Mana voalahatra 09 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 10... Ny tao aoriana Mana voalahatra 08...

Mana voalahatra 09 Febroary 2021

MATIO 11.16-24

AZA MANAMAFY NY FONAO

16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe:17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy hianareo, efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy niteha-tratra hianareo.18 Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona: Manana demonia izy.19 Tonga ny Zanak’ olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan’ ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin’ ny asany.

Ny nitenenan’ i Jesosy mafy ny tanàna izay efa nanaovany fahagagana maro

20 Ary tamin’ izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny ankamaroan’ ny asany lehibe Izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe:21 Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin’ ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.22 Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin’ i Tyro sy Sidona amin’ ny andro fitsarana noho ny ho aminareo.23 Ary hianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin’ ny fiainan-tsi-hita hianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka andro-any izy.24 Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin’ ny tany Sodoma amin’ ny andro fitsarana noho ny ho aminao.

Aoka tsy hanakiana

Mihinana sy misotro i Jesoa lazaina fa  fatra-pitia hanina sy nisotro divay, sakaizan’ny mpamory hetra sy ny mpanota. I Jaona indray:  nifady hanina, tsy nisotro divay lazaina fa misy demonia. «  …fa ny fahendrena dia hamarinin’ny asany (Matio 11.19b). Aoka isika tsy hanao tahaka izany ka mitsara ivelany foana ny fiainan’ny mpanompon’Andriamanitra.  Fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo (1 Samoela 16.7). Koa raha misy mitory ny fahamarinana aminao, mahaiza mibebaka tsy hahakivy ny Tompo. Fotoana hiovàna izao.

Jesoa Kristy

teto dia nanao fampitahana ny toetran’ireo tanàna fahizay sy ny tanàna izay niara-niaina taminy.  Lany haiky mihitsy Izy ny amin’ny hamafin’ny fon’ireto olona tao Korazina, Betsaida, ary Kapernaony. Efa nanaovany ny ankamaroan’ny fahagagana sy famantarana lehibe nefa mbola nanda Azy ihany, tsy mety nibebaka. Raha mba ny tanànan’i Tyro sy Sidona ary Sodoma mantsy, hono, no nanaovana izao famantarana izao dia efa nibebaka izy izay. Lozanareo hoy izy (21). Mihevitra ve ianareo fa hiakatra any an-danitra ? Tsia, ho any amin’ny helo ianareo hoy Izy (23).

Manamafy fo

Na dia nahita mivantana ny fahagagana sy ny famantarana maro nataon’i Jesoa aza ny olona tamin’ireo tanàna ireo dia nanamafy ny fony izy ireo ka tsy nihaino na nino Azy. Ny teny mafy milaza loza ambaran’i Jesoa eto dia ny hanjo azy ireo amin’ny andro fitsarana fa ho mafimafy kokoa ny hanjo azy ireo noho ny hanjo ny mponina tany Tiro sy Sidona. Fitsarana hanao ahoana re izany?!

Fampitandremana: Ho antsika ankehitriny dia efa voalaza fa hiharatsy izao iainana izao arakaraka ny handrosoany (2 Timoty 3.1-5).

Inona no atao? Miambina sy mivavaka ! (Efesiana 6.18)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *