Mana voalahatra 06 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 07... Ny tao aoriana Mana voalahatra 05...

Mana voalahatra 06 Febroary 2021

MATIO 10. 16-33

HIHARAN’NY FANENJEHANA IANAREO….

16 Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala.17 Ary mitandrema hianareo noho ny amin’ ny olona; fa hatolony ho amin’ ny Synedriona sy hokapohiny ao amin’ ny synagogany hianareo;18 ary ho entiny eo anatrehan’ ny mpanapaka sy ny mpanjaka hianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin’ ny jentilisa.19 Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin’ izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; Fa homena anareo amin’ izany ora izany izay holazainareo.20 Fa tsy hianareo no miteny, fa ny Fanahin’ ny Rainareo no miteny ao anatinareo.21 Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany; ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy.22 Ary ho halan’ ny olona rehetra hianareo noho ny anarako; fa izay maharitra hatramin’ ny farany no hovonjena.23 Ary raha manenjika anareo amin’ ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin’ ny hafa; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy hahatapitra ny tanànan’ ny Isiraely hianareo tsy akory mandra-pahatongan’ ny Zanak’ olona.24 Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony.25 Fa ampy amin’ ny mpianatra, raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo, raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy mainka va ny ankohonany?26 Koa amin’ izany aza matahotra azy hianareo; fa tsy misy afenina izay tsy haseho, na takona izay tsy ho fantatra.27 Izay lazaiko aminareo ao amin’ ny maizina, dia ambarao eo amin’ ny mazava, ary izay ren’ ny sofinareo, dia torio eo ambonin’ ny tampon-trano.28 Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin’ ny helo.29 Tsy varidimiventy ihany va no vidin’ ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin’ ireny ho latsaka amin’ ny tany, raha tsy avelan’ ny Rainareo.30 Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa.31 Koa aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo.32 Ary amin’ izany na zovy na zovy no hanaiky Ahy eo anatrehan’ ny olona, dia hekeko kosa izy eo anatrehan’ ny Raiko Izay any an-danitra.33 Fa na zovy na zovy no handà Ahy eo anatrehan’ ny olona, dia holaviko kosa izy eo anatrehan’ ny Raiko Izay any an-danitra.

Indro Izaho maniraka anareo…

Fantatr’i Jeso ny sedra  holalovan’ireo izay hirahiny  dia ny fanoherana mahery vaika, ny kapoka, ny fandrahonana ho faty, ny fanenjehana sns.. kanefa tsy nolazainy mba hampihemotra azy ireo izany fa mahavelombolo ny teny fampanantenana nomen’ny Tompo azy (26  ). Tsarovy fa tsy natao ho an’ny mpianatra nitory tany Isiraely ihany izany ny hafatra fa ho an’ny rehetra mamita iraka ihany koa amin’izao androntsika izao ! Alao hery ary ny fitoriana fa Ilay Tompo Lehibe manome antoka antsika hoe «  Aza matahotra!! »(28-31)

Toetra hijoroana.

Voalohany dia mila mailo sy tsotra manoloana ny loza mananontanona. Mitaky fiorenana sy faharetana hentitra ary fatokisana tanteraka ny fitantanan’Andriamanitra manoloana ny sedra rehetra fa Izy no masimandidy. Ny Tompo dia eo amintsika mandrakariva. Voafetra ny fahefan’ny fahavalo mikendry fanapotehana sy fandravana izay nanirahana antsika satria miantoka ny momba antsika rehetra ny Tompo (Jaona 16.33).

Vavaka : Tompo ô, apetrakay tanteraka eo aminao ary ny momba anay rehetra satria matoky  izahay fa Ianao no Andriamanitra velona mamonjy  ny olona rehetra indrindra  fa izay mino (1 Timoty 4.10) .  Misaotra Tompo ! Amena.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *