Mana voalahatra 07 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 08 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 06 Janoary...

Mana voalahatra 07 Janoary 2021

MATIO 5.38–48

MIHOATRA NOHO NY HAFA

38 Efa renareo fa voalaza hoe: Maso solon’ ny maso, ary nify solon’ ny nify.39 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray.40 Ary izay te-hiady aminao ka ta-haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao.41 Ary na zovy na zovy no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa.42 Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te hisambotra aminao.43 Efa renareo fa voalaza hoe: Tiava ny namanao, ary mankahalà ny fahavalonao.44 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’ izay manenjika anareo,45 mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin’ ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ ny marina sy ny tsy marina.46 Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va?47 Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va?48 Koa amin’ izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ ny Rainareo Izay any an-danitra.

Valifaty

Amin’i Jesoa ny fanatanterahana ny lalàna hoe “ny maso solon’ny maso …” (38) dia amin’ny fanehoana fandeferana manoloana izay tsy rariny na ratsy atao amin’ny tena. Izay maniry hanara-dia Azy tokoa dia tarihiny tsy hamaly ratsy ny ratsy fa hamaly izany amin’ny fitiavana hanome mihoatra aza. Mahasoa ny fanahintsika ny fankatoavana izany.

“Ary ankehitriny dia matiantoka mihitsy ny fanahinareo raha manana ady amin’ny namanareo. Nahoana no tsy mandefitra amin’ny tsy rariny aza ianareo ? Nahoana no tsy aleo maharitra hambakaina aza ianareo ?” (1 Korintiana 6.7)

Tsy mora tokoa izany ô ? Satria ny fontsika te hitaky ny rariny. Ao amin’i Jesoa ihany no hananantsika hery hankatoavana izany satria Izy no efa nankato an’io talohantsika. Izy no nanaiky nizaka ny tsy rariny teo amin’ny hazo fijaliana nitondra ny helotsika mba hananantsika fahavelomana. Efa  nandray sy nino izany fitiavana lehibe izany ve ianao ? Rehefa feno io fitiavana io isika dia vonona ny hanome fitiavana izay mila famonjena amintsika ihany koa (42).

Fitiavana

Mora tokoa ny mankato ny lalàna hoe “tiava ny namanao” (43) raha olona mora tiavina sy mahafinaritra no namana tokony ho tiavina. Afaka mirehareha ho mahavita izany avokoa na ny tsy mpino aza. Fa inona no ataonao mpanara-dia ny Tompo mihoatra noho ny hafa ? Hoy i Jesoa ! Te hankato lalàna ianao ? Tiavo ny fahavalonao ary mivavaha na manonona fitahiana, hoan’izay manenjika anao. Tsy misy afaka hirehareha ho mahavita mankato zato isan-jato ireo lalàna ireo. Soa fa mamindra fo Jesoa !

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *