Mana voalahatra 10 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 11... Ny tao aoriana Mana voalahatra 09...

Mana voalahatra 10 Febroary 2021

MATIO 11.25-30

SAMBATRA BE AHO MANANA AN’I JESOA

25 Tamin’ izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon’ ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin’ ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin’ ny zaza madinika.26 Eny, Raiko; fa izany no sitraponao.27 Ny zavatra rehetra natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala tsara ny Zanaka, afa-tsy ny Ray; ary tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy Zanaka sy izay tian’ ny Zanaka hanehoana Azy.28 Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.29 Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ ny fanahinareo hianareo.30 Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako

Ravoravo tamin’ny Fanahy Masina Jesoa Kristy ka nidera an’Andriamanitra (25)

Io fehezanteny io dia voasoratra ihany koa taorian’ny niresahany tamin’ny mpianany 70 lahy (Lioka 10.20) « kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy ; fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo ». Fiainana tsy ho takatr’izao tontolo izao sy ireo manam-pahaizana ao aminy mihitsy ny tontolon’ny fanahy. Nafenina azy izany fa ny zava-miafin’Andriamanitra kosa dia natokana ho an’ireo manetry tena hoharina amin’ny zaza. Natokana indrindra ho an’ireo izay manao an’i Jesoa ho reharehany (1 Korintiana 1.31) sy izay nofidiany ihany.

Fitsaharana

Iza amintsika no tsy mila fitsaharana amin’izao fiainana izao ? Araraoty Jesoa miteny amintsika io teny hoe « mankanesa aty amiko … » io (28). Tena sambatra isika raha manaiky ny hanome ny enta-mavesatra entintsika an’i Jesoa, fa ho soloiny fitsaharana ho an’ny fanahintsika izany amin’ny fanatonantsika Azy. Aleo misafidy ny mitondra ny olanao rehetra any Aminy toa izay amin’ny olombelona izay mety tsy haharitra mihaino anao akory. Ambarao Aminy ireo zava-drehetra manavesatra ny fonao. Ny Tompontsika dia malemy fanahy sady tsy mba miavona am-po. Ho fanehoam-pitiavana Azy dia tandremo ny didiny, izay tsy mavesatra akory (1 Jaona 5.3).

Vavaka : Ray ô! Ampianaro aho hahay mametraka ny olako manontolo eo am-pototry ny hazo fijalianao, ka tsy hamerina hibata izany intsony fa handray kosa ny fitsaharana sy fiadanana izay omenao ahy ho solony. Fantatro izao fa efa manomana ny vahaolana rehetra eo amin’ny fiainako Ianao ka dia hatoky Anao aho. Amena!

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *