Mana voalahatra 05 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 06 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 04 Janoary...

Mana voalahatra 05 Janoary 2021

MATIO 5.13–26

SEHO HO HITA

13 Hianareo no fanasin’ ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahin’ ny olona.14 Hianareo no fahazavan’ izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra.15 Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin’ ny vata famarana, fa apetrany eo amin’ ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin’ izay rehetra ao an-trano izany.16 Aoka hazava eo imason’ ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra.17 Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka.18 Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Mandra-pahafoan’ ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin’ ny lalàna, na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak’ izy rehetra.19 Ary amin’ izany na zovy na zovy no mamaha ny anankiray amin’ ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia hatao hoe kely indrindra amin’ ny fanjakan’ ny lanitra izy. Fa na zovy na zovy no mankatò sy mampianatra ireo dia izy no hatao hoe lehibe amin’ ny fanjakan’ ny lanitra.20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ ny fanjakan’ ny lanitra mihitsy hianareo.21 Efa renareo fa voalaza tamin’ ny ntaolo hoe: Aza mamono olona; ary izay mamono olona dia miendrika hohelohina amin’ ny fitsarana.22 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra tezitra amin’ ny rahalahiny dia miendrika hohelohina amin’ ny fitsarana; ary na zovy na zovy no hanao amin’ ny rahalahiny hoe: Olom-poana hianao, dia miendrika hohelohina amin’ ny Synedriona; ary na zovy na zovy no hanao hoe: Foka ialahy, dia miendrika ho ao amin’ ny helo mirehitra afo.23 Ary amin’ izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin’ ny alitara hianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao,24 dia avelao eo anoloan’ ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao.25 Mihavàna faingana amin’ ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy hianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ ny mpamatotra, ka hatao ao an-trano-maizina hianao.26 Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy hianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra.

Fanasina sy Fahazavana

Mahavariana mihitsy eto ny fomba fampitan’i Jesoa ny fampianarany amin’ireto olona izay tiany hitombo amin’ny fanarahana Azy. Zava-misy eo amin’ny fiainana andavanandro no itarihany ny sain’izy ireo. Ny isanandroko mihitsy no tokony haneho fa mpianatry ny Tompo aho. Antsoin’i Jesoa isika izay mitondra ny anarany (Kristianina) mba ho sira manome tsiro sy miaro amin’ny fahalovana, ho jiro hanazava, hanao soa (hiantra, hampihavana) (7,9) ary hampandositra ny haizina eny amin’ny tontolo izay nametrahany antsika eny. Olona miavaka ianao ô ! Olona miavaka ianao satria efa nandray an’i Jesoa !I

Jesoa sy ny lalàna

Mampianatra koa ny Tompo eto fa ny fanarahana Azy dia tsy fahafantarana be fahatany ny lalàna fotsiny kanefa tsy mitondra amin’ny fahamasinana sy ny fankatoavana akory tahaka ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo (20). Tsy tonga hanafoana ny lalàna i Jesoa fa tonga hanatanteraka izany (17) ary hitarika sy hanampy ny mpianany hankato sy hampianatra ny hafa hankato izany koa (19).

Mahalala ny tenin’Andriamanitra ianao ? Tena tsara izany ! Fa manao ahoana kosa ny fiainam-pankatoavana ?

“Ny fahalalana mampieboebo, fa ny fitiavana no mampandroso” (1 Korintiana 8.1)

Fampiharana:

Ohatra velona no nomen’i Jesoa eto momba ny fankatoavana ny lalàna. Tsy ara-bakiteny fa aseho ho hita amin’ny fitondran-tena mihitsy . Te hankato ny hoe “aza mamono olona” aho ? Tsy tezitra tafahoatra, tsy mamingavinga, tsy manompa, tsy manambany ny mpiray finoana amiko (22).Te hanolotra fanatitra ho an’Andriamanitra ? Mamela ny helok’izay manana ady amiko ary mihavana aminy !

Fanontaniana: Inona no fanapahan-kevitra mivaingana raisinao androany ?

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly