Mana voalahatra 14 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 15 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 13 Janoary...

Mana voalahatra 14 Janoary 2021

OHABOLANA 18.14-24

ZAVA-MISY EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA

14 Ny faharariany dia zakan’ ny fanahin’ ny olona ihany; Fa ny fanahy kivy, iza no mahazaka izany?15 Ny fon’ ny manan-tsaina mahazo fahalalana; Ary ny sofin’ ny hendry mitady izany. 16 Ny fanomezan’ ny olona dia mahalalaka ny alehany, Hahatonga azy eo anatrehan’ ny lehibe. 17 Izay mandahatra aloha no toa marina; Fa nony avy kosa ny an-daniny, dia mamaly ny teniny. 18 Ny filokana mampitsahatra ady Ary mampisaraka ny samy mahery. 19 Ny mampionona ny rahalahy voaisy ratsy dia sarotra noho ny manafaka vohitra mafy, Ary ny fifandirana aminy dia tahaka ny hidin’ ny lapan’ ny mpanjaka. 20 Ny vokatry ny vavan’ ny olona no mahavoky soa azy; Eny, ny vokatry ny molony no mahavoky azy. 21 Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hain’ ny lela, Koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. 22 Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa Sady mahita sitraka amin’ i Jehovah. 23 Fitarainana no ataon’ ny malahelo; Nefa ny manan-karena kosa dia mamaly mahery. 24 Izay maro sakaiza tsy maintsy tra-pahoriana; Fa misy sakaiza tia, izay mifikitra noho ny rahalahy aza.

Ny fanontanina mipetraka eto dia inona no ampianariny momba ny olombelona, inona no tsara alain-tahaka na ny tsy tokony hatao ? Betsaka fa ny ho singanintsika manokana hamaliana izany fanontaniana izany dia ireto : ny manan-karena, ny maha-mpinamana.

Ny manan-karena

Mazàna ny ankabeazan’ny mpanan-karena dia matoky sy miankina amin’ny hareny ka lasa miavonavona,  mirehareha, manao tsinontsinona ny hafa. Heveriny manko fa ny hareny no afaka hiantoka azy amin’ny zavatra rehetra, heveriny koa fa azy ny fahefana ka izay angamba no hahasahiany “mamaly mahery” (23) araka ny filazany eto. Tsy tsara alain-tahaka avokoa izany voatanisa rehetra izany. Mifanohitra tanteraka amin’ireo mahantra kosa izany (23). Andriamanitra irery no tompon’izao rehetra izao, Azy irery ny fahefana ambony indrindra, Izy irery no manapaka sy mandidy ary mifehy izao rehetra izao.

Ny maha-mpinamana

Na dia ny olona tia mitoetra irery aza mba manana namana ihany, noho izany tsara ny manana namana saingy misy fampitandremana eto (24), sao lasa “be tsy andraofana” hoy ny fitenenana. Misy amin’ireny namana ireny manko fitadiavana tombontsoa no hakany namana, misy koa ny mpamitaka, mpihatsaravelatsihy, mpialona, tsy mitady izay hampandroso ilay namana fa ny handentika. Ny tena namana kosa dia azo itokisana mihoatra ny iray tampo (24b).

“Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin’ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy hamonjy amin’ny fahoriana” (Ohabolana 17.17).

Raha alain’ny olona ho namana ary isika dia aoka ho mahatoky ary hisaina izay hampandroso azy.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *