Mana voalahatra 05 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 06... Ny tao aoriana Mana voalahatra 04...

Mana voalahatra 05 Febroary 2021

MATIO 10.1-15

FANIRAHANA NY MPIANATRA NOFIDIANA

1 Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin’ ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ ny rofy rehetra.2 Ary izao no anaran’ ny Apostoly roa ambin’ ny folo lahy: Ny voalohany, Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny; Jakoba, zanak’ i Zebedio, sy Jaona rahalahiny;3 Filipo sy Bartolomeo; Tomasy sy Matio mpamory hetra; Jakoba, zanak’ i Alfeo,4 sy Tadeo; Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy.5 Ireo roa ambin’ ny folo lahy ireo dia nirahin’ i Jesosy ka nodidiany hoe: Aza mandeha any amin’ ny lalan’ ny jentilisa, ary aza miakatra amin’ izay tanànan’ ny Samaritana,6 fa aleo mankany amin’ ny ondry very amin’ ny taranak’ Isiraely.7 Ary raha mandeha hianareo, dia mitoria hoe: Efa mby akaiky ny fanjakan’ ny lanitra.8 Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.9 Aza mitady volamena, na volafotsy, na varahina, ho ao anatin’ ny fehin-kibonareo,10 na kitapom-batsy ho amin’ izay haleha, na akanjo roa, na kapa na tehina; fa ny mpiasa dia miendrika hahazo ny haniny.11 Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantaro tsara izay miendrika ao; ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo.12 Ary raha vao miditra ao amin’ ny trano hianareo, dia miarahabà ny ao.13 Koa raha miendrika ny ao an-trano, dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy miendrika izy, dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo.14 Ary izay tsy hampandroso anareo, na tsy hihaino ny teninareo, raha miala amin’ izany trano na tanàna izany hianareo, dia ahintsano ny vovoka amin’ ny tongotrareo.15 Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin’ ny tany Sodoma sy Gomora amin’ ny andro fitsarana noho ny ho amin’ izany tanàna izany.

Mafonja sady maika ny iraka

Izany dia ny fitaomana ny zanak’Isiraely hiverina amin’Andriamanitra. Raha naniraka ny mpianatra 12 lahy Jesoa dia nanome fahefana hanafaka ny aretina sy ny rofy rehetra mianjady amin’ny olona. Ny antony dia hampahafantatra ireo izay mitoetra lavitra sy mitoka-monina fa tsy lavitra azy ireo akory ny fanjakan’Andriamanitra. Mbola maro anefa no tsy manokatra ny fony manoloana ny famindrampon’Andriamanitra hany ka maika tokoa ny fanatanterahana izany iraka izany ankehitriny. Manana fahavononana ve ianao handray anjara amin’izany ?

Fanatanterahana ny iraka

Miainga tsy mitondra na inona na inona ny mpianatra fa miantoka ny rehetra ny Mpaniraka. Hahatsapa izany tokoa izy ireo aoriana kely ao (Lioka 22.35) fa tsy nisy zavatra nampahory azy ireo tokoa. Fampaherezana ho an’ny manaiky handeha hamita iraka izany !

Fandraisana ny iraka amin’ny toerana halehany

Noraran’i Jeso tsy hitondra vatsy manokana ny Apostoly fa hiankina amin’ireo mpampiantrano mba hisian’ny fifandraisana akaiky. Ka ny antoky ny ho avy dia miankina amin’ny fomba handraisan’ny mpampiantrano ny iraka avy amin’ny Tompo. Mpitondra ny vaovao mahafaly ny mpianatra ka izay mandray azy ireo dia hitoeran’ny fiadanana fa izay tsy mandray kosa dia hihatra aminy ny fanamelohana mandrakizay satria nandà ny fahasoavana natolotr’Andriamanitra.

Vavaka : Tompo ô, inty aho : toa ireo mpianatrao, iraho aho fa vonona handray anjara amin’ny fanitarana ny ambaindain’ny Fanjakanao . Amen!

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *