Mana voalahatra 07 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 08... Ny tao aoriana Mana voalahatra 06...

Mana voalahatra 07 Febroary 2021

MATIO 10.34-42  

MIFIDY HANARA-DIA AN’I JESOA

34 Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin’ ny tany Aho; tsy tonga hitondra fiadanana Aho, fa sabatra.35 Fa tonga Aho hampifandrafy olona amin’ ny rainy, ary ny zanakavavy amin’ ny reniny, ary ny vinantovavy amin’ ny rafozanivavy;36 ary ny ankohonan’ ny olona ihany no fahavalony.37 Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy, ary izay tia ny zanani-lahy na ny zanani-vavy mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy.38 Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka Ahy dia tsy miendrika ho Ahy.39 Izay mamonjy ny ainy no hamery azy; ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy.40 Izay mandray anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy.41 Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitian’ ny mpaminany; ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy, dia handray ny valim-pitian’ ny olona marina.42 Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ ny kapoaka ihany aza hosotroin’ ny anankiray amin’ ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.

Fifanoherana

Ny nahatongavan’i Jesoa dia hitondra fiadanana ho an’ny olona rehetra ety an-tany (Lioka 2.14) ary efa nilaza Izy fa « ny  fiadanako no homeko anareo” (Jaona 14.27 ) nefa eto ndray dia «  tsy fiadanana fa sabatra no entiny” (34) ka hiseho amin’izany ny fifandrafesan’ny mpianakavy (35,36). Tsy maintsy hisy tokoa anefa ny fifanoherana sy fifanenjehana satria ny Soratra Masina dia mampiharihary ny toetra ratsin’ny olona sy ny fomba fiainan’ny olona tonga olom-baovao ka tsy mahagaga izany !

Fitondràna ny hazo fijaliana (38)

Midika fandavana ny tena izany ka tsy manaraka intsony ny fanaon’izao tontolo izao. Izany no tsy maintsy lanjaina mba hananana fifehezan-tena manoloana ny ady sy olana rehetra satria ny fenitra arahina (39) dia tokana ihany «  ny fitiavan’i Kristy no manery» (2 Korintiana 5.14).

Tsy ho very ny valim-pitia (40-42)

Ny iraka dia fitaovana ampiasain’Andriamanitra ka mendrika ho raisina tsara satria Andriamanitra no miasa ao amin’izy ireny. Ka ireo nitsimbina sy nandray ireo nirahina dia tsy ho very maina akory ny soa atao azy fa ho tsarovan’Andriamanitra, eny na dia rano mangatsiaka aza, mainka moa fa ny fanekena ho mpitory filazantsara.

Vavaka : Jesoa Tompo ô, efa nifidy ny hanara-dia Anao aho koa tafio hery mandrakariva hahatontosa ny irakao. Amena

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *