Mana voalahatra 11 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 12... Ny tao aoriana Mana voalahatra 10...

Mana voalahatra 11 Febroary 2021

SALAMO 136.1-26

ANTSO HO AMIN’NY FIDERANA

Fankalazana an’ Andriamanitra noho ny nanaovany izao rehetra izao sy ny nanavotany ny olony

1 Miderà an’ i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindrampony.2 Midera an’ Andriamanitra Avo Indrindra; Fa mandrakizay ny famindrampony.3 Miderà ny Tompon’ ny tompo; Fa mandrakizay ny famindrampony;

4 Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindrampony),5 Izay nanao ny lanitra tamin’ ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindrampony),6 Izay namelatra ny tany ho ambonin’ ny rano, (Fa mandrakizay ny famindrampony),7 Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindrampony),8 Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindrampony),9 Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindrampony),10 Izay namely ny voalohan-terak’ i Egypta, (Fa mandrakizay ny famindrampony)11 Ka nitondra ny Isiraely nivoaka avy teo aminy (Fa mandrakizay ny famindrampony),12 Tamin’ ny tanana mahery sy ny sandry nahinjitra (Fa mandrakizay ny famindrampony),13 Izay nampisaraka ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindrampony),14 Ka nampandeha ny Isiraely namaky teo afovoany (Fa mandrakizay ny famindrampony),15 Fa nanary an’ i Farao sy ny miaramilany tao anatin’ ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindrampony),16 Izay nitondra ny olony nitety ny efitra (Fa mandrakizay ny famindrampony),17 Izay namely mpanjaka lehibe (Fa mandrakizay ny famindrampony),18 Ka nahafaty mpanjaka malaza (Fa mandrakizay ny famindrampony),19 Dia Sihona, mpanjakan’ ny Amorita (Fa mandrakizay ny famindrampony),20 Sy Oga, mpanjakan’ i Basana (Fa mandrakizay ny famindrampony),21 Ary ny taniny nomeny ho lova (Fa mandrakizay ny famindrampony),22 Dia ho lovan’ ny Isiraely mpanompony (Fa mandrakizay ny famindrampony), 23 Izay nahatsiaro antsika fony isika ambany toetra (Fa mandrakizay ny famindrampony),24 Ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin’ ny fahavalontsika (Fa mandrakizay ny famindrampony),25 Izay manome hanina ny nofo rehetra (Fa mandrakizay ny famindrampony);26 Miderà an’ Andriamanitry ny lanitra; Fa mandrakizay ny famindrampony.

Voalohany indrindra dia apetraka tsara amin’ny toerany aloha Ilay ho deraina. Antsoina amin’ny anarana telo eto Andriamanitra :

1°) Jehovah (1) ;

2°) Andriamanitry ny andriamanitra (2) ;

3°) Tompon’ny Tompo (3).

Voatsipika tsara ny fiandrianana sy ny fahambonian’Andriamanitra manoloana ireo andriamanitra tsy izy ireo araka izany. Tsy amin’ny vava fotsiny anefa fa maneho kosa amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra fa tia Azy ianao ka tsy manonona foana ny anaran’i Jehovah na manana andriamanin-kafa (Eksodosy 20.3-7).
Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe. Derao Andriamanitra amin’ny asa mahagaga rehetra nataony na teo amin’ny famoronana izany na teo amin’ny asa famonjena izay nataony (10-24).

Derao Izy amin’ny Heriny (12)

Ny herin’Andriamanitra tsy hay tohaina dia miasa ho amin’ny fanavotana ny olony. Ho antsika dia nasehony miharihary tao amin’i Jesoa Kristy izany heriny izany tamin’ny nanolorany Azy ho faty teo amin’ny hazo fijaliana ho famonjena antsika.

Hafatra:

“Aoka isika hanatitra fanati-piderana amin’ny alalany ho an’Andriamanitra mandrakariva, dia vokatry ny molotra manaiky ny anarany” Hebreo 13.15.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *