Mana voalahatra 08 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 09... Ny tao aoriana Mana voalahatra 07...

Mana voalahatra 08 Febroary 2021

MATIO 11.1-15 

MITAONA NY MARO HO AO AMIN’NY FANJAKAN’NY LANITRA

1 Ary rehefa vitan’ i Jesosy ny nandidiany ny mpianany roa ambin’ ny folo lahy, dia niala teo Izy hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan’ ny olona.

Ny nanirahan’ i Jaona Mpanao-batisa tany amin’ i Jesosy, sy ny teny nataon’ i Jesosy tamin’ izany

2 Ary rehefa ren’ i Jaona tao an-trano-maizina ny asa nataon’ i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy3 hanao aminy hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?4 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ka ambarao amin’ i Jaona izao renareo sy hitanareo izao:5 Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara.6 Ary sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny amiko. 7 Ary nony lasa ireny, dia vao nilaza an’ i Jaona tamin’ ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: Hizaha inona no nivoahanareo nankany an-efitra? Volotara nohozongozonin’ ny rivotra va?8 Sa hizaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro, ny mitafy soa dia ao an-tranon’ ny mpanjaka.9 Sa hizaha inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny, hoy Izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy.10 Izy no ilay voasoratra hoe: Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao.11 Lazaiko aminareo marina tokoa: Amin’ izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona Mpanao-batisa; nefa ny kely indrindra amin’ ny fanjakan’ ny lanitra dia lehibe noho izy.12 Ary hatramin’ ny andron’ i Jaona Mpanao-batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan’ ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy an-keriny.13 Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin’ i Jaona.14 Ary raha mety mandray hianareo, dia izy no ilay Elia izay ho avy.15 Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino.

Jesoa ve ilay nandrasana?

Raha tany am-pigadrana i Jaona Mpanao batisa dia nampanontany ny mpianany izy  raha i Jesoa tokoa no Ilay efa nandrasana. Tsy avy hatrany dia namaly eny na tsia ny  Tompo fa nilaza ireo porofo mitohoka amin’ny tenda dia ny asa izay nataony : mahiratra ny jamba, afaka mandeha tsara ny mandringa, madio ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary itoriana ny filazantsara ny mahantra. Vokatra tsara ireo voatanisa ireo, tsy misy afa-tsy ny fitondrana fahasoavana eo amin’ny manodidina anao ny fisian’i Jesoa miditra an-tsehatra eo amin’ny fiainanao, lasa vahaolana ho an’ny hafa ianao fa tsy mpitondra olana.

Iza moa i Jaona ? (7-9).

Jesoa dia nampahatsiahy ny vahoaka ny tena antony nanarahan’izy ireo an’i Jaona tany an’efitra, nilaza mazava Izy fa lehibe noho ny mpaminany rehetra i Jaona mpanao batisa (10) ary ny asan’i Jaona dia  nialoha làlana ny amin’ny fahatongavan’ i Jesoa (Malakia 3.1), nitarika ny olona  hibebaka ka handovany ny lanitra (11). Raha araka ny fijerin i Jesoa dia tsy misy olona lehibe noho i Jaona raha samy natera-behivavy noho izao asa goavana napetraka taminy izao. Manan-danja eo anatrehan’ny Tompo ihany koa ny olona mahavita ny iraka izay nanirahan’Andriamanitra azy.

Daniela 12.3 : « Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay doria. »

Vavaka :Tompo  o! ampianaro sy omeo hery izahay hahavita ny asa ampiandraiketinao anay, dia ny hitaona olona ho ao amin’ny fanjakanao. Amen!

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *