Mana voalahatra 06 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 07 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 05 Janoary...

Mana voalahatra 06 Janoary 2021

MATIO 5.27–37

FANKATOAVANA ARAKA AN’I JESOA

27 Efa, renareo fa voalaza hoe: Aza mijangajanga.28 Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady.29 Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala iny, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin’ ny helo.30 Ary raha ny tananao ankavanana no manafintohina anao, dia tapaho Izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ho lasa ho any amin’ ny helo.31 Ary voalaza hoe: Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome an-dravehivavy taratasy fisaoram-bady.32 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy; ary na zovy na zovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga.33 Ary koa, efa renareo fa voalaza tamin’ ny ntaolo hoe: Aza mianian-tsy to, fa efao amin’ i Jehovah ny fianiananao.34 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza mianiana akory na amin’ ny lanitra, fa seza fiandrianan’ Andriamanitra izany;35 na amin’ ny tany, fa fitoeran-tongony izany; na amin’ i Jerosalema, fa tanànan’ ny Mpanjaka lehibe izany.36 Aza mianiana amin’ ny lohanao; fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza hianao.37 Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ ny ratsy.

Voalazan’i Jesoa etsy ambony fa tsy tonga handrava ny lalàna Izy fa tonga hanampy ny olona amin’ny fanatanterahana sy ny fampiharana izany eo amin’ny fiainany amin’ny maha-mpino azy. Vaovao mahafaly ! Tonga i Jesoa hanampy anao hiaina araka ny sitrapony.

Aza mijangajanga

Amin’i Jesoa tsy izay maka vadin’olona (27 DIEM) ihany no helohiny ho mijangajanga fa izay mijery vehivavy ka mila azy any am-pony dia efa tafalatsaka ao anaty fahotana sahady.

“Fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa” (Salamo 7.9)

Sarotra an ! Soa fa eo i Jesoa manoro ny lalana hahafahana mandositra izany. Ahoana ? Esory, tapaho, ario lavitra anao … (29,30 DIEM) izay mitarika anao ho lavo amin’ny fahotana. Fanapahan-kevitra mazava miainga any anatin’ny fo (finiavana, safidy) izany.

Fandinihan-tena :

Inona ireo zavatra na toerana na iza ireo olona izay misarika ahy ho lavon’ny fakam-panahy ? Vonona hanaisotra izany ve aho ho fankatoavako ny lalàn’ny Tompo ?Fa fiarovan’i Jesoa antsika tsy hijangajanga na hampijangajanga ny hafa (32) ihany koa ny fitarihany antsika tsy hisara-panambadiana.

Aza mianian-tsy to

Ny lalàna dia milaza fa rehefa manao voady isika dia tokony hanefa izany (Levitikosy 19.12). Fantatr’i Jesoa loatra fa isika dia mora mampanantena na manome toky ny hafa nefa manana fahasarotana amin’ny fanatanterahana ka mahatonga fikorontanan’ny fifandraisana sy mahatonga fanamelohan-tena izany. Te hisoroka izany i Jesoa. Ny toro-hevitra am-pitiavana omeny ? Aza manao voady amin’Andriamanitra na amin’ny manodidina anao na amin’ny fitondrana (34,35). Izay vitanao no hanaovy “eny”, raha tsy vita sahia manao “tsia”.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly