Mana voalahatra 15 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 16... Ny tao aoriana Mana voalahatra 14...

Mana voalahatra 15 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 23.1-26

NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA

1 Tsy mahazo maka ny vadin-drainy ny olona, na maniry amin’ izay nandrian-drainy.

Didy maro samy hafa

2 Tsy mahazo miditra amin’ ny fiangonan’ i Jehovah izay torotoro vihina, na izay voatapaka ny filahiany.3 Ny zazasary tsy mahazo miditra amin’ ny fiangonan’ i Jehovah: na dia hatramin’ ny taranany fahafolo mandimby aza dia tsy hahazo miditra amin’ ny fiangonan’ i Jehovah.4 Ny Amonita sy ny Moabita tsy mahazo miditra amin’ ny fiangonan’ i Jehovah: na dia hatramin’ ny taranany fahafolo mandimby aza dia tsy hahazo miditra amin’ ny fiangonan’ i Jehovah hatramin’ ny mandrakizay ireny,5 satria tsy nitsena hanina sy rano anareo teny an-dàlana izy, raha nivoaka avy tany Egypta hianareo, ary satria nanamby an’ i Balama, zanak’ i Beora, avy any Petora any Mesopotamia, hanozona anao izy.6 Kanefa Jehovah Andriamanitrao tsy nety nihaino an’ i Balama, fa nampody ny fanozonana ho fitahiana anao Izy noho ny fitiavany anao.7 Aza mitady izay hiadanany na izay hahasoa azy amin’ ny andronao rehetra mandrakizay.8 Aza atao ho fahavetavetana ny Edomita, fa rahalahinao izy, na ny Egyptiana, fa efa mba vahiny tany amin’ ny taniny hianao.9 Ny zafiafin’ ireo dia hahazo miditra amin’ ny fiangonan’ i Jehovah.10 Raha mivoaka hiady amin’ ny fahavalonao ny tafikao, dia mifadia ny ratsy rehetra.11 Raha misy olona eo aminao, izay tsy madio noho izay nanjo azy tamin’ ny alina, dia hivoaka eny ivelan’ ny toby izy, fa tsy hiditra ao anatiny.12 Fa rehefa hariva, dia aoka handro amin’ ny rano izy; ary nony tokony ho maty masoandro, dia mahazo miverina eo amin’ ny toby indray izy.13 Ary aoka hisy tany voafaritrao any ivelan’ ny toby ho fivoahanao;14 ary mitondrà fantaka miaraka amin’ ny fiadianao, ka raha hipetraka eny ivelany hianao, dia mihadia lavaka amin’ ny fantaka, ka totofy ny fivalananao.15 Fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan’ ny tobinao hamonjy anao sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao; ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao.16 Aza atolotrao amin’ ny tompony intsony ny andevo izay mandositra mamonjy tena ho eo aminao. 17 Eo aminao no hitoerany, dia eo amin’ ny tanàna izay tiany sy izay sitraky ny fony; fa aza mampahory azy.18 Aoka tsy hisy zanakavavy na zanakalahin’ ny Isiraely hanolo-tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy.19 Aza mitondra ny tangin’ ny vehivavy janga, na ny karaman’ alika, ho ao an-tranon’ i Jehovah Andriamanitra, hanefana voady; fa fahavetavetana eo imason’ i Jehovah Andriamanitrao ireo zavatra roa ireo.20 Aza mampanàna zavatra amin’ ny rahalahinao, na vola, na hanina, na zavatra hafa mety hampananaina. 21 Ny olona hafa firenena ihany no hampanananao zavatra; fa ny rahalahinao kosa dia tsy hampanananao; mba hotahin’ i Jehovah Andriamanitrao hianao amin’ izay rehetra ataon’ ny tànanao eo amin’ ny tany izay efa hidiranao holovana.22 Raha mivoady amin’ i Jehovah Andriamanitrao hianao, dia aza ela fanefa; fa hadinin’ i Jehovah Andriamanitrao aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao.23 Fa raha tsy mivoady hianao, dia tsy fahotana aminao izany. 24 Izay aloaky ny vavanao dia tandremo hotanterahinao, araka ny sitraponao nivoadianao tamin’ i Jehovah ihany, dia izay nolazain’ ny vavanao.25 Raha mankany amin’ ny tanimboaloboky ny namanao hianao, dia mahazo manaram-po mihinam-boaloboka hahavoky anao; fa aza mitondra mody.26 Raha mankany amin’ ny tanimbarin’ ny namanao hianao, dia mahazo mioty salohim-bary ny tànanao; fa aza jinjanao antsy ny varin’ ny namanao.

Hentitra Izy(1-8)

Tsy neken’Andriamanitra hiseho eo anatrehany ireo olona manana kilema (1), ireo nateraka tamin’ny firaisana ara-nofo tsy madio (2), ireo vahiny Aminita sy Moabita (3-6 ; vakio koa Nomery 22-24). Ary ahoana ny amin’ny Egyptiana sy ny Edomita (7-8) ? Ankehitriny kosa, na dia hentitra toa izany aza Andriamanitra dia mandray antsika, na inona mety ho kilemantsika, na inona momba ny lasantsika, na inona no foko misy antsika, izany dia noho ny fahasoavany ao amin’i Jesoa Kristy ! Manatona Azy ary amin’ny fatokiana sy ny fankasitrahana.

Madio Izy

Sarotiny amin’ny fahadiovana Andriamanitra : na ho an’ny miaramila ao amin’ny toby izany (10-15), na ho an’ny tsirairay (16-17). Tsy misy mahazo manolo-tena ho amin’ny fijangajangana ny Isiraely, ary voarara ny mitondra ny tambin’izany ho ao amin’ny Tempolin’i Jehovah (18-19.

Fampitandremana : Tadidio fa tempolin’ny Fanahy Masina ny tenanao ! (1 Korintiana 6.19-20) ; Ary ny rakitra aterinao any am-piangonana ve azonao tamin’ny fomba madio ?

Mamindrafo Izy

Io Andriamanitra hentitra sady tia fahadiovana io dia tsy Andriamanitra tsy misy fo akory fa tena feno antra tokoa ! Eto izy dia mitsinjo ny andevo izay nandositra (16-17), sy ny malahelo izay voatery misambotra vola (20-21). Tsy tian’Andriamanitra hisy fifandonana ihany koa ao amin’ny fiaraha-monina koa asainy manefa ny voadiny izay nanao izany (22-24) ary tsy manararaotra  izay mahazo ny fanampian’ny namany (25-26).

Fehiny: fahamasinana, fahari-po sy fahitsiana no baikon’Andriamanitra amintsika araka ireo voalaza ireo.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *