Mana voalahatra 04 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 05... Ny tao aoriana Mana voalahatra 03...

Mana voalahatra 04 Febroary 2021

MATIO 9. 27-38

MBOLA MIASA HATRANY NY FINOANA

Ny nampahiratan’ i Jesosy ny jamba roa lahy

27 Ary nony niala teo Jesosy, dia nisy jamba roa lahy nanaraka Azy sady niantsoantso hoe: Mamindrà fo aminay, ry Zanak’ i Davida ô!28 Ary rehefa niditra tao an-trano Izy, dia nanatona Azy ireo jamba; ary hoy Jesosy taminy: Mino va hianareo fa mahay manao izany Aho? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko.29 Dia nanendry ny masony Izy ka nanao hoe: Tongava aminareo araka ny finoanareo.30 Dia nahiratra ny masony; ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: Tandremo mba tsy ho fantatr’ olona izao.31 Kanjo nony niala teo izy roa lahy, dia nampiely ny lazany tamin’ izany tany rehetra izany.

Ny nampitenenan’ i Jesosy ny lehilahy moana anankiray izay demoniaka

32 Ary rehefa nivoaka ireo, dia indro, nisy lehilahy moana anankiray izay demoniaka nentin’ ny olona tany amin’ i Jesosy.33 Ary rehefa navoaka ny demonia, dia niteny ilay moana; ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe: Tsy mbola nisy niseho toy izao tamin’ ny Isiraely.34 Fa ny Fariseo kosa nanao hoe: Ny lohan’ ny demonia no amoahany ny demonia.

Ny nandehanan’ i Jesosy nampianatra tany Galilia, sy ny niantsoany ny Apostoly roa ambin’ ny folo lahy, ary ny teny nomeny azy

35 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin’ ny synagoga sy nitory ny filazantsaran’ ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ ny rofy rehetra. 36 Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry.37 Dia hoy Izy tamin’ ny mpianany:38 Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin’ izany mangataha amin’ ny Tompon’ ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.

Amin’ny alalan’ny asany (27-35)

Ny finoana tsy misy asa dia maty (Jakoba 2.14-26). Hita eto ary fa Jesoa manamaivana ny fijalian’ny vahoaka. Nitondra fanavotana tanteraka ny finoana Azy ka nahiratra ny jamba (27-30) ary niteny ilay demoniaka moana (32-33). Tsy vitan’izany fa nitety ireo vohitra maro nanasitrana ny marary sy nitory ny filazantsaran’ny fanjakana (35) mba handre avokoa ny rehetra. Mbola maro ireo mampiasa ny finoany mba ho sitrana sy hanavotana ny namana (28-29 ;32-33). Na teo aza ny tsy fifalian’ireo Fariseo noho ny fialonana dia nanohy hatrany ny fitoriana ny fahatsaran’Andriamanitra Izy. Hanohizana izany dia anjarantsika kosa ankehitriny ny mampahafantatra ny filazantsaran’ny famonjena koa andeha hambarantsika izany hatrany amparan’ny tany !

Amin’ny alalan’ny fandrisihana hentitra (36-38)

Mba hitohizan’ny asa ka hampaharitra izany dia mila mpiasa maro hamory ny vokatra satria « be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy ». Atao ahoana tokoa no fandre raha tsy misy ny mpitory ary atao ahoana ny fitory raha tsy nirahina?” (Romana 10.14-15). Mazoto amin’izany ve ianao ? Ny olona iray tena resy lahatra tamin’ny famonjen’i Jesoa Kristy manko dia tsy avelan’izany halaina mihitsy fa miroso amin’ny fizarana izany famonjena izany izay tsy mila tambiny satria nomena maimaimpoana dia mizara maimaimpoana ihany koa (Matio 10.8).
Fahamarinana : Maniraka antsika mpino ary ny Tompo anio hirotsaka an-tsehatra hitory ny filazantsara ary hijoro vavolombelona amin’ny finoana hiainana eo amin’ny manodidina antsika.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *