fisaoram-bady koa ary manolotra izany eo an-tànany ka mampiala azy ao an-tranony, na maty ilay nanambady azy taoriana:4 ilay nanambady azy taloha ka nisaotra azy dia tsy mahazo manambady azy intsony, rehefa voaloto izy; fa fahavetavetana eo imason’ i Jehovah izany; ary aza mampiditra heloka amin’ ny tany, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho lovanao. 5 Raha misy lehilahy vao nampaka-bady, dia tsy handeha hiantafika izy, ary tsy hampanaovina fanompoana akory, fa havela hitoetra ao an-tranony herintaona ka hampifaly ny vadiny izay vao nampakariny. 6 Aza misy olona maka ny fikosoham-bary ho tsatòka, na ny vatony ambony aza; fa maka aina ho tsatòka izany.7 Raha misy olona hita mangalatra ny anankiray amin’ ny Zanak’ Isiraely rahalahiny ka manandevo azy, dia hatao maty izany mpangalatra izany; hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. 8 Mitandrema ny amin’ ny habokana, ka araho tsara izay rehetra hatoron’ ireo Levita mpisorona anareo; araka izay nandidiako azy no hotandremanareo harahina.9 Tsarovy izay nataon’ i Jehovah Andriamanitrao tamin’ i Miriama teny an-dàlana tamin’ ny nandehananareo avy tany Egypta.

Ny Fanambadiana :

Raha manorina – Raha misaraka. Zava-dehibe amin’Andriamanitra tokoa ny « Fanambadiana » ary ambarany ny fepetra tokony sy tsy tokony atao. Ao anatin’izany anefa no ametrahan’Andriamanitra ny toerana maha tomponandraikitra antsika, indrindra fa ny lehilahy izay asongadiny manokana eto :

– Raha vao nanorina tokantrano (5) : Dia apetrany fa mila mifantoka amin’ny vadiny sy ny tokantranony ralehilahy ary mihevitra izay ho taranany, ka tsy manao asa fanompoana herintaona ;
– Raha tsy maintsy misaraka: Marihina fa tsy milaza ny tenin’Andriamanitra fa tsy maintsy eto fa raha toa ka misy antony goavana dia afaka mandray ny andraikiny ny lehilahy (1,2). Fa kosa, ny fanambadiana dia tsy azo iverimberenana, rehefa izay dia izay. Soa ihany anefa fa ilay Andriamanitsika dia mamela antsika hiverina Aminy foana na dia efa tafasaraka taminy aza isika noho ny fahotantsika, raha tena mibebaka marina. (Jeremia 3.1-5)

Ny Fifampitsinjovana ara-piarahamonina

Tena manandrify ny Kristiana izany, baikoin’ny Tenin’Andriamanitra isika hifanampy, hifamelona fa sanatria tsy hifanandevo na hifamono (6-7). Mila sainina aok’izany ny fanapahan-kevitra raisintsika ho an’ny hafa sao manimba azy.
Misy ny fepetra tokony harahina sy ny fampianarana nampitaina mahakasika ny areti-mifindra. Amin’ny androntsika ankehitriny raha miaina ao anaty « Coronavirus » isika, dia entanina hatrany hitandrina sy hitaona ny hafa hanao tahaka izany koa. « Mila madio isika » (Jakoba 3.17a).

Fehiny : Na ao an-tokantrano na eo anivon’ny fiaraha-monina, dia « Aoka ho ambonin’izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehin’ny fahatanterahana izany » (Kolosiana 3.14).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *