Mana voalahatra 11 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 12 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 08 Janoary...

Mana voalahatra 11 Janoary 2021

MATIO 7.1-12

NY FANAJANA NY NAMANA

1 Aza mitsara, mba tsy hotsaraina hianareo.2 Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo; ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo.3 Ary nahoana hianao no mijery ny sombin-kazo eo amin’ ny mason’ ny rahalahinao, fa ny andry eo amin’ ny masonao dia tsy mba tsaroanao?4 Ary ahoana no hilazanao amin’ ny rahalahinao hoe: Aoka aho hanaisotra ny sombin-kazo eo amin’ ny masonao; nefa, indro, ny andry eo amin’ ny masonao?5 Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ ny masonao, ary amin’ izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ ny mason’ ny rahalahinao. 6 Aza omena ny alika izay masina; ary aza atsipy eo anoloan’ ny kisoa ny vato soanareo, fandrao hanitsaka azy izy, dia hifotitra ka hamiravira anareo. 7 Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dondony, dia hovohana hianareo.8 Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohana.9 Ary iza moa aminareo, raha angatahan’ ny zanany mofo, no hanome azy vato?10 ary raha angatahany hazandrano, no hanome azy menarana?11 Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an’ izay mangataka aminy?12 Koa amin’ izany na inona na inona tianareo hataon’ ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany

Aza mitsara (1-5)

Eo amin’ny fiaraha-monina iainantsika dia tsapa ny hoe tsy mora amin’ny olona ny tsy hanambara ny heviny momba ny teny na asa ataon’ny hafa. Mitandrema fatratra amin’izay heverinao sy ambaranao mba tsy ho tafalatsaka ao anatin’ny fahotan’ny fitsarana ianao! Andriamanitra no tena mpitsara azo antoka sy marina satria tsy izay miseho sy re ihany no hitany fa indrindra koa ny eritreritra sy fikasana lalina miafina. Ho hita ho marina ve ianao manoloana izany fitsarana izany?

Fanahy mamantatra (6)

Ny alika sy ny kisoa dia entina manambara ireo jentilisa, ireo tsy mpino sy mpanao ratsy. Mila mampiseho fahendrena sy fahatakarana ny zanak’Andriamanitra rehefa miresaka ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany amin’izy ireo (Jereo Titosy 3.9).

Ny endrika telon’ny vavaka. (7-8)

Mifamatotra amin’ireo ny faharetana amin’ny fivavahana.

1°) ny vavaka fangatahana izay tokony ho vavaka tsotra manambara izay ilaina amin’Andriamanitra;

2°) ny vavaka fitadiavana ny sitrapon’Andriamanitra izay mila faharetana sy fitozoana;

3°) Ny vavaka ady sy tolona rehefa miady amin’ny hery sy fahefan’ny fahavalo.

Hatraiza ny fetran’ny vavaka ataonao? Aza mionona amin’ny iray ihany fa kolokoloy ireo endriny telo ireo. Mihoatra lavitra noho ny ray eto an-tany Andriamanitra amin’ny fahatsarany (9-11). Fantany mihoatra noho izay heverintsika izay tena mahasoa antsika. Koa aza terena ho mofo izay vato tsy mahasoa anao eo imason’Andriamanitra ! Ny atolotr’Andriamanitra anao dia izay tsara sy mahasoa indrindra anao hatrany!

Ilay didy volamena (12)

Io no fototry ny fiainam-pitiavana ny hafa isan’andro. Ahoana indray no hampiharanao izany androany?

Fanontaniana: Afaka milaza ve ianao fa manana fitondrantena masina sy marina ary tsy misy tsiny? (1 Tesaloniana 2.10)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *