Mana voalahatra 12 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 13... Ny tao aoriana Mana voalahatra 11...

Mana voalahatra 12 Febroary 2021

SALAMO 137

TAFASARAKA

Fahatsiarovana ny alahelon’ ny babo tany Babylona

1 Teo amoron’ ny onin’ i Babylona no nipetrahanay, Sady nitomanianay, raha nahatsiaro an’ i Ziona.2 Teo amin’ ny hazomalahelo teo afovoan’ i Babylona No nanantonanay ny lokanganay.3 Fa teo dia nangataka anay hihira izay namabo anay; Ary izay nampahory anay nangataka anay hanao fifaliana ka nanao hoe: Manaova hiran’ i Ziona eto anatrehanay.

4 Nefa ho nataontsika ahoana no fihira ny fihiran’ i Jehovah Tany an-tany nivahiniana?5 Raha manadino anao aho, ry Jerosalema ô, Aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino.6 Raha tsy mahatsiaro anao aho, Aoka ny lelako hiraikitra amin’ ny lanilaniko, Raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin’ ny fifaliako rehetra.7 Jehovah ô, tsarovy amin’ ny taranak’ i Edoma Ny andron’ i Jerosalema, Dia ireo izay nanao hoe: Ravao, ravao izy Hatramin’ ny fanorenany.8 Ry Babylona zanakavavy izay efa resy, Sambatra izay mamaly anao Araka izay nataonao taminay.9 Sambatra izay maka ny zanakao madinika ka manjera azy ho torotoro, Amin’ ny harambato.

Maneho ny alahelony eto ireo lasa tany amin’ny fahababoana: nipetraka, nitomany,nahatsiaro an’i Ziona. Izao hira fitomaniana izao dia azo antoka fa noforonin’ireo babo nandritra ny fahababoana tany Babylona. Hira maneho ny fitiavana latsa-paka an’i Jerosalema ilay Tanana nofidian’Andriamanitra hiantsoana ny anarany.

Eo afovoan’i Babylona, izay Tanana mandroso mamiratra, matanjaka, misy ny ilaina rehetra, teo ny Joda no mitomany an’i Jerosalema izay tsy hoe lavitra ihany, fa mandeha any amin’ny faharavana tanteraka mihitsy. Araka izany tsy lojika raha eo amin’ny toerana toa izany no hihira ho an’i Jehovah araka ny fangatahan’ny mpamabo azy ireo.

Ireo taranaka aty aoriana nihira izao salamo izao dia tokony hahatsapa ny toe-pon’ireo izay voababo ka hisintona lesona amin’izany. Ho antsika ankehitriny kosa na toa inona na toa inona hatsaran’ny toerana misy antsika aty amin’ity tany fivahiniana ity, dia tsy hanam-pitsaharana mihitsy ny fanahintsika raha toa ka simba sy rava ny fifandraisana amin’Andriamanitra.

Hafatra: Aoka hanao ny fifandraisana amin’Andriamanitra ho antom-pifaliana ambony indrindra isika olony ; na amin’ny teny na amin’ny asa dia aoka tsy hahavanona na inona na inona raha manadino Azy (5,6).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *