Mana voalahatra 13 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 14... Ny tao aoriana Mana voalahatra 12...

Mana voalahatra 13 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 22.1-12 

MIAVAKA NY VAHOAKAN’ANDRIAMANITRA

Didy samy hafa ny amin’ ny fitiavana ny namana, sy ny tsi-fampifamadihana ny fomban-javatra

1 Raha hitanao mania ny omby na ny ondrin’ ny rahalahinao, dia aza atao tsy ho raharahanao izany, fa avereno any amin’ ny rahalahinao mihitsy izany.2 Ary raha tsy akaiky anao, na tsy fantatrao, ny rahalahinao, dia ento mody any aminao ilay nania, ary aoka hitoetra aminao mandra-pitadin’ ny rahalahinao azy, dia haverinao any aminy.3 Ary toy izany koa no hataonao amin’ ny borikiny, na ny fitafiany, na ny zavatry ny rahalahinao, na inona na inona izay very ka hitanao; fa aza atao tsy ho raharahanao izany.4 Ary raha hitanao ny borikin’ ny rahalahinao, na ny ombiny, potraka any an-dàlana, dia aza atao tsy ho raharahanao izany; fa manampia ny rahalahinao hanarina azy.5 Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy; ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy; fa fahavetavetana eo imason’ i Jehovah Andriamanitrao izay rehetra manao izany.6 Raha sendra mahita akanim-borona eo anoloanao eny an-dàlana hianao, na amin’ ny hazo, na amin’ ny tany, na misy efa foy, na mbola atodiny, ary ny reniny manomba ny efa foy, na mikotrika ny atodiny, dia aza maka ny reniny mbamin’ ny zanany.7 Alefaso mihitsy ny reniny, fa ny zanany ihany no alao ho anao, mba hahita soa hianao ka ho maro andro. 8 Raha manao trano vaovao hianao, dia asio aro-fanina ny tampony, fandrao hisy olona hianjera eny, ka hahatonga heloka ny amin’ ny rà ho ao an-tranonao hianao. 9 Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroharo ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tanimboalobokao.10 Aza mampikambana omby sy boriky hiasa tany.11 Aza mitafy lamba volon’ ondry sy rongony mifamahofaho.12 Asio somotraviaviny ny zorony efatra amin’ ny lambanao izay itafianao.

Fifanampiana sy fifampitsinjovana(1-4)

Tena voamarina tokoa eto amin’ity andinin-tsoratra masina ity fa miorina eo ambonin’ny fitiavana ny lalàna. Ny fifanampiana sy fifampitsinjovana izay mitaky adidy sy andraikitra no mampirindra ny fiarahamonina; eny fa na dia eo amin’ny asa fanorenana trano aza dia tafiditra ao ny fitsinjovana ny hafa (8). Toetra tian’Andriamanitra hiainantsika araka izany ny fiheverana ny hafa fa tsy ny tenantsika ihany (Romana 15.1-2).

Ny tsy fifangaroharoana(5-12)

“Tsara raha mazava” hoy ny fitenintsika Malagasy; aoka ho lahy rehefa lahy ary ho vavy rehefa vavy fa fahavetavetana eo imason’i Jehovah ny ankoatra izay. Na amin’ny fitafy (toetra) na amin’ny fambolena (voa afafy sy ny biby miasa) dia sorohan’ny lalàna avokoa ny zavatra mifamahofaho. Ny devoly manko dia tia zavatra mifangaroharo sy manjavozavo mba hahatonga ny olona ho mora fitahina. Ny tenin’Andriamanitra kosa eto dia manome baiko antsika mba hanao zavatra mazava sy marina mandrakariva.

Hafatra: « kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin’ny fahamendrehana sy ny filaminana. » (1 Korintiana 14:40)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *