Mana voalahatra 13 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 14 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 12 Janoary...

Mana voalahatra 13 Janoary 2021

OHABOLANA 18.1-13

ADALA SA HENDRY ?

1 Izay mitokana ho azy dia mitady ny mahafinaritra ny tenany ihany, Misafoaka manohitra izay hevitra mahasoa rehetra izy. 2 Ny adala tsy mba finaritra amin’ ny fahalalana, Fa ta-haneho izay ao am-pony. 3 Raha avy ny ratsy fanahy, dia avy ny fanamavoana; Ary miaraka amin’ ny fahafaham-baraka ny henatra. 4 Rano lalina ny teny aloaky ny vavan’ ny olona, Ary rano miboiboika ny loharanon’ ny fahendrena. 5 Tsy mety raha manohana ny ratsy fanahy Handresy ny marina amin’ ny fitsarana. 6 Ny molotry ny adala manatona ny fifandirana, Ary ny vavany mihantsy kapoka. 7 Ny vavan’ ny adala no fandringanana azy, Ary ny molony ihany no fandriky ny fanahiny. 8 Ny tenin’ ny mpifosafosa dia toy ny hanim-py Ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra.9 Ary izay malaina amin’ ny asany Dia rahalahin’ ny mpanimba. 10 Ny anaran’ i Jehovah dia tilikambo mafy; Ny marina miezaka ho ao aminy ka voavonjy.11 Ny haren’ ny manan-karena no vohiny mafy, Ary raha araka ny fiheviny, dia toa mànda avo izany. 12 Ny fireharehan’ ny fon’ ny olona mialoha ny fahasimbana; Fa ny fanetren-tena kosa mialoha ny voninahitra. 13 Izay mamaly teny mbola tsy re, Dia hadalana sy henatra ho azy izany.

Adala

Hitantsika miverimberina matetika ny hoe adala, fahadalana ; vava, molotra. Fa iza moa no adala ? Azo sokajiana ho roa : Matetika ny lazain’ny olona hoe adala dia ireo very saina, tsy mahafantatra ny tokony hataony, tsy mahalala menatra. Fa ny azo hamaritana ny adala koa dia ireo olona tena mahafantatra ny mety tokony hataony na koa hoe ny tsara tokony hataony kanefa ny mifanohitra amin’izany no ataony, marihina fa tsy very saina velively izy ireny. Fa manana famaritana hafa koa ity andalana vakiantsika ity. Ny adala dia ireo olona tia mampiasa ny vavany hiady, hifanditra, mifosa, miteny foana fa tsy mihaino ny hafa, tsy te-hahalala ny hevitry ny hafa.

Fampitandremana sy fampieritreretana (7): Ny vavany ihany no hamandrika azy ary ny tena loza handringana azy.

Fanontaniana : Manao ahoana ny fampiasako ny vavako ?

Tilikambo mafy (10)

Izany no azo ambara momba an’Andriamanitra. Tsindriany mihitsy hoe ny anaran’i Jehovah. Ho an’ny manan-karena kosa dia ny harenany no tilikambony sy mandany, hadalana izany. Fitaka anie ny harena satria tsy maharitra, mety ho lo, mety ho levona, ary amin’ny fotoana hahafatesan’ny tompony dia tsy azo ampanarahana azy any am-pasana izany. Tsy azo antoka ho manda ny harena. Ho diso fanantenana ihany izay manao ho manda ny harenany. Ny tena azo antoka ho manda mafy orina dia ao amin’Andriamanitra irery ihany, Izy no mandrakizay

“Fa Jehovah Tompo no vatolampy mandrakizay” (Isaia 26.4b).

Izay hendry dia miankina amin’io vatolampy io.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *