Mana voalahatra 12 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 13 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 11 Janoary...

Mana voalahatra 12 Janoary 2021

MATIO 7.13-29

SAFIDIM-PIAINANA

13 Midira amin’ ny vavahady èty hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny làlana izay mankany amin’ ny fahaverezana, ka maro ny miditra any.14 Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. 15 Mitandrema hianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin’ ny fitafian’ ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy.16 Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin’ ny tsilo va ny olona, na aviavy amin’ ny songosongo?17 Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy.18 Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara.19 Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo.20 Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. 21 Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin’ ny fanjakan’ ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ ny Raiko Izay any an-danitra.22 Maro no hanao amiko amin’ izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin’ ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia tamin’ ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ ny anaranao va izahay?23 Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory hianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, hianareo mpanao meloka. 24 Koa amin’ izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin’ ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ ny vatolampy.25 Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin’ ny vatolampy.26 Fa izay rehetra mandre izany teniko izany, nefa tsy mankatò azy, dia hoharina amin’ ny lehilahy adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ ny fasika.27 Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; dia nianjera izy, ka loza ny fianjerany. 28 Ary nony efa vitan’ i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany,29 satria nampianatra azy toy izay manana fahefana Izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy.

Omen’Andriamanitra safidy malalaka ny tsirairay hampifanaraka ny fiainany amin’ny sitrapon’Andriamanitra ambarany ao amin’ny teniny.

Misafidy ny lalany (13-14)

Ny lalana roa dia fomba fiaina roa eto ambany masoandro: ny voalohany mifanaraka amin’ny Tenin’Andriamanitra ary aseho ho toy ny vavahady ety sy ny lalana tery izay mitondra ho amin’ny fiainana; ny faharoa kosa, dia araka an’izao tontolo izao, toy ny vavahady lehibe sy ny lalana malalaka izay mitondra ho any amin’ny fahaverezana. Anisan’ireo ankavitsiana izay nanao safidy tsara, dia i Jesoa, Ilay “Làlana sy fahamarinana ary fiainana” (Jaona 14.6) ve ianao ? Sa miaraka amin’ireo maro an’isa izay manaraka an-jambany ilay “andriamanitr’izao tontolo izao” (2 Korintiana 4.4)  ka hanimba ny tenany?

Misafidy ny hanana fanahy mamantatra (15-20)

Maro no mitonona ho tena mpanompon’Andriamanitra manodidina antsika. Mila hasehontsika ny fananana fanahy mamantatra ny marina amin’ny sandoka, ny ondry mora amin’ny ambodia. Ny voany, ratsy na tsara, no hamantarana azy. Ny voa dia ny asa, ny fitondrantena, ary ny fampianaran’ny mpanompon’Andriamanitra.

Misafidy ny fankatoavana (21-29)

Misy elanelana matetika eo amin’izay henoina sy vakina ary ny fanoloran-tena hiaina izany. Ny misafidy ny hanorina ny fiainany eo ambony vatolampy dia ny mifidy an’i Jesoa Kristy sy ny fampianarany ho fahefana ambony mifehy ny fiainana. Izany no hitahiry antsika ao amin’ny fahamarinan-toerana sy fiadanana na misedra ady sy tafiotra aza!

Lesona:

“Fa aoka ho mpankatò ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo”. (Jakoba 1.22)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *