Mana voalahatra 08 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 11 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 07 Janoary...

Mana voalahatra 08 Janoary 2021

MATIO 6.1-15

HERY MANOSIKA

1 Tandremo mba tsy hanao ny asan’ ny fahamarinanareo eo imason’ ny olona hahitany izany; fa raha tsy izany, dia tsy manana valim-pitia amin’ ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo.2 Koa amin’ izany, raha manao fiantrana hianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ ny mpihatsaravelatsihy eo amin’ ny synagoga sy eny an-dàlambe mba hankalazan’ ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.3 Fa hianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon’ ny tananao ankavanana,4 mba hatao ao amin’ ny mangingina ny fiantranao; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ ny mangingina, no hamaly anao.5 Ary raha mivavaka hianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy; Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin’ ny synagoga sy eo an-joron-dàlana hahitan’ ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.6 Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ ny Rainao, Izay ao amin’ ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ ny mangingina no hamaly anao.7 Ary raha mivavaka hianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; Fa ataony ho ny hamaroan’ ny teniny no hihainoana azy.8 Koa aza manahaka azy hianareo; fa fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo.9 Koa amin’ izany mivavaha toy izao hianareo: Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao.10 Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra.11 Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.12 Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.13 Ary aza mitondra anay ho amin’ ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ ny ratsy.14 Fa raha mamela ny fahadisoan’ ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra.15 Fa raha tsy mamela ny fahadisoan’ ny olona hianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo.

Inona no antony hanaovako na tsy hanaovako zavatra?

Mampianatra antsika i Jesoa mba tsy ho toy ny mpihatsaravelatsihy isika, izay manao zavatra mba ho hitan’ny olona (1-2). Impiry tokoa moa isika no alaim-panahy hiandry ny tehaka sy hoby ataon’ny olona rehefa avy manao zavatra? Eto dia mampianatra ny Tompo hoe: raha te-hahazo sitraka amin’Andriamanitra isika dia ataovy ao amin’ny mangingina izay ataontsika, ary fantatsika fa ataontsika ho an’Andriamanitra izany (3). Ny kisarin’ny tanana havanana sy ny tanana havia dia mampianatra hevi-dehibe izay tsy tokony avelantsika handalo fotsiny : raha ny tena marina dia tsy maintsy fantatry ny tanana iray izay ataon’ny tanana ilany, nefa dia izany no ambara eto: aoka tsy ho fantatry ny tanana havia izay ataon’ny havanana! Mampadini-tena ny amin’ny tsy fisehosehoana izany!

Ny vavaka atao amin’Andriamanitra!

Eto koa dia mbola mampanontany tena ny hery manosika antsika rehefa mivavaka. Raha Andriamanitra tokoa no hiantefan’ny vavaka ataontsika, nahoana no mila tabataba sy fisehoana be? Betsaka ny karazana vavaka ataon’ny olona amin’izao fotoana izao. Manontany tena ianao indraindray hoe, fantatry ny olona ve fa Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra ary manerana izao rehetra izao anie no hivavahany e? (6). Ilain’Andriamanitra ve ny fihetsiketsehana be ataontsika rehefa mivavaka? Raiso ho fianarana ho antsika ny vavaka nampianarin’ny Tompo amin’ny fahatsorany sy ny halaliny (jereo koa Lioka 11.1). Rehefa izany dia ho vavaka marina sy feno fanetren-tena no hanehoantsika ny ao am-pontsika sy ny ao an-tsaintsika amin’Andriamanitra.

Hodinihina:

Inona no manosika anao hanome, na hivavaka, na hamela heloka? Aiza ny toeran’Andriamanitra?

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *