Mana voalahatra 03 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 04... Ny tao aoriana Mana voalahatra 02...

Mana voalahatra 03 Febroary 2021

MATIO 9.14-26

NY FIASAN’NY FINOANA

14 Dia nankany amin’ i Jesosy ny mpianatr’ i Jaona ka nanao hoe: Nahoana izahay sy ny Fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady?15 Ary hoy Jesosy taminy: Moa mahay misaona va ny havan’ ny mpampakatra, raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin’ izay vao hifady izy.16 Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin’ ny tapa-damba tsy mbola voalòna; fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba, ka hitatra ny triatra.17 Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; raha izany, dia ho triatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra; fa ny siny hoditra vaovao no asian’ ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa.

Ny nahasitranan’ i Jesosy ilay vehivavy narary roa ambin’ ny folo taona, sy ny nananganany ny zanakavavin’ i Jairo tamin’ ny maty

18 Raha mbola nilaza izany taminy Izy, indro, tonga ny mpanapaka anankiray, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Maty ankehitriny izao ny zanako-vavy; fa andeha re, mametraha ny tananao aminy, dia ho velona izy.19 Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mbamin’ ny mpianany.20 Ary, indro, nisy vehivavy anankiray, izay efa narary roa ambin’ ny folo taona, nankeo ivohony ka nanendry ny somotraviavin-dambany.21 Fa hoy izy anakampony: Na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko, dia ho sitrana aho.22 Ary Jesosy nihodina ka nahita azy, dia nanao hoe: Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin’ izay ora izay.23 Ary Jesosy, nony niditra tao an-tranon’ ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba,24 dia nanao hoe: Mivoaha; fa tsy maty razazavavy, fa matory. Dia nihomehy Azy fatratra ny olona.25 Ary nony efa navoaka ny olona, dia niditra Jesosy ka nandray ny tànan-drazazavavy, dia nitsangana izy.26 Ary ny lazan’ izany dia niely tamin’ izany tany rehetra izany.

Amin’ny alalan’ny fampianaran’i Kristy (14-17)

Ampianarina eto fa ny tonta sy ny vaovao dia tsy mahay ary tsy natao hiaraka. Noho izany ny siny vaovao dia natao ho an’ny divay vaovao mba ho voatsimbina izy roa (17). Torak’izany koa mila olom-baovao nohavaozin’ny finoana ny fanarahana ny fiainam-baovao miaraka amin’ny Tompo (vakio 2 Korintiana 5.17 ; Jaona 3.1-11). Tena resy lahatra ve ianao fa efa olom-baovao sa mbola ilay mandeha am-pahazarana fotsiny?

Amin’ny alalan’ny asany. Ny finoana dia avy amin’ny fihainoana an’i Kristy (Romana 10.17)

Misy foana ny asa lehibe ateraky ny finoana avy amin’ny Tenin’i Kristy. Hitantsika eto Jesoa izay manasitrana marary nolazoin’ny aretina aman-taona sy manangana vatana iray efa tsy nisy aina intsony. Jesoa tokoa no fiainana ! (Jaona 14.6). Diniho ange ity vehivavy efa narary nandritra ny roa ambin’ny folo taona ity nanavatsava ny vahoaka rehetra satria ny finoany dia ho sitrana izy raha mahakasika ny lamban’i Jesoa ary torak’izany koa ilay mpanapaka izay niankohoka ka naneho ny finoany fa vitan’i Jeso ny hamelona ny zanany vavy ? Dia tonga taminy araka ny finoany izany ka dia tanteraka tokoa (29).

Deraina ny Tompo ! Efa iainanao ve ny fampiasana ny finoana anananao ? Hevero izany !
Fahamarinana : Tsy miova Jesoa Kristy, mbola manasitrana Izy ankehitriny ka mitondra fiainana ho an’ny rehetra mino Azy ! Mankasitraka Tompo ô !

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *