Mana voalahatra 14 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 15... Ny tao aoriana Mana voalahatra 13...

Mana voalahatra 14 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 22.13-29 

FAHADIOVAM-PITONDRANTENA

Didy ny amin’ ny fanamasinana ny fanambadiana

13 Raha misy lehilahy mampaka-bady ary mandry aminy, ka tsy tiany indray ravehivavy,14 dia haratsiny sy alàny baraka ka ataony hoe: Efa nampakatra ity vehivavy ity aho, nefa raha nandry taminy, dia tsy hitako ny famantarana azy ho virijina:15 dia halain’ ny ray aman-drenin-drazazavavy ny famantarana azy ho virijina ka ho entiny ho eo amin’ ny loholona amin’ ny tanàna eo am-bavahady.16 Dia hiteny amin’ ny loholona ny rain-drazazavavy hoe: Ny zanako-vavy nomeko ho vadin’ io lehilahy io, kanefa tsy tiany indray izy;17 ary indro fa efa noharatsiny izy ka nataony hoe: Tsy hitako ny famantarana ny zanakao-vavy ho virijina; kanefa indreto ny famantarana ny zanako-vavy ho virijina. Dia hamelatra ny lamba eo anatrehan’ ny loholona amin’ ny tanàna izy mivady.18 Ary halain’ ny loholona amin’ ny tanàna izany lehilahy izany ka hofaizany.19 Dia hosaziny sekely volafotsy zato koa izy, ka homeny ny rain-drazazavavy izany, satria nahafa-baraka ny virijina anankiray tamin’ ny Isiraely ralehilahy; nefa dia ho vadiny ihany razazavavy ka tsy azony hisaorana amin’ ny andro rehetra hiainany.20 Fa raha marina kosa izany lazainy izany, ka tsy hita ny famantarana an-drazazavavy ho virijina,21 dia ho entiny mivoaka ho eo anoloan’ ny varavaran’ ny tranon-drainy razazavavy ka hotorahan’ ny mponina amin’ ny tanànany vato ho faty, satria nanao izay fady indrindra teo amin’ ny Isiraely izy ka nijangajanga tao an-tranon-drainy; ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy.22 Raha misy lehilahy azo mandry amim-behivavy vadin’ olona, dia samy hatao maty izy roroa, na ralehilahy izay nandry tamin-dravehivavy, na ravehivavy koa; ka dia hofongoranao tsy ho eo amin’ ny Isiraely ny fanao ratsy.23 Raha misy zazavavy virijina voafofo ho vadin’ olona, ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka mandry aminy,24 dia ho entinareo mivoaka ho eo amin’ ny vavahadin’ izany tanàna izany izy roroa ka hotorahanareo vato ho faty: razazavavy moa, satria tsy niantso, nefa tao an-tanàna ihany; ary ralehilahy koa, satria nandry tamin’ ny vadin’ ny namany; ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy.25 Fa raha any an-tsaha kosa no ahitan-dralehilahy an-drazazavavy voafofo ho vadin’ olona, ary misavika azy ralehilahy ka mandry aminy, dia ralehilahy izay nandry taminy ihany no hatao maty.26 Fa ravehivavy dia tsy hasianao na inona na inona; fa tsy misy ota tokony hahafaty azy; fa tahaka ny olona mitsangana hamely ny namany ka mahafaty azy no hevitr’ izany zavatra izany.27 Fa tany an-tsaha no nahitany azy; ary niantso ihany razazavavy voafofo ho vadin’ olona, nefa tsy nisy hamonjy azy.28 Raha misy lehilahy mahita zazavavy virijina, izay tsy voafofo ho vadin’ olona, ka misavika azy sady mandry aminy, koa hita izy roroa,29 dia hanome sekely volafotsy dimam-polo ho an’ ny rain-drazazavavy ralehilahy izay nandry taminy; ary hovadiny izy, satria efa nosavihiny sady nandriany; ary tsy azony hisaorana izy amin’ ny andro rehetra hiainany.

Lalàna ho fiarovana

Ny fanambadiana dia natao hifanohanana sy hifampiarovana fa tsy natao hifandotoana sy hanalam-baraka. Sekely volafotsy 100, sazy henjana, avo roa heny raha ampitahaina ny amin’ny lehilahy nisavika virijina tsy voafofo ho vadin’olona (28-29). Natao izao lalàna izao ho fiarovana ny vehivavy amin’ny fahafaham-baraka sy ho fisorohana ny fisaraha-panambadiana tsy amin’ny antony. Ny fahadiovam-pitondrantena mialohan’ny fanambadiana dia toy ny feta manamafy orina ny fifampitokisana eo amin’ny mpivady ka mihazona azy tsy ho mora rava foana.

Fongory ny fanao ratsy

Fanao ratsy no hilazana ny firaisana ara-nofo mialoha sy ivelan’ny fanambadiana na hifanarahana izany na miharo herisetra (fisavihana). Soatoavina ho antsika ny fahadiovam-pitondrantena ara-pananahana na tsy asian’izao tontolo izao hasiny intsony aza izany, indrindra, ho antsika kristiana tanora. Ny fanambintsika araka izany dia ny hanome voninahitra an’Andriamanitra mandrakariva amin’ny tenantsika.

Hafatra: « … aza miombona ota amin’ny sasany; tehirizo madio ny tenanao. » (1 Timoty 5:22b)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *